Ὑπάρχει μιά ἀρετή ἡ ὁποία ἀνοίγει τήν πόρτα τοῦ οὐρανοῦ, ἡ ὁποία ὑψώνει τόν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία ἑλκύει τό ἔλεος καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀρετή αὐτή εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ τόσο καταφρονεμένη ἀπό τούς σημερινούς ἀνθρώπους.

Οἱ πατέρες ὅμως τῆς Ἐκκλησίας, τά μυρίπνοα αὐτά ἄνθη τοῦ παραδείσου, ἀγωνίστηκαν γιά τήν ταπείνωση, κατενόησαν τή μεγάλη ἀξία της καί ἄφησαν σέ ἐμᾶς διδακτικές ρήσεις γιά αὐτή τή μεγάλη ἀρετή…

Ἄς γλυκαθοῦμε πνευματικά ἀπό τά λεκτικά μαργαριτάρια τῆς ἁγνῆς & ταπεινῆς ζωῆς τῶν πατέρων.

ΟL Πατέρες ομιλουν γιά τήν ταπείνωση

Δέν μᾶς σώζει οὔτε ἡ ἄσκηση, οὔτε ἡ ἀγρυπνία, οὔτε ἡ νηστεία, ἀλλά μόνο ἡ ἀληθινή ταπεινοφροσύνη. Καί αὐτό τό ὁμολόγησαν σέ κάποιο μεγάλο ἀσκητή οἱ ἴδιοι οἱ δαίμονες! [Ἁγία Θεοδώρα]

Μεγάλο φάρμακο σωτηρίας εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. Διότι ὁ σατανᾶς δέν κατέπεσε ἀπό τούς οὐρανούς οὔτε ἐξαιτίας σαρκικῆς ἀκολασίας, οὔτε ἐξαιτίας ἄλλων ὑλικῶν ἀπολαύσεων, ἀλλά μόνο γιά τήν ὑπερηφάνεια. Νά γιατί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά γίνουμε καί μεῖς, οἱ υἱοί τοῦ ἀνθρώπου, υἱοί τοῦ Θεοῦ. [Μέγας Ἀθανάσιος]

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει πόρτα χαμηλή. Γιά νά μπεῖς πρέπει ἤ νά εἶσαι παιδί ἤ νά σκύψεις. [Ἅγιος Αὐγουστίνος]

Χωρίς ταπείνωση τό πᾶν γίνεται μηδέν. Μέ τήν ταπείνωση τό μηδέν γίνεται τό πᾶν. [Μέγας Βασίλειος]

Ἡ ὑγιής ταπείνωση μαγνητίζει καί τόν πιό κακοπροαίρετο ἄνθρωπο, ἀφοῦ αὐτή εἶναι ἡ στολή τῆς θεότητας. [Μέγας Βασίλειος]

Χαρακτηριστική ἰδιότητα τοῦ ἄστρου εἶναι τό φῶς του. Καί χαρακτηριστική ἰδιότητα ἐκείνου πού σέβεται καί φοβᾶται τόν Θεό εἶναι ἡ αἴσθηση τῆς μηδαμινότητάς του κι ἡ ταπείνωση. [ Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος]

Γιά ὅ,τι καυχιόμαστε, θά παραχωρήσει ὁ Θεός νά τό χάσουμε, γιά ταπείνωση. [Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος]

Ταπείνωσε τόν ἑαυτό σου καί θά δεῖς τήν δόξα τοῦ Θεοῦ μέσα σου. [ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος]

Ἀγάπη καί ταπείνωση! Ἱερό ζευγάρι! Ἡ μία ὑψώνει καί ἡ ἄλλη συγκρατεῖ ὅσους ὑψώθηκαν καί δέν τούς ἀφήνει ποτέ νά πέσουν. [Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης]

Ὁ χριστιανός πού θέλει νά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή πρέπει: νά ταπεινώνει τήν ψυχή του μπροστά στόν Θεό καί οὐδέποτε νά ὑψώνει τήν κεφαλή ἐναντίον τοῦ πλησίον του. [ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος]

Ἐκεῖνο πού δοκιμάζει τήν ἀληθινή ταπείνωση στήν καρδιά, εἶναι ἡ περιφρόνηση, κάποτε δέ καί ὁ ἐξευτελισμός ἀπό τούς ἄλλους. [ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος]

Μόνο μία ἀρετή ὑπάρχει, τήν ὁποία δέν μποροῦν νά μιμηθοῦν οἱ δαίμονες: ἡ ταπείνωση. [Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος]

Ὅπως ὁ φτωχός, βλέποντας τούς βασιλικούς θησαυρούς, νιώθει περισσότερο τή φτώχεια του, ἔτσι κι ἐκεῖνος πού μελετάει τίς ἀρετές τῶν μεγάλων ὁσίων, ἀποκτάει πιό ταπεινό φρόνημα. [Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος]

Σέ ὅποιον ἔχει ταπεινοφροσύνη, δέν θά βρεῖς ὀργή, ἀντιλογία, μῖσος. [ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος]

Ὁ Χριστιανός χρειάζεται δύο φτεροῦγες γιά νά πετάξει καί νά πάει στόν Παράδεισο: τήν ταπείνωση καί τήν Ἀγάπη. [ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός]

Βάση τοῦ πλούτου εἶναι ὁ χρυσός (τό χρῆμα), ἐνῶ τῆς ἀρετῆς ἡ ταπείνωση. Ὅπως λοιπόν ὅποιος δέν ἔχει χρυσάφι (χρῆμα) εἶναι φτωχός, ἔστω καί ἄν δέν φαίνεται στούς ἔξω, ἔτσι καί χωρίς ταπείνωση ὁ ἀγωνιστής δέν εἶναι ἐνάρετος. [ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής]

Ἀδελφέ, ἐάν ἀγαπᾶς νά ἔχεις τήν εἰρήνη στήν καρδιά σου, ἀγωνίσου νά τήν βάλεις ἀπό τήν πόρτα τῆς ταπείνωσης, διότι ἄλλη πόρτα δέν ὑπάρχει ἐκτός ἀπό τήν ταπείνωση. [ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης]

Ματαία πᾶσα ἄσκησις, πᾶσα ἐγκράτεια, πᾶσα ὑποταγή, πᾶσα ἀκτημοσύνη καί πᾶσα πολυμάθεια, ταπεινοφροσύνης ἐστερημένη. [Ἐφραίμ ὁ Σῦρος]

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας» 

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠEPIOΔIKH EKΔOΣIΣ KATHXHTIKΩN ΣXOΛEIΩN IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ MEΣΣHNIAΣΤΕΥΧΟΣ 28 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

 Εἰκόνα ἀπὸ:kudutravel

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας» 

violet flower smiley

Advertisements