Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Ἄς μή νομίζουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ πλοῦτος εἶναι μεγάλο ἀγαθό. Μεγάλο ἀγαθό δέν εἶναι τό ν’ ἀποκτήσει κανείς χρήματα, ἀλλά φόβο Θεοῦ.

Ἕνας δίκαιος ἄνθρωπος, πού γιά τήν ἀρετή του ἔχει πολλή παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀκόμα κι ἄν εἶναι ὁ φτωχότερος ἀπ’ ὅλους, μπορεῖ ν’ ἀντιμετωπίσει κάθε συμφορά.

Στίς περιπτώσεις πού τά χρήματα εἶναι ἄχρηστα, ἕνας ἅγιος κατορθώνει τά ἀκατόρθωτα, φτάνει μόνο νά ὑψώσει τά χέρια του στόν οὐρανό καί νά ζητήσει τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ.

Σᾶς θυμίζω ἕνα χαρακτηριστικό σχετικό περιστατικό ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων:

Οἱ ἀπόστολοι Πέτρος καί Ἰωάννης ἀνέβαιναν μία μέρα μαζί στό ναό. Ἦταν τρεῖς τό ἀπόγευμα, ὥρα προσευχῆς.

Μπροστά στήν πύλη τοῦ ναοῦ, πού λεγόταν ὡραία, ἔφερναν ἕναν ἄνθρωπο ἐκ γενετῆς χωλό καί τόν ἔβαζαν ἐκεῖ κάθε μέρα γιά νά ζητάει ἐλεημοσύνη.

Μόλις, λοιπόν, εἶδε τόν Πέτρο καί τόν Ἰωάννη ἕτοιμους νά μποῦν στό ναό, τούς ζήτησε ἐλεημοσύνη. Ὁ Πέτρος τοῦ εἶπε: «Κοίταξέ μας».

Ὁ χωλός τους κοίταξε μέ προσοχή, περιμένοντας κάτι νά πάρει ἀπ’ αὐτούς.

Μά ὁ Πέτρος εἶπε: «Χρήματα ἀσημένια καί χρυσά δέν ἔχω. Ὅ,τι ὅμως ἔχω, αὐτό σοῦ δίνω: Στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, σήκω καί περπάτα!».

Καί πιάνοντάς τον ἀπό τό δεξί χέρι, τόν σήκωσε. Ἐκεῖνος τότε, μ’ ἕνα πήδημα, στάθηκε ὄρθιος καί ἄρχισε νά περπατάει. Ὕστερα μπῆκε μαζί μέ τούς ἀποστόλους στό ναό, δοξάζοντας τό Θεό (Πράξ. 3:1-8).

«Χρήματα ἀσημένια καί χρυσά δέν ἔχω», εἶπε ὁ Πέτρος. Ποιά λόγια εἶναι σεμνότερα ἀπ’ αὐτά; Τί μακαριότητα καί τί πλοῦτο κρύβουν μέσα τους!

Ἄλλοι καμαρώνουν γιά τά ἀντίθετα, λέγοντας μέ καυχησιά: “Ἔχω τόσα καί τόσα χρυσά τάλαντα, τόσα στρέμματα γῆς, τόσα σπίτια, τόσα ζῶα”.

Ὁ Πέτρος, μήν ἔχοντας ἀπολύτως τίποτα, ὄχι μόνο δέν πνίγεται ἀπό τή φτώχεια του, ἀλλά καί στολίζεται μ’ αὐτήν.

Ἔτσι, λοιπόν, μπορεῖς, χωρίς νά ἔχεις τίποτα, νά τά ἔχεις ὅλα δικά σου· καί ἔχοντας τά πάντα, νά μήν ἔχεις τίποτα.

Γιατί ὅποιος θεωρεῖ τήν περιουσία του κοινή, ὄχι μόνο δική του, καί τή μοιράζεται μέ τούς ἄλλους, ἔχει καί τήν ξένη
περιουσία δική του, γιατί ἀπ’ ὅλους θά πάρει ὅ,τι χρειάζεται.

Ἐνῶ ἐκεῖνος πού θεωρεῖ τόν ἑαυτό του κύριο τῶν πραγμάτων του καί δέν δίνει σέ κανένα τίποτα, ὄχι μόνο δέν θά πάρει τό παραμικρό ἀπό τούς ἄλλους, μά οὔτε καί τά δικά του δέν κατέχει, ἀφοῦ ἀνήκουν τελικά ὄχι τόσο σ’ αὐτόν, ὅσο στούς κλέφτες καί τούς δανειστές καί τούς κληρονόμους. 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 -TEYXOΣ 62 – ΕΤΟΣ ΙΔ’

Εἰκόνα ἀπὸ: derekprincerus

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley