Ἅγιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ἀγαποῦν τὸ γένος τῶν Χριστιανῶν*

Μιὰν ἄλλη φορὰ ποὺ ὁ Ἅγιος Νήφων, Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς, βρισκόταν πάλι στὴν ἐξοχή, ὕψωσε τὰ χέρια του νὰ προσευχηθῆ.

Ξαφνικά, ἀνοίγουν τὰ Οὐράνια καὶ βλέπει τὸν Κύριο νὰ κάθεται σ’ ἔνδοξο Θρόνο, περιστοιχισμένος ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους καὶ πλῆθος Ἀγγέλων.

Ἀπόμεινε νὰ τοὺς ἀτενίζη ἔκθαμβος… Ἤθελε νὰ πετάξη σὰν πουλί, ἂν μποροῦσε, γιατὶ φλεγόταν ἀπ’ τὸν πόθο νὰ βρεθῆ κοντά τους.

Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι τὸν παρατηροῦσαν μὲ εὐχαρίστηση, λέγοντας ἀναμεταξύ τους:

– Νὰ ὁ ἀγαπητός μας φίλος Νήφων! Δὲς μὲ τί λαχτάρα καὶ ἀγάπη μᾶς κοιτάζει! Δικαίως καὶ ἐμεῖς τὸν μνημονεύουμε κατὰ τὶς θεῖες ἱερουργίες μας!

Αὐτὰ ἔλεγαν οἱ ἄχραντοι Ἄγγελοι.

Καὶ ἐκεῖνος, ὅταν ἦρθε στὸν ἑαυτό του, πλημμυρισμένος ἀπὸ εὐφροσύνη, ἔπλεξε ἐγκώμια καὶ τραγούδια γιὰ χάρη τους, κατάφορτα ἀπό γλυκασμό.

Ὤ, πόσο ἀγαποῦν οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι τὸ γένος τῶν Χριστιανῶν! Μᾶς βοηθοῦν σὲ κάθε καλὸ ἔργο.

Πῶς λοιπὸν νὰ μὴν παραμένη ἀδιάπτωτος ὁ πόθος καὶ ἡ λαχτάρα μας γι’ αὐτούς: τοὺς πολύτιμους λίθους, τὰ ἀστραφτερὰ μαργαριτάρια, τὰ ὑπερουράνια κάλλη, τὰ ἀθάνατα λουλούδια;

Ἀδιάκοπα μεσιτεύουν γιὰ μᾶς καὶ δυσωποῦν τὸν Φιλάνθρωπο νὰ μᾶς λυπηθῆ καὶ νὰ μᾶς λυτρώση ἀπὸ τὸ αἰώνιο πῦρ.

Νύχτα καὶ ἡμέρα μᾶς παραστέκουν:

Ὅταν τρῶμε μᾶς φρουροῦν καὶ μᾶς ὑπερασπίζουν.

Ὅταν κοιμώμαστε μᾶς σκεπάζουν μὲ τὶς φτεροῦγες τους.

Ὅταν δουλεύουμε ἢ βαδίζουμε ἢ ταξιδεύουμε στὴν θάλασσα εἶναι πάντα κοντά μας προστάτες καὶ βοηθοί μας σὲ ὅλα!

(*) Ἓνας Ἀσκητὴς Ἐπίσκοπος – Ἅγιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς, σελ. 147, ἔκδοσις 14η, Ἱερὰ Μονὴ
Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 1994. Ἐπιμέλ. ἡμετ. 

Αντιγραφή για τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΦΙΔΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ἀριθμὸς τεύχους 3,  Μάρτιος – Μάϊος 2013

Εἰκόνα ἀπὸ: a-shishkin.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley

Advertisements