του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Η γυνή και η μήτηρ

Η γυνή γηράσκει, η μήτηρ δεν γηράσκει.

Η γυνή ως γυνή μεταβάλλεται και γηράσκει· η μήτηρ ως μήτηρ δεν μεταβάλλεται και δεν γηράσκει.

Η γυνή παριστάνει την πτώσιν του ανθρώπου εις την φύσιν· η μήτηρ παριστάνει την ανάβασιν του ανθρώπου προς τον ουρανόν.

Η μήτηρ, η οποία δεν ήτο γυνή, έλαβε την δόξαν και την τιμήν των αγγέλων, ενώ η γυνή ως γυνή ήτο και έμεινεν ο δεσμός του ανθρώπου με την φύσιν.

Δια του ρόλου της μητρός η γυνή εξαγοράζει τον ρόλον της ως γυναικός.

————————————–

Στοχασμός 214 από το βιβλίο του: Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Στοχασμοί περί του καλού και του κακού, Πλήρης και ακριβής μετάφρασις από τα σερβικά από την Μίλιτσα Βέσκοβ, εκδόσεις Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Μήλεσι 2008.

Πηγή: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements