Ἀθανασίου Μπλάτζα, θεολόγου

Τόν μήνα Αὔγουστο ἡ ἐκκλησία μας τιμᾶ καί ἑορτάζει τήν Παναγία, τήν μητέρα τοῦ Θεοῦ καί κοινή μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ γιορτή τῆς Παναγίας, θεωρεῖται ἀπό τίς κορυφαῖες τῆς Χριστιανοσύνης, ἐνῶ ἡ προετοιμασία τῶν πιστῶν, πού ἀρχίζει ἀπό τήν 1η Αὐγούστου μέ τή νηστεία, διαρκεῖ 15 ἡμέρες, μέχρι τόν Δεκαπενταύγουστο.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τή νηστεία, στίς ἐκκλησίες ψάλλονται καθημερινά οἱ παρακλητικοί κανόνες. Διακρίνονται σέ Μικρό καί Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα.

Οἱ Παρακλητικοί Κανόνες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἶναι ἀκολουθίες παλαιότατες, πού ψάλλονται πρός «ἴαση
ψυχῶν καί σωμάτων», σέ κάθε θλίψη, καθώς μνημονεύονται καί τά ὀνόματα ὑπέρ τῶν ὁποίων τελεῖται ἡ ἀκολουθία.

Ἡ Μικρή Παράκληση εἶναι ἕνα ποίημα μέ θερμές παρακλήσεις πρός τή Θεοτόκο κάποιου ἀγνώστου ὑμνογράφου, ὁ ὁποῖος κατ’ ἄλλους ὀνομάζονταν Θεοστήρικτος καί ἦταν Μοναχός, κατ’ ἄλλους Θεοφάνης.

Ὅπως φαίνεται, ὅμως, πρόκειται περί τοῦ ἰδίου προσώπου, τό ὁποῖο ἔγινε Μοναχός καί ἀπό Θεοφάνης μετωνομάσθηκε σέ Θεοστήρικτο.

Ἡ μικρή Παράκληση ψάλλεται καί σέ κάθε δύσκoλη περίσταση. Μέ αὐτή παρακαλoύμε τή Θεoτόκo καί ὅλoυς τoυς Ἁγίoυς μας νά μεσιτεύσoυν στoν Θεό γιά τή σωτηρία μας καί τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό τίς διάφoρες δoκιμασίες τῆς ζωῆς.

Ἡ Μεγάλη Παράκληση εἶναι ἔργο τοῦ Θεοδώρου του Β΄, τοῦ Δουκός, Βασιλέως τῆς Νικαίας, τοῦ ἐπονομαζομένου Λασκάρεως, ὁ ὁποῖος ἔζησε περί τά μέσα τοῦ 13ου αἰῶνος καί εἶναι πολύ μεταγενέστερος τοῦ Θεοστηρίκτου, τοῦ Μοναχοῦ.

Περιεχόμενο τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων τῆς Παναγίας εἶναι ἡ προβολή τοῦ προσώπου τῆς Θεοτόκου· νά ψάλλουν τό θεομητορικό της μυστήριο, πού στάθηκε ἄξια νά γεννήσει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ!

Στήν ὀρθόδοξη πίστη, ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστός ἐκεῖ βρίσκεται καί ἡ Μητέρα Του. Στούς Παρακλητικούς Κανόνες ἐξαίρεται ἡ κεντρική καί κυρίαρχη θέση τῆς Θεοτόκου στή ζωή καί τήν εὐσέβεια τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ Χριστιανοί θεωροῦν τήν Παναγία καί δική τους στοργική Μάνα, ἡ ὁποία μέ τή χάρη Της τούς προφυλάσσει ἀπό τίς δόλιες ἐπιθέσεις τοῦ ἐχθροῦ καί τῶν σκοτεινῶν του δυνάμεων, θεραπεύει ἀπό ἀρρώστιες καί ἀσθένειες, μαλακώνει τόν πόνο, τίς κακότητες τοῦ βίου, φτερώνει τήν ἐλπίδα γιά τά πνευματικά καί τά ἐπουράνια, σώζει ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό θάνατο μέ τίς δεήσεις καί τίς πρός Θεόν πρεσβεῖες Της. 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ἁγία Ἄννα
Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης
Ἔτος 14ο † Ἰούλιος – Σεπτέμβριος 2010 – Τεῦχος 103ο 

Εἰκόνα ἀπὸ: logoslovo.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements