῾Ο ῞Αγιος Θεόγνωστος ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί ἐζοῦσε ὡς μοναχός στήν Κωνσταντινούπολη. Τό ἔτος 1328 ἐξελέγη Μητροπολίτης Κιέβου, μετά τήν κοίμηση τοῦ ῾Αγίου Πέτρου τοῦ Κιέβου († 21 Δεκεμβρίου).

᾿Εγκαταστάθηκε στή Μόσχα καί ὑποστήριξε τόν ηγεμόνα τῆς Μόσχας ᾿Ιωάννη ἐναντίον τοῦ γεμόνος τοῦ Τβέρ ᾿Αλεξάνδρου Μιχαήλοβιτς, ὁ ὁποῖος καί ἀφορίσθηκε ἀπό τόν ῞Αγιο.

῞Οταν, μετά τή ρήξη πρός τή Χρυσή ᾿Ορδή, κατέφυγε στήν πόλη Πσκώφ, ἀναθεμάτισε καί τούς κατοίκους τοῦ Πσκώφ, διότι ἐδέχθηκαν τόν ἐπικίνδυνο ηγεμόνα τοῦ Τβέρ.

Πέρα ὅμως ἀπό τίς ἐσωτερικές ἀντιθέσεις, οἱ ὁποῖες ἐδημιουργήθησαν ἐντός τῆς Ρωσίας, ὁ ῞Αγιος Θεόγνωστος ἐπέτυχε μέ ἀλλεπάλληλες ἀποστολές στόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τήν κατάργηση τῆς Μητροπόλεως Γαλικίας καί τήν ὑπαγωγή τῶν ᾿Επισκοπῶν αὐτῆς ὑπό τό Μητροπολίτη Ρωσίας.

῾Ο ῞Αγιος ἐπέδειξε πρός τούς Μογγόλους πνεῦμα συνέσεως, ἀφοῦ ὑπέφερε πολλά ἀπό αὐτούς καί ἰδιαίτερα ἀπό τόν Τζανιμπέγκ χάν.

῞Οταν ὁ τελευταῖος ἀπαίτησε μεγαλύτερους φόρους ἀπό τήν ᾿Εκκλησία καί τό λαό, ὁ ῞Αγιος ἀπέφυγε τή λήψη γενικότερου φορολογικοῦ μέτρου κατά τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Ρωσίας.

Καί ὅταν τόν κατηγόρησαν στόν ηγεμόνα τῶν Μογγόλων ὅτι δέν ἀποδίδει τιμές σ᾿ αὐτόν, ὁ ῞Αγιος ἀπάντησε ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε νά μᾶς διδάξει τήν ἀλήθεια καί νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν πλάνη.

Γιατί θά ἔπρεπε ἐκεῖνος, ὡς ᾿Επίσκοπος, νά ἀποδίδει τέτοια τιμή στούς κοσμικούς ἄρχοντες καί τήν εἰδωλολατρία;

῾Ο ῞Αγιος Θεόγνωστος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό ἔτος 1353, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἐπιλέξει ὡς διάδοχό του τόν ᾿Επίσκοπο τοῦ Βλαδιμήρ ᾿Αλέξιο.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

Εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής

Σήμερα εορτάζουν επίσης και :

Ο Άγιος Αλέξανδρος ο εν Πύδνη (14 Μαρτίου)

Ο όσιος πατήρ ημών Βενέδικτος (14 Μαρτίου)

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley