τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

1. Τόν ταπεινό κανείς δέν τόν μισεῖ, οὔτε τόν ἐπιπλήττει, οὔτε τόν καταφρονεῖ. Τόν ἀγαπᾶ ὁ Χριστός καί ἀγαπᾶται ἀπό ὅλους. Ἀγαπᾶ ὅλους καί ὅλοι τόν ἐπιθυμοῦν.

Ὁ σοφός καί ὁ δάσκαλος σιωποῦν μπροστά στόν ταπεινό καί τόν προσέχουν ὅλοι. Εἶναι βραχύλογος.

Οἱ λόγοι του εἶναι γλυκεῖς «ὑπέρ μέλι καί κηρίον» καί ἀπό ὅλους ὡς θεός θεωρεῖται, ἀκόμη καί ἄν εἶναι ἀμαθής καί στή μορφή εὐκαταφρόνητος.

Ὅποιος καταφρονεῖ τόν ταπεινό βλασφημεῖ τόν ἴδιον τόν Θεό. Τά θηρία ἡμερεύουν μπροστά του, διότι ὀσφραίνονται σ􀀀 αὐτόν τήν εὐωδία τοῦ Ἀδάμ…

2. Ὁ ταπεινός θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἁμαρτωλό καί εὐτελῆ καί εὐκαταφρόνητο. Ψηλαφεῖ τά φίδια σάν τίς ἀκρίδες!…

Πλησιάζει τούς ἀνθρώπους, πού τόν προσέχουν, σάν τόν Κύριο!… Ἀλλά καί τῶν δαιμόνων ἡ κακία μαραίνεται μπροστά στούς ταπεινούς.

Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τῆς ταπεινοφροσύνης καί ἡ δύναμή της, πού δέχονται οἱ Ἅγιοι!…

3. Εἶναι δυνατόν νά γίνει ταπεινός ὁ ἄνθρωπος;

Ναί, μέ τήν δύναμη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, πού τελειοποιοῦν, ὅπως οἱ μακάριοι Ἀπόστολοι «ἐν γλώσσαις πυρίναις» τήν ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ καί μέ τήν τελειότητα ὅλων τῶν ἀρετῶν.

4. Ἡ ταπείνωση καί χωρίς ἔργα συγχωρεῖ πολλά ἁμαρτήματα.

Τά ἔργα ὅμως, χωρίς τήν ταπείνωση, ὄχι μόνον ἀνώφελα εἶναι, ἀλλά καί πολλῶν κακῶν πρόξενα.Καθώς τό ἁλάτι νοστιμίζει κάθε τροφή, ἔτσι καί ἡ ταπείνωση κάθε ἀρετή.

Μόνη ἡ ταπείνωση εἶναι ἀρκετή νά παρασταθεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί νά μᾶς σώσει.

5. Εἶμαι ταπεινός, ὅταν θυμᾶμαι τίς ἁμαρτίες μου καί τόν θάνατο, ἐνδύομαι εὐτελῆ ρούχα, προτιμῶ τήν τελευταία θέση καί τίς εὐτελεῖς ἐργασίες. Ὅταν ὑπακούω πρόθυμα καί σιωπῶ πάντοτε.

Δέν ἀγαπῶ τίς συναναστροφές καί θέλω νά εἶμαι παντοῦ ἄγνωστος καί ἀψήφιστος.

Νά μή μέμφομαι κατά διάννοια κάποιον, νά μήν ζηλοτυπῶ καί νά μή φροντίζω γιά κοσμικά πράγματα. 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΣ Θ’- TEYXOΣ 44  – ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Εἰκόνα ἀπὸ:litopys 

τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

violet flower smiley