Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

Ι΄ Ματθαίου: (ιζ΄14-23)

Τ και­ρῷ ἐ­κεῖ­νω ἄν­θρω­πός τις προ­σῆλ­θεν τῷ Ἰ­η­σοῦ γο­νυ­πε­τῶν αὐ­τὸν καὶ λέ­γων· Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σόν μου τὸν υἱ­όν, ὅ­τι σε­λη­νι­ά­ζε­ται καὶ κα­κῶς πά­σχει· πολ­λά­κις γὰρ πί­πτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολ­λά­κις εἰς τὸ ὕ­δωρ. Kαὶ προ­σή­νεγ­κα αὐ­τὸν τοῖς μα­θη­ταῖς σου, καὶ οὐκ ἠ­δυ­νή­θη­σαν αὐ­τὸν θε­ρα­πεῦ­σαι. 

Ἀ­πο­κρι­θεὶς δὲ ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­πεν·Ὦ γε­νε­ὰ ἄ­πι­στος καὶ δι­ε­στραμ­μέ­νη! ἕ­ως πό­τε ἔ­σο­μαι με­θ’ ὑ­μῶν; Ἕ­ως πό­τε ἀ­νέ­ξο­μαι ὑ­μῶν; Φέ­ρε­τέ μοι αὐ­τὸν ὧ­δε. Kαὶ ἐ­πε­τί­μη­σεν αὐ­τῷ ὁ Ἰ­η­σοῦς, καὶ ἐ­ξῆλ­θεν ἀ­π’ αὐ­τοῦ τὸ δαι­μό­νιον καὶ ἐ­θε­ρα­πε­ύ­θη ὁ παῖς ἀ­πὸ τῆς ὥ­ρας ἐ­κε­ί­νης.  Τό­τε προ­σελ­θόν­τες οἱ μα­θη­ταὶ τῷ Ἰ­η­σοῦ κα­τ’ ἰ­δί­αν εἶ­πον· Δια­τί ἡ­μεῖς οὐκ ἠ­δυ­νή­θη­μεν ἐκ­βα­λεῖν αὐ­τό;

Ὁ δὲ Ἰ­η­σοῦς εἶ­πεν αὐ­τοῖς· Διὰ τὴν ἀ­πι­στί­αν ὑ­μῶν. Ἀ­μὴν γὰρ λέ­γω ὑ­μῖν, ἐ­ὰν ἔ­χη­τε πί­στιν ὡς κόκ­κον σι­νά­πε­ως, ἐ­ρεῖ­τε τῷ ὄ­ρει το­ύ­τῳ, με­τά­βη­θι ἐν­τεῦ­θεν ἐ­κεῖ, καὶ με­τα­βή­σε­ται· καὶ οὐ­δὲν ἀ­δυ­να­τή­σει ὑ­μῖν.  Τοῦ­το δὲ τὸ γέ­νος οὐκ ἐκ­πο­ρε­ύ­ε­ται εἰ μὴ ἐν προ­σευ­χῇ καὶ νη­στε­ί­ᾳ. 

Ἀ­να­στρε­φο­μέ­νων δὲ αὐ­τῶν εἰς τὴν Γα­λι­λα­ί­αν εἶ­πεν αὐ­τοῖς ὁ Ἰ­η­σοῦς· Μέλ­λει ὀ Υἱ­ός τοῦ ἀν­θρώ­που πα­ρα­δί­δο­σθαι εἰς χεῖ­ρας ἀν­θρώ­πων καί ἀ­πο­κτε­νοῦ­σιν αὐ­τόν, καί τῇ τρί­τῃ ἡ­μέ­ρα ἐ­γερ­θή­σε­ται.

violet flower smiley

Με­τά­φρα­σι

Ἐ­κεῖ­νο τόν και­ρό, πλη­σί­α­σε τόν Ἰ­η­σοῦ κά­ποι­ος ἄν­θρω­πος, πού γο­νά­τι­σε μπρο­στά του καί ἔ­λε­γε: «Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σε (Λυ­πή­σου καί σῶ­σε) τόν υἱ­ό μου, δι­ό­τι σε­λη­νι­ά­ζε­ται καί ὑ­πο­φέ­ρει φο­βε­ρά. Πολ­λές φο­ρές πέ­φτει σ­τή φω­τιά καί πολ­λές στό νε­ρό. Καί τόν ἔ­φε­ρα στούς μα­θη­τάς σου, ἀλ­λά δέν μπό­ρε­σαν νά τόν θε­ρα­πεύ­σουν».

Ὁ δέ Ἰ­η­σοῦς εἶ­πε τό­τε;«Ὤ γε­νε­ά ἄ­πι­στη καί δι­ε­στραμ­μέ­νη! Ἕ­ως πό­τε θά εἶ­μαι μα­ζί σας; Ἕ­ως πό­τε θά σᾶς ἀ­νέ­χο­μαι; Φέρ­τε μου αὐτόν ἐ­δῶ».

Καί στρε­φό­με­νος πρός αὐτόν ἔ­δω­σε αὐ­στη­ρό πα­ράγ­γελ­μα ὁ Ἰ­η­σοῦς καί βγῆ­κε ἀπ’ αὐ­τόν τό δαι­μό­νι­ο καί θε­ρα­πεύ­τη­κε τό παι­δί ἀ­πό τή στιγ­μή ἐκεί­νη. Τό­τε πῆ­γαν οἱ μα­θη­ταῖ στόν Ἰ­η­σοῦν Ἰ­δι­αι­τέ­ρως καί τοῦ εἶ­παν:  «Για­τί ἐμεῖς δέν μπο­ρέ­σα­με νά βγά­λω­με (τό δαι­μό­νι­ο) ;».

Ὅ δέ Ἰ­η­σοῦς τούς εἶ­πε: «Λό­γω τῆς ἀ­πι­στί­ας σας. Ἀ­λη­θι­νά δέ σᾶς λέ­γω, ἄν ἔ­χε­τε πί­στι (θερ­μή καί δυ­να­τή) σάν τό σπό­ρο τοῦ σι­να­πιοῦ, θά πῆ­τε σ’ αὐ­τό τό ὅ­ρος:»Με­τα­το­πί­σου ἀ­πό δῶ ἐ­κεῖ » καί  θά με­τα­το­πι­σθῆ. Καί τί­πο­τε δέ θά εἶ­ναι ἀ­δύ­να­το σέ σᾶς. Αὐ­τοῦ δέ τοῦ εἴ­δους τά δαι­μό­νι­α δέν βγαί­νουν, πα­ρά μέ προ­σευ­χή καί νη­στεί­α.

Ἐ­νῶ δέ πε­ρι­ό­δευ­αν τήν Γα­λι­λαί­α,τούς εἶ­πε ὁ Ἰ­η­σοῦς: «Μέλ­λει ὁ Υἱ­ός τοῦ ἀν­θρώ­που νά πα­ρα­δω­θῆ σέ χέ­ρια ἀν­θρώ­πων. Καί θά τόν θα­να­τώ­σουν, καί τήν Τρί­τη ἡμέ­ρα θά ἀ­να­στη­θῆ».

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

 ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕ­ΜΕ­ΣΟΣ 2007

Εἰκόνα ἀπὸ:ziarullumina.ro 

τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

violet flower smiley