ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΡΩΝ

π. Ἠλίας

Ἀδιαλείπτως πρέσβευε!

Ἀειπάρθενε Θεομῆτορ,

Γοργοεπήκοε

Γρηγοροῦσα

Δεομένη

Ἐλεημονήτρια

Δακρυρροοῦσα


Ἡ πάντων ἐλπίς

Μήτηρ τῆς ζωῆς

Μεσίτρια

Παρηγορήτρια

Παντάνασσα

Τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ

Μεγαλόχαρη

Χαρά τῶν Ἀγγέλων

Ἡ χώρα τῶν ζώντων

Γλυκοφιλοῦσα!

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
ΕΤΟΣ 48ο–ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014–ΤΕΥΧΟΣ491

violet flower smiley

Advertisements