Εμείς οι Χριστιανοί έχουμε την ευλογημένη συνήθεια να προσευχόμαστε πριν καθίσουμε στο τραπέζι για να φάμε, προκειμένου να ευχαριστήσουμε το Θεό για όλα τα αγαθά που μας παρέχει.

Παρακάτω παρατίθενται οι προσευχές που κάνουμε προ του μεσημεριανού και βραδινού φαγητού.

ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
Πάτερ ἡμῶν…

Αν υπάρχει ιερέας στο τραπέζι το ευλογεί: «Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ
Εὐχαριστοῦμέν σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐνέπλησας ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων σου ἀγαθῶν· μὴ στερήσῃς ἡμᾶς καὶ τῆς αἰωνίου σου βασιλείας· ἀλλ’ ὡς ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν σου παραγένου Σωτήρ, τὴν εἰρήνην διδοὺς αὐτοῖς, ἐλθὲ καὶ μεθ’ἡμῶν, καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Αν υπάρχει ιερέας, ευλογεί: «Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,εὐλόγησον τὰ περισσεύματα τῶν κλασμάτων τῆς τραπέζης ταύτης, καὶ πλήθυνον αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ, καὶ εἰς τὸν κόσμον σου ἅπαντα.

Ὅτι εὐλογητὸς εἶ, πάντοτε· νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Δι’εὐχῶν…»

ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ
Φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθή σονται· καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
Εὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἠγαλλιασάμεθα.

Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε· ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν. Ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐνεπλήσθημεν.

Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθησόμεθα καὶ ὑπνώσωμεν· ὅτι σύ,Κύριε,κατὰ μόνας ἐπ’ ἐλπίδι κατῴκησας ἡμᾶς.

Δι’εὐχῶν…

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ Έτος 3ο -Αρ. Φύλλου 16

Εικόνα από: doxologia.ro

 το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley