῾Η ῾Οσία ᾿Αθανασία ἐγεννήθηκε στή νῆσο Αἴγινα ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς κατά τόν 9ο αἰώνα μ.Χ. καί εἶχε μεγάλη κλίση γιά τά θεῖα. Οἱ γονεῖς της ὅμως, ὁ Νικήτας καί Εἰρήνη, τήν ἐνύμφευσαν παρά τή θέλησή της.

Λίγες μέρες μετά τό γάμο ὁ σύζυγός της ἐφονεύθηκε ἀπό βάρβαρους πειρατές, πού ἐκείνη τήν περίοδο ἐπέδραμαν στήν Αἴγινα.

Τότε ῾Οσία ἀφοῦ ἔμεινε χήρα, ἐθεώρησε κατάλληλη τήν εὐκαιρία νά ἐκπληρώσει τόν ἱερό της πόθο γιά τή μοναχική πολιτεία.

Καί ἐνῶ τήν ἀπασχολοῦσε τό θέμα αὐτό, ἔφθασε στήν Αἴγινα πρόσταγμα βασιλικό, διά τοῦ ὁποίου διατάσσονταν ὅλες οἱ ἀνύμφευτες γυναῖκες καί οἱ χῆρες νά παντρευτοῦν ἄνδρες ἐθνικούς. ῎Ετσι λοιπόν ᾿Αθανασία, παρά τή θέλησή της, ἦλθε σέ δεύτερο γάμο.

Φροντίζοντας πάντοτε γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς της, ῾Οσία προσευχόταν ἀδιάλειπτα καί προσέφερε ἀφειδῶς ἀπό τά πλούτη της στούς ἐνδεεῖς καί πάσχοντες.

῞Υστερα δέ ἀπό κάποιο χρονικό διάστημα ἔπεισε τό σύζυγό της νά γίνει μοναχός, ἄν καί ἦταν ἐθνικός. Αὐτός, ἀφοῦ πρόκοψε στίς ἀρετές, μετά ἀπό λίγο χρόνο παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Κύριο.

Τότε ῾Οσία διεμοίρασε τήν περιουσία της στούς φτωχούς καί ἀφοῦ παρέλαβε καί ἄλλες εὐσεβεῖς γυναῖκες, κατέφυγε σέ ἀσκητήριο, ὅπου ἐζοῦσε μέ αὐστηρή ἄσκηση καί νηστεία.

Στόν τόπο αὐτό ὑπῆρχε ὡραιότατος καί πανάρχαιος ναός τοῦ ῾Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Μετά παρέλευση τεσσάρων ἐτῶν ῾Οσία προχειρίσθηκε γουμένη τοῦ ἀσκητηρίου, ἀλλά ἀνεχώρησε σέ τόπο ἥσυχο καί ἄγνωστο καί ἐκεῖ μέ τίς συνασκήτριές της ἀγωνιζόταν τόν καλό ἀγώνα καί ἐτρεφόταν ἀπό τό ἐργόχειρο πού ἔκανε.

᾿Από ἐκεῖ ἐπισκέφθηκε τό Βυζάντιο, ὅπου ἀσκήτεψε γιά ἑπτά χρόνια, καί ὕστερα ἐπέστρεψε πάλι στόν τόπο τῆς συχίας της. ῾Η ῾Οσία ᾿Αθανασία προαισθάνθηκε τήν κοίμησή της δώδεκα μέρες πρίν, γεγονός πού ἀνακοίνωσε στίς μοναχές καί γιά τό ὁποῖο ἐξέφρασε μέ τήν προσευχή της τίς εὐχαριστίες της στόν Κύριο.

᾿Εφρόντισε δέ νά γίνει ἐκλογή τῆς γουμένης τους, γιά νά ἐξακολουθήσει ἀπρόσκοπτα συμβίωσή τους καί νά διατηρηθεῖ ὁ σύνδεσμος τῆς ἀδελφικῆς τους ἀγάπης. Τήν μέρα τῆς κοιμήσεώς της ἐκάλεσε κοντά της τίς μοναχές, ἀπηύθυνε σέ αὐτές λόγια παρηγορητικά καί συνετά, καί τίς παρεκάλεσε νά διατηρήσουν πάντοτε μιά ψυχή καί μιά καρδιά.

Κατόπιν, ἀφοῦ ἔψαλε καί ἐκείνη καί οἱ μοναχές καί ἐνῶ εἶχε ἐξομολογηθεῖ καί κοινωνήσει τῶν ᾿Αχράντων Μυστηρίων τήν προηγούμενη μέρα, παρέδωσε τό πνεῦμα της μέ γαλήνη, δηλώνοντας πρός ὅσες παρευρίσκονταν ὅτι τίς περιμένει ἐκεῖ ἐπάνω.

῾Η εἴδηση τοῦ θανάτου της ἔφερε πολλούς ἀπό τούς κατοίκους τοῦ νησιοῦ στό ἀσκητήριο. ᾿Εκεῖ ἐγονάτισαν μπροστά στό ἱερό λείψανό της πενθώντας καί κλαίοντας ὅλοι ὅσοι εἶχαν δεχθεῖ ἀπό τά χέρια της βοηθήματα καί ἀπό τά λόγια της παρηγοριά, ἀρκετοί δέ ἄρρωστοι ἐθεραπεύθησαν τήν ὥρα τοῦ ἐνταφιασμοῦ της.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley