Μακαριστός Γέρων Αμφιλόχιος Μακρής

Προσέξτε τά ζώα, όταν βόσκουν στα λιβάδια, πώς επιλέγουν την τροφή τους. Τά βότανα πού είναι δηλητηριώδη τά γνωρίζουν μέ την όσφρηση καί δέν τά τρώγουν.

Όλα τά χορτάρια δέν είναι ώφέλιμα για όλα τά ζώα. Η επιλογή είναι αύστηρά δική τους καί μόνον.

Εμείς, άνθρωποι λογικοί όντες, κάνουμε αύτήν τήν διάκριση τών άλογων ζώων ή καταβροχθίζουμε ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας;

Δυστυχία μας· δέν ξεχωρίζουμε τό καλό έντυπο άπό τό κακό, τον διεστραμμένο λόγο άπό τον οίκοδομητικό, γιατί χρησιμοποιούμε τήν καταραμένη φράση: «νά δοκιμάσω».

Κοιτάξτε τά δένδρα πού συνεχώς προσπαθούνε τήν κορυφή τους νά τήν βγάζουν στον ήλιο.

Άν ύπήρχε κάποιος τρόπος νά βλέπαμε τήν προσπάθεια πού κάνει κάθε κλαρί νά τραβήξη καί τήν ελάχιστη ύγρασία, γιά νά ριζώση στήν γη, θά μέναμε έκστατικοί.

Πότε εμείς τείνουμε στον ήλιο τής δικαιοσύνης, τον Χριστό; Πότε άγωνιζόμαστε νά ριζώση μέσα μας ή πίστη;

Ακούστε τα πουλιά πώς μέσα στήν βαρυχειμωνιά δειλά-δειλά μέ τό κελάηδημά τους προκαταγγέλλουν την άνοιξη καί όχι μόνον τά πτηνά, άλλά καί πολλά δένδρα μάς δίνουν τήν παρηγοριά τής έρχόμενης άνοιξης.

Εμείς συναισθανόμαστε καί στοχαζόμαστε τον έρχομό τού Κυρίου ή τρώγουμε καί πίνουμε, χωρίς νά άντιλαμβανώμαστε ότι ύπάρχει τέλος σ’ αύτό τό θέατρο τής ζωής;

Καλά μου παιδιά, πάρτε μαθήματα από τήν φύση καί προσ­αρμόστε τα στήν ζωή σας. Ό Θεός δέν μάς έδωσε μόνον τήν Βί­βλο νά μάς διδάσκη, άλλά καί ολόκληρη τήν κτίση.

Όλα τά έργα τού Θεού μάς βοηθούνε νά βρούμε τήν σωτηρία, άλλ’ έμείς τά άποστρεφόμαστε. Οι προτιμήσεις μας καί οι επιλογές μας είναι πάντα τό εύκολο καί τό εύχάριστο. Μεγάλη δασκάλα ή φύση!

Καί οι Προφήτες καί οι Απόστολοι καί ό ίδιος ό Κύριός μας τήν χρησιμοποιούσαν, γιά νά μάς διδάξουν έκφραστικώτερα.

Κι εμείς, όχι μόνον δέν μαθητεύουμε, άλλά τήν αποστρεφόμαστε καί τήν καταστρέφουμε.

Πηγή: Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου

Εἰκόνα ἀπὸ:gorod.tomsk.ru

 τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley