«Καθὼς θέλετε, ἴνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» (Λουκ. 6:31): Ὅπως θέλετε νὰ σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι νὰ συμπεριφέρεσθε καὶ σεῖς σ’ αὐτούς.

Α. «Ὅ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσεις» (Τωβὶτ 15:14) 

«Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἐσὺ μισεῖς, μὴν τὸ κάνεις σὲ κανένα», λέει ὁ Θεός. Τὸ ἐφαρμόζεις; Ἂς κάνουμε ἕνα τέστ:

α. Σίγουρα ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ νὰ σοῦ λένε ψέματα, νὰ σὲ κατακρίνουν, νὰ σὲ ὑβρίζουν, νὰ ὀργίζονται εἰς βάρος σου, νὰ σὲ ἐλέγχουν ἢ ἔστω ἂν σὲ ἐλέγχουν, νὰ σὲ ἐλέγχουν «μαλακὰ» κ.λ.π.

Τὸ ἴδιο, λοιπόν, κάνε καὶ σὺ καὶ στὸ συνάνθρωπό σου. Μὴν τοῦ λὲς ψέματα, μὴν ὀργίζεσαι εἰς βάρος του, μὴν τὸν κατακρίνεις, μὴν τὸν ἐλέγχεις κ.α.

β. Θὰ πεῖς: Μὰ ὅταν ὁ ἄλλος μὲ κατακρίνει, μὲ ὑβρίζει, μὲ προσβάλλει, εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν κάνω καὶ ἐγὼ τὸ ἴδιο;

Ἐρωτᾶσαι: ποιὸν ἔχεις ὡς ὁδηγὸ στὴ ζωή σου; Τὸν Θεὸ ἢ τὸ «ἐγώ» σου; 

Ἂν ἔχεις τὸ «ἐγώ» σου, βρίσε! Ἂν ἔχεις τὸ Θεό, ὀφείλεις νὰ συμμορφωθεῖς μὲ τὴν ἐντολή Του: «ὃ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσεις».

Β. «Καθὼς θέλετε…»

Α. Ὑπενθυμίζουμε τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: «Καθὼς θέλετε ἴνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» (Λούκ.6:31)

Θέλεις, ἀπαιτεῖς ὁ πλησίον σου, ὅποιος καὶ ἂν εἶναι αὐτός, νὰ σοῦ συμπεριφέρεται μὲ πραότητα; Συμπεριφέρσου καὶ σὺ τὸ ἴδιο.

Θέλεις νὰ σοῦ δείχνει κατανόηση; Δεῖξε του καὶ σύ.

Θέλεις νὰ σοῦ μιλάει εὐγενικά; Μίλησέ του καὶ σύ.

Θέλεις νὰ σὲ ξεκουράζει ψυχικὰ καὶ σωματικά; Κάνε καὶ σὺ τὸ ἴδιο σ’ αὐτόν.

Θέλεις νὰ σοῦ δείχνει καλοσύνη; Δεῖξε του καὶ σύ.

Β. Ἂν κάνεις ἔτσι, μὲ τὸ δίκιο σου ἀπαιτεῖς νὰ σοῦ φέρνονται καλῶς καὶ οἱ ἄλλοι. Ἂν δὲν κάνεις ἔτσι, πῶς ἀπαιτεῖς νὰ σοῦ συμπεριφέρονται καλῶς;!!

Πῶς; Ἐσὺ νὰ τοὺς κατακρίνεις, νὰ τοὺς ὑβρίζεις, καὶ αὐτοὶ νὰ σὲ προσέχουν σὰν τὰ μάτια τους! Τί ἀπαίτηση εἶναι αὐτή;

Γ. Ὅπως σοῦ φέρνονται, σοῦ φέρνονται. Ἂς μὴν παραπονεῖσαι. Καὶ μὴν κοιτάζεις πάντα τοὺς ἀπέξω.Ρίξε καὶ καμιὰ ματιὰ στὸν ἑαυτό σου.

«Ἀγαπᾶτε, γιὰ νὰ σᾶς ἀγαποῦν» (Ἅγιος Νεκτάριος). 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΣ Η΄ – ΤΕΥΧΟΣ 39ο – ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 

Εἰκόνα ἀπὸ: ok.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley