Ρήγας Φεραῖος

Ὤ παιδιά μου, ὀρφανά μου, σκορπισμένα ἐδῶ κι ἐκεῖ, διωγμένα, ὑβρισμένα ἀπ’ τὰ ἔθνη πανοικί!

Ξυπνῆστε, τέκνα, κι ἦλθεν ἡ ὣρα, ξυπνῆστε ὅλα, τρέξατε τώρα κι ἦλθεν ὁ Δεῖπνος ὁ Μυστικός.

Ποὺ μὲ κόπους κατὰ τόπους τρέχετε μὲ μίαν τροφήν, εἰς δεσπότας κι ἰδιώτας, δούλου δέχεσθε μορφήν.

Ξυπνῆστε, τέκνα, κι ἦλθεν ἡ ὥρα, ξυπνῆστε ὅλα, τρέξατε τώρα κι ἦλθεν ὁ Δεῖπνος ὁ Μυστικός

Συναχθῆτε νὰ ἰδῆτε τὰς πληγάς μου ἐλεεινῶς, πῶς τὸ αἷμα τρέχει ρεῦμα ἀπ’ τὰς φλέβας μου δεινῶς.

Ξυπνῆστε, τέκνα, κι ἦλθεν ἡ ὥρα, ξυπνῆστε ὅλα, τρέξατε τώρα κι ἦλθεν ὁ Δεῖπνος ὁ Μυστικός.

Τὴν στολήν μου τὴν καλήν μου ξεσχισμένην τὴν φορῶ. Σφαλισμένην καὶ δεμένην μὲ ἁλύσους τὴν θωρῶ.

Ξυπνῆστε, τέκνα, κι ἦλθεν ἡ ὥρα, ξυπνῆστε ὅλα, τρέξατε τώρα κι ἦλθεν ὁ Δεῖπνος ὁ Μυστικός.

Δὲν βαστάζω, ὅλο κράζω θάνατόν μου τὸν πικρόν, σὰν μ’ ἀφῆτε κι ἀμελῆτε σωτηρίας τὸν καιρόν.

Ξυπνῆστε, τέκνα, κι’ ἦλθεν ἡ ὥρα, ξυπνῆστε ὅλα, τρέξατε τώρα κι ἦλθεν ὁ Δεῖπνος ὀ Μυστικός.

Αντιγραφή για τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΙΚ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ-ΔΗΜ. Γ. ΖΗΣΗ Κ.Α.
1939 

Εἰκόνα ἀπὸ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley