Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Γράφεις ὅτι σέ ταλαιπωρεῖ κάποια ἀκατανίκητη καί ἀνεξήγητη θλίψη.

Σωματικά εἶσαι ὑγιής, τό σπίτι γεμάτο, ἀλλά ἡ καρδιά ἄδεια.

Γιά τήν ἀκρίβεια ἡ καρδιά σου εἶναι γεμάτη ἀπό σκοτεινή θλίψη.

Πρόσεχε καλά γιατί αὐτό εἶναι ἐπικίνδυνη ἀσθένεια τῆς ψυχῆς.

Μπορεῖ νά νεκρώσει πλήρως τήν ψυχή. Τέτοια θλίψη ἡ ἐκκλησία μας τήν βλέπει ὡς θανάσιμο ἁμάρτημα.

Ἀφοῦ κατά τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου ὑπάρχουν δύο εἴδη θλίψης:

«Ἡ γάρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον κατεργάζεται· ἡ δέ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται»(Β΄ Κορινθ. 7, 10).

Ἐσύ ὀφθαλμοφανῶς ὑποφέρεις ἀπό τό δεύτερο εἶδος θλίψης.

Ἡ κατά Θεόν θλίψη κυριεύει τόν ἄν θρωπο ὅταν ὁ ἄνθρωπος θυμᾶται τίς ἁμαρτίες του, μετανοεῖ καί τίς ἀποθέτει στόν Θεό.

Ἤ ὅταν κάποιος θλίβεται γιά τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

Ἤ ὅταν κάποιος δείχνει ζῆλο γιά τήν πίστη στόν Θεό, ἀλλά βλέπει μέ θλίψη τήν ἀποχώρηση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν πίστη.

Τέτοια θλίψη ὁ Θεός τήν μετατρέπει σέ χαρά.

Ὅπως περιγράφει ὁ Παῦλος, οἱ ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ ἀληθινοί δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ εἶναι «ὡς λυπούμενοι ἀεί δέ χαίροντες» (Β΄ Κορινθ. 6, 10).

Χαίρονται γιατί αἰσθάνονται τή δύναμη καί τήν ἐγγύτητα τοῦ Θεοῦ.

Καί λαμβάνουν παρηγοριά ἀπό τόν Θεό.

Ἔτσι καί ὁ ψαλμωδός λέει: «Θυμήσου τόν Θεό καί χαῖρε».

Ἡ ἁγία θλίψη μοιάζει μέ τά σύννεφα, μέσα ἀπό τά ὁποῖα λάμπει τό φῶς τῆς παρηγοριᾶς.

Ἐνῶ ἡ δική σου θλίψη μοιάζει σάν ἔκλειψη ἡλίου.

Μᾶλλον θά εἶχες πολλά μικρά ἀδικήματα καί ἁμαρτίες, τά ὁποῖα θεωροῦσες ἀσήμαντα, καί ἔτσι δέν ἐξομολογήθηκες καί γιά τά ὁποῖα δέν μετανόησες.

Σάν ἀράχνη, πού πολλά χρόνια εἶναι στά μάτια, τώρα ἁπλώθηκε γύρω ἀπό τήν καρδιά σου, καί ἔφτιαξε φωλιά γι’ αὐτήν τή μεγάλη θλίψη, τήν ὁποία οἱ κακές δαιμονικές δυνάμεις κακοεργῶς στηρίζουν μέσα σου.

Γι’ αὐτό ξαναδές ὁλόκληρη τή ζωή σου, κάνε μιά ἐνδελεχῆ ἐνδοσκόπηση τοῦ ἑαυ τοῦ σου, καί ἐξομολογήσου τά πάντα.

Μέ τήν ἐξομολόγηση θά καθαρίσεις τόν οἶκο τῆς ψυχῆς σου καί θά τόν ἀερίσεις.

Καί θά εἰσέλθει μέσα σου ὁ φρέσκος καί καθαρός ἀέρας τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ. Ἀμέσως μετά ξεκίνα νά πράττεις πάντα τό καλό.

Ξεκίνησε μέ τό νά δίνεις ἐλεημοσύνη ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ. Θυμήσου: τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός θά τό δεῖ αὐτό καί γρήγορα θά σέ ἀνταμείψει μέ τή δωρεά τῆς χαρᾶς.

Θά σοῦ δωρίσει ἀνείπωτη χαρά, τήν ὁποία μόνον Αὐτός χορηγεῖ, καί τήν ὁποία καμιά θλίψη, οὔτε βάσανο, οὔτε δαιμονική δύναμη δέν μπορεῖ νά συσκοτίσει.

Διάβαζε τό ψαλτήρι. Αὐτό ἀποτελεῖ βιβλίο γιά θλιμμένες ψυχές, βιβλίο παρηγοριᾶς.

Εἴθε ὁ Κύριος σύντομα νά σέ  ἀνανήψει. 

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Ἁγία Ἄννα
Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης
Ἔτος 14ο † B΄ – Γ΄ Τρίμηνο 2011 – Τεῦχος 105ο 

Εἰκόνα ἀπὸ :feelingsoulmate

violet flower smiley

 

Advertisements