Ρώτησε κάποιος τόν ἀββᾶ Ἀντώνιο:

«Τί ἄν φυλάξω, θά εἶμαι ἀρεστός στόν Θεό;»
Καί ἀπάντησε ὁ Γέροντας:
«Τήρησε αὐτά πού θά σοῦ παραγγείλω: Ὅπου κι ἄν πᾶς, τόν Θεό νά ’χεις μπρός στά μάτια σου πάντοτε.
Ό,τι κι ἄν κάνεις, νά στηρίζεται στή μαρτυρία τῶν θείων Γραφῶν.
Καί σ’ ὅποιον τόπο κι ἄν κατοικεῖς, μή μετακινεῖσαι εὔκολα ἀπό κεῖ.
Αὐτές τίς τρεῖς παραγγελίες κράτησέ τες καί σώζεσαι».

ἀββᾶς Βενιαμίν πεθαίνοντας εἶπε στά πνευματικά του παιδιά:

«Κάντε αὐτά πού θά σᾶς πῶ καί θά μπορέσετε νά σωθεῖτε:
Νά εἶστε πάντοτε χαρούμενοι, νά προσεύχεστε ἀδιάκοπα καί νά εὐχαριστεῖτε τόν Θεό γιά τό κάθε τί».

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Γρηγόριος ὁ Θεολόγος:

«Ὁ Θεός ἀπό κάθε ἄνθρωπο πού εἶναι βαφτισμένος αὐτά τά τρία ζητάει:
Ἀπό τήν ψυχή ὀρθή πίστη, ἀπό τή γλώσσα τήν ἀλήθεια καί ἀπό τό σῶμα τή σωφροσύνη».

μακάριος Ἐπιφάνιος ἔλεγε:

«Εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀποκτοῦν, ὅσοι μποροῦν, τά χριστιανικά βιβλία.
Καί μόνο πού τά βλέπουμε τά βιβλία, μᾶς κάνουν πιό διστακτικούς πρός τήν ἁμαρτία, ἀλλά καί μᾶς παρακινοῦν νά ἀνοίγουμε τά μάτια ὅλο καί περισσότερο πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ».

Εἶπε πάλι:

«Μεγάλη ἀσφάλεια γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ ἀνάγνωση τῆς ἁγίας Γραφῆς».

Εἶπε ἐπίσης:

«Ἡ ἄγνοια τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι μεγάλος γκρεμός καί βαθύ χάσμα».  

Ἀντιγραφή  γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

Ἁγία Ἄννα
Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης
Ἔτος 13ο † Ἰανουάριος – Μάρτιος 2010 -Τεῦχος 101ο 

Εἰκόνα ἔργο τοῦ Mikhail Nesterov ἀπὸ: wikipedia

 

 τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements