%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%b5%ce%b1%cf%83

Ἀθανάσιος Ζάχος, Θεολόγος

Ὁ ἔνδοξος καί πανεύφημος ἀπόστολος Ἀνδρέας καταγόταν ἀπό τήν πόλη Βηθσαϊδά τῆς Γαλιλαίας. Ἦταν γιός κάποιου Ἑβραίου πού ὀνομαζόταν Ἰωνάς καί ἀδελφός τοῦ κορυφαίου τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἀποστόλου Πέτρου.

Ἦταν πρίν μαθητής τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστῆ Ἰωάννη.

Μόλις ἄκουσε ἀπό τό διδάσκαλό του τό «ἴδε ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. Α΄ 29) τόν ὁποῖο καί ἔδειχνε μέ τό δάκτυλό του,τόν ἐγκατέλειψε καί ἀκολούθησε τό Χριστό.

Ἐπίσης αὐτός, ὁ Ἀνδρέας, εἶπε καί στόν ἀδελφό του Πέτρο τό «εὑρήκαμεν τόν Μεσσία» (Ἰωάν.Α΄ 42) καί τόν προσέλκυσε στήν ἀγάπη πρός τόν Χριστόν.

«Εὑρήκαμεν».

Καί μόνη ἡ λέξη αὐτή φανερώνει ἄνθρωπον πού προηγουμένως ἔψαχνε κάτι καί τώρα τό βρῆκε. Ὁ Ἀνδρέας δέν ἦταν κανένας σοφός ἤ ἐπιστήμων πού εἶχε ὡς κύριον ἔργον τήν ἔρευνα καί τήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας.

Ἦταν ἕνας ἁπλοϊκός ψαράς τῆς Τιβεριάδος μέ σύνεργα τό πλοῖον καί τά δίκτυα, καί ὅμως εὕρισκε τόν καιρό, γιατί εἶχε τό ἐνδιαφέρον νά ἀσχολεῖται καί μέ πνευματικές ἀναζητήσεις. Ἀναζητοῦσε μέ πολύ πόθο τόν Σωτήρα καί τήν σωτηρία.

Πόσο διδακτικό εἶναι γιά ὅλους μας σήμερα τό παράδειγμά του, πού θά πρέπει νά βρίσκουμε τή διάθεση νά ἀσχολούμεθα καί μέ κάτι πνευματικό πού θά ξεκουράσει καί θά τονώσει τή ζωή μας.

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ἐπίσης ὅτι ὁ Ἀνδρέας δέν ἀναζητοῦσε ἁπλῶς κάτι ἀφηρημένο καί ἀσαφές, ἀλλά ἀναζητοῦσε καί βρῆκε τόν Μεσσία. Γνώριζε τή διδασκαλία τῶν Γραφῶν. Γνώριζε ποιόν Σωτήρα ὑποσχόταν ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους.

Εἶναι αὐτό πού τονίζει στό Εὐαγγέλιο ὁ Φίλιππος ὅταν βρῆκε τόν Ναθαναήλ «Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καί οἱ Προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τόν ἀπό Ναζαρέτ» (Ἰωάν. α, 46).

Αὐτόν λοιπόν, τόν Μεσσία πού προεκήρυξε ὁ Μωϋσῆς, πού προήγγειλαν οἱ προφῆτες. Αὐτόν πού ὑποσχέθηκε ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους καί ἐπανειλημμένα διαβεβαίωσε μέ τούς προφῆτες ὅτι θά στείλει ὡς Σωτήρα στόν κόσμο.

Ὁ Ἀνδρέας ἄν καί ἦταν ἕνας ἁπλοϊκός ψαράς, εἶχε ὄχι ἁπλῶς πνευματικά ἐνδιαφέροντα, ἀλλά εἶχε πλήρη γνώση
γιά τίς ἀλήθειες πού δίδαξαν οἱ Γραφές καί τίς ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους.

Ἐνῶ συμβαίνει πολλές φορές νά ὑπάρχουν ὄχι μόνο ἁπλοϊκοί, ἀλλά καί μορφωμένοι, πού δέν ἔχουν καθόλου πνευματικά ἐνδιαφέροντα ἤ ἄν ἔχουν ἀρκοῦνται στό νά πιστεύουν σέ κάποιο ἀνώτερο Ὄν, χωρίς νά εἶναι προσανατολισμένοι πρός τόν Σωτήρα Χριστό καί στό Εὐαγγέλιό του καί τή διδασκαλία του.

Εἶναι ἀνάγκη νά γνωρίσουμε ὅλοι μας ὅτι «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία».

Εἶναι μάταιη καί ἀνάξια ἡ θρησκευτικότητα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου πού κατά ἕνα ἀσαφῆ τρόπο ἔχει μιά ἀόριστη πίστη σέ ἕνα ἀνώτερο Ὄν, χωρίς νά πιστεύει συγκεκριμένα στόν Χριστό ὡς Θεό καί Σωτήρα,ὁ ὁποῖος ἦλθε στόν κόσμο γιά νά σώσει τόν κόσμο.

Ὁ Ἀνδρέας δέν βρῆκε ἁπλά τό πρόσωπο πού ποθοῦσε ἤ τό συγκεκριμένο θεῖο πρόσωπο, πρός τόν ὁποῖο ἦταν προσανατολισμένος, ἀλλά βρῆκε τό πρόσωπο ἐκεῖνο πού γέμιζε μέ χαρά τήν καρδιά του.

Καί πράγματι αὐτό συμβαίνει μέ ὅλους ὅσοι, γνωρίζουν τόν Σωτήρα Χριστό.

Ὅποιος μελετᾶ τό Εὐαγγέλιο καί τό θέτει σέ ἐφαρμογή στή ζωή του καί ἔχει προσωπική (μυστηριακή) σχέση μέ τόν Χριστό, αὐτός θά δοκιμάσει μία ἰδιαίτερη ἐσωτερική χαρά καί θά ὁμολογεῖ ὅτι δέν ὑπάρχει πουθενά ἀλλοῦ το πλήρωμα τῆς χαρᾶς παρά μόνο κοντά στό Χριστό. Θά μπορεῖ νά ἐπαναλαμβάνει καί νά ἀναφωνεῖ μαζί μέ τόν Ἀνδρέα «εὑρήκαμεν τόν Μεσσία».

Ἐμεῖς πού φέρνουμε τό χριστιανικό ὄνομα, ἄραγε «εὑρήκαμεν τόν Μεσσία»;

Ἔχουμε πνευματικά ἐνδιαφέροντα ὅπως ὁ Ἀνδρέας; Ἔχουμε προσανατολιστεῖ πρός τήν χριστιανική πίστη ὅπως ἐκεῖνος; Ἄν συμβαίνει αὐτό εἴμαστε εὐτυχεῖς. Ἄν σέ κάτι ὑστεροῦμε, ἄς φροντίσουμε νά μιμηθοῦμε τόν ζῆλο καί τή διάθεση καί τά φρονήματα τοῦ Ἀνδρέα.

Καί εἴθε νά ἀπαντήσουμε καί ἐμεῖς κάποτε μέ χαρά καί ἱκανοποίηση μέ τίς ἴδιες λέξεις τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Ναί ὄντως «εὑρήκαμεν τόν Μεσσία».

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος καί τήν Πεντηκοστή, ἀφοῦ κήρυξε σέ διάφορα μέρη καί ἀφοῦ ἔπαθε πολλά γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τελείωσε τόν βίο του στήν Πάτρα τῆς Ἀχαΐας, σέ ἡλικία ὀγδόντα (80) ἐτῶν σταυρωθείς κατακεφαλῆς.

Γιορτάζουμε τή μνήμη του στίς 30 Νοεμβρίου. 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Ἁγία Ἄννα
Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης
Ἔτος 15ο † Γ΄ – Δ΄ Τρίμηνο 2012-Τεῦχος 107ο 

τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements