Μαρίνα Φραγκάκη

Ἡ γιαγιά στό νησί ἔλεγε -τό θυμᾶμαι- πώς, ἄν κάνεις κάποια εὐχή καί προσευχή τίς πρῶτες ὧρες τῆς καινούργιας χρονιᾶς, «πιάνει».

Ναί· «πιάνει», ὅταν μάλιστα γίνεται μέ πίστη καί θερμή προσευχή.

Ἦταν λίγο μετά τά μεσάνυχτα· ἡ νέα χρονιά εἶχε ἤδη φτάσει.

Τά γέλια, οἱ χαρές, οἱ εὐχές γιά ὑγεία, χαρά, εὐτυχία ἀντηχοῦσαν ἀκόμη στ’ αὐτιά μου, τήν ὥρα πού ἀποτραβήχτηκα μόνη νά σκεφτῶ τί θά ἤθελα περισσότερο ἀπό τήν καινούργια χρονιά νά φέρει.

Ἀλήθεια, πόσα πολλά περιμένουμε ἀπ’ αὐτήν!

Ἀλλά καί πόσα πολλά ἀκόμη περιμένουμε ἀπό τούς ἄλλους, γιά νά νιώθουμε χαρούμενοι καί εὐτυχισμένοι.

Πόσες φορές δέν μεμψιμοιροῦμε καί παραπονιόμαστε, ἐπειδή οἱ συνάνθρωποί μας δέν μᾶς ἔδειξαν κατανόηση. Πόσο πράγματι θέλουμε νά μᾶς ἀγαποῦν!

Ὅμως ἐμεῖς πόσο εὔκολα προσφέρομε καί πόσο ἆραγε ἀγαποῦμε;

Ἡ προσκόλλησή μας στή μικρότητα καί τή φιλαυτία πόσο τάχα μᾶς ἀφήνει νά κινηθοῦμε σέ μιά ἀνιδιοτελῆ προσφορά;

Πῆρα στά χέρια τήν Ἁγία Γραφή, γιά νά βοηθηθῶ,καί τήν ἄνοιξα καί «ἔπεσα» τυχαῖα(;) στή σελίδα Λουκ. στ΄ 31-35.

Καί ἐκεῖ βλέπω ξεκάθαρη τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ νά μᾶς ζητᾶ νά προσπαθήσουμε νά δοῦμε τή ζωή ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἄλλου.

Καί καθώς ἐπιθυμοῦμε νά μᾶς μεταχειρίζονται ἐκεῖνοι, ἔτσι ἀκριβῶς νά φερθοῦμε κι ἐμεῖς.

Πρῶτοι ἐμεῖς. «Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως!»

Μία δυναμική ἔξοδος ἀπό τό «ἐγώ» μας -σκέφτηκα- ἀσφαλῶς θά μᾶς βοηθήσει νά ἀκούσουμε τό εἰδικότερο ἐπιχείρημα τοῦ Κυρίου.

«Εἰ ἀγαπᾶτε τούς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καί γάρ οἱ ἁμαρτωλοί τούς ἀγαπῶντας αὐτούς ἀγαπῶσι».

Ἀκόμη, ἄν «ἀγαθοποιῆτε τούς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς»«ἐάν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν», δέν εἶναι ἀρετή καί καλοσύνη αὐτό.

Εἶναι ψυχρός ὑπολογισμός καί «ἄτυπη συναλλαγή». Ἀνάξια λόγου ἡ πράξη σας. «Πλήν» -τελείως ἀντίθετα ἀπό τά συνηθισμένα- σᾶς ζητῶ, «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν».

Δῶστε ἀγάπη σέ ὅλους. Κυρίως ὅμως σέ ἐκείνους πού διάκεινται ἀπέναντί σας ἐχθρικά. Καί τότε ἐπάξια μεγάλη θά εἶναι ἡ ἀνταμοιβή σας. «Ἔσται ὁ μισθός ὑμῶν πολύς».

Ἐδῶ σταμάτησα γιά λίγο. Σκέφτηκα ξανά τά λόγια τῆς γιαγιᾶς.

Ἄν κάνεις μιά εὐχή καί προσευχή, θά «πιάσει».

Νά ἡ εὐχή ἡ μοναδική, συμφώνησα, πού, ἄν πραγματοποιηθεῖ, θά ἀνοίξει δρόμους καί ὁρίζοντες καινούργιους ἐκεῖ ἀκριβῶς πού ἡ ἐλπίδα γλυκοχαράζει γιά μιά καινούργια ζωή· γιά μιά καινούργια κοινωνία εἰρήνης καί ἀγάπης, μέσα στήν καινούργια χρονιά,σήμερα, στήν πρώτη χαραυγή της.

Ἄν κάναμε ὅλοι μιά προσπάθεια καί μιά καινούργια ἀρχή… 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ
ΕΤΟΣ 59ο • Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2013 • Ἀρ. 595

Εἰκόνα ἀπὸ: anat-kinari.cerkov.ru 

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley

 

Advertisements