Ἁγίου Σιλουανοῦ

Προσδοκώντας τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀγάπη ἐπιθυμεῖ νά φθάσει ἕως τό τέλος· γι’ αὐτό ἀγκαλιάζει ὄχι μόνο τό σύνολο ὅσων βρίσκονται τώρα πάνω στή γῆ, ἀλλά ἀκόμη καί αὐτούς πού εἶναι ἤδη κεκοιμημένοι, ἀκόμη καί τόν ἅδη καί αὐτούς πού ἀκόμη δέν ἔχουν γεννηθεῖ, μέ ἄλλα λόγια τόν ὅλο Ἀδάμ.

Μακαρία ἡ ψυχή πού ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό της, διότι ὁ ἀδελφός μας εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή μας.

Ἡ ψυχή λυπᾶται, ὅταν βλέπει τόν ἄλλο νά ὑποφέρει.

Ἐάν μποροῦσα νά βοηθήσω ἔστω καί ἕναν μόνο ἄνθρωπο, θά εὐλογοῦσα γι’ αὐτό αἰωνίως τόν Κύριο.

Πρέπει νά ἔχεις καρδιά πού συμπάσχει καί νά ἀγαπᾶς ὄχι μόνο τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἐπίσης νά σέβεσαι κάθε πλάσμα, καθετί πού ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τόν Θεό.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 -TEYXOΣ 63 

Εἰκόνα «ἀγωνία στὸν κῆπο», ἔργο τοῦ Frans Schwartz ἀπὸ: wikimedia.commons

 

 τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

violet flower smiley

 

Advertisements