Ανεβαίνοντας τήν όδό πού φέρει τό όνομα τοϋ ιστορικού του Ναυπλίου Μιχαήλ Λαμπρυνίδη, συναντοϋμε τό ναό τής αγίας Σοφίας.

‘ Η μοναδική βυζαντινή εκκλησία στό Ναύπλιο,πού διατηρήθηκε ώς σήμερα θεμελιωμένη κοντά στά ριζώματα τής Ακροναυπλίας.

Μικρή κεραμοσκέπαστη βασιλική μέ τρού­λο οκτάγωνο, σέ σχήμα εγγεγραμμένου σταυρού, έχει επιχρισμένη τή δυτική της διώροφη πλευρά καί διώροφο στή ΒΔ γωνία ένα νεώτερο καμπαναριό.

«Εχει καί ημικυκλικό ιερό, μέ δίλοβο παράθυρο. Άπό τό χώρο τής Αγίας Σοφίας έχει μετα­φερθεί στό Μουσείο ένα κιονόκρανο μέ ανάγλυφο κόσμημα.

Μέ κάποια ιδιαίτερη σημασία γιά τους χριστιανούς τους τουρκοκρατούμενους, ή Άγια Σοφία.

Γιατί τό 1780 έκεΐ πρωτοδόθηκε άδεια άπό τους Τούρκους νά λειτουργήσουν οί Ναυπλιώ­τες, υστέρα άπό πολλών χρόνων στέρηση τών θρησκευτικών ίεροπραξιών, μέσα στά όρια τής πόλης τους».

(Μόνο στό σπηλαιώδες εκκλησάκι «Αγιοι Πάντες τής Πρόνοιας» επιτρεπόταν νά εκκλησιαστούν).

Πηγή: Ι.Ν.ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στο Ναύπλιο

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley