῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς Συμεών ἀναδείχθηκε διάδοχος τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιακώβου τοῦ ᾿Αδελφοθέου († 62 μ.Χ.), μετά τήν καταστροφή τῆς ῾Ιερουσαλήμ ἀπό τούς Ρωμαίους, τό ἔτος 70 μ.Χ.

Κατά τόν ῾Ηγήσιππο ἦταν υἱός τοῦ Κλωπᾶ, ἀδελφοῦ τοῦ ᾿Ιωσήφ, καί ἀδελφός τοῦ ᾿Ιούδα· κατ᾿ ἄλλη δέ ἐκδοχή ἦταν υἱός τοῦ ᾿Ιωσήφ τοῦ Μνήστορος καί ἀδελφός τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιακώβου τοῦ ᾿Αδελφοθέου.

᾿Ενῶ ἐπισκόπευε στήν ῾Ιερουσαλήμ, ἐπί αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ (98-117 μ.Χ.), διαβλήθηκε ἀπό τούς αἱρετικούς στόν ὕπατο ᾿Αττικό γιά τόν ἀποστολικό του ζῆλο.

῾Ο Συμεών κατηγορήθηκε ὄχι ἀπό Χριστιανούς αἱρετικούς, ἀλλά ἀπό ᾿Ιουδαίους. ῾Η κατηγορία περιελάμβανε δύο σκέλη· τό ἕνα ἦταν ὅτι καταγόταν ἀπό τό γένος Δαβίδ καί τό ἄλλο ὅτι ἦταν Χριστιανός.

᾿Αφοῦ συνελήφθη, ἐβασανίσθηκε σκληρά καί στή συνέχεια ὁδηγήθηκε σέ σταυρικό θάνατο, τό ἔτος 107 μ.Χ., σέ λικία ἑκατόν εἴκοσι ἐτῶν.

Στούς Παρισινούς Κώδικες εὑρίσκεται ᾿Ακολουθία τοῦ ῾Αγίου Συμεών, ποίημα τοῦ ὑμνογράφου Θεοφάνους.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley