Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

Η΄ Ματθαίου: Ματθ.  (ιδ΄ -14-22)

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῷ εἶ­δεν ὁ Ἰ­η­σοῦς πο­λὺν ὄ­χλον, καὶ ἐ­σπλαγ­χνί­σθη ἐ­π’ αὐ­τοῖς καὶ ἐ­θε­ρά­πευ­σε τοὺς ἀρ­ρώ­στους αὐ­τῶν.  Ὀ­ψί­ας δὲ γε­νο­μέ­νης προ­σῆλ­θον αὐ­τῷ οἱ μα­θη­ταὶ αὐ­τοῦ λέ­γον­τες· Ἔ­ρη­μός ἐ­στιν ὁ τό­πος καὶ ἡ ὥ­ρα ἤ­δη πα­ρῆλ­θεν· ἀ­πό­λυ­σον τοὺς ὄ­χλους, ἵ­να ἀ­πελ­θόν­τες εἰς τὰς κώ­μας ἀ­γο­ρά­σω­σιν ἑ­αυ­τοῖς βρώ­μα­τα.

Ὁ δὲ Ἰ­η­σοῦς εἶ­πεν αὐ­τοῖς· Οὐ χρε­ί­αν ἔ­χου­σιν ἀ­πελ­θεῖν· δό­τε αὐ­τοῖς ὑ­μεῖς φα­γεῖν. Οἱ δὲ λέ­γου­σιν αὐ­τῷ· Οὐκ ἔ­χο­μεν ὧ­δε εἰ μὴ πέν­τε ἄρ­τους καὶ δύ­ο ἰ­χθύ­ας.  Ὁ δὲ εἶ­πε· Φέ­ρε­τέ μοι αὐ­το­ύς ὧ­δε.  Καὶ κε­λε­ύ­σας τοὺς ὄ­χλους ἀ­να­κλι­θῆ­ναι ἐ­πὶ τοὺς χόρ­τους, λα­βὼν τοὺς πέν­τε ἄρ­τους καὶ τοὺς δύ­ο ἰ­χθύ­ας, ἀ­να­βλέ­ψας εἰς τὸν οὐ­ρα­νὸν εὐ­λό­γη­σε, καὶ κλά­σας ἔ­δω­κε τοῖς μα­θη­ταῖς τοὺς ἄρ­τους οἱ δὲ μα­θη­ταὶ τοῖς ὄ­χλοις.

Καὶ ἔ­φα­γον πάν­τες καὶ ἐ­χορ­τά­σθη­σαν, καὶ ἦ­ραν τὸ πε­ρισ­σεῦ­ον τῶν κλα­σμά­των δώ­δε­κα κο­φί­νους πλή­ρεις. Οἱ δὲ ἐ­σθί­ον­τες ἦ­σαν ἄν­δρες ὡ­σεὶ πεν­τα­κι­σχί­λιοι χω­ρὶς γυ­ναι­κῶν καὶ παι­δί­ων. Καὶ εὐ­θέ­ως ἠ­νάγ­κα­σεν ὁ Ἰ­η­σοῦς τοὺς μα­θη­τὰς αὐ­τοῦ ἐμ­βῆ­ναι εἰς τὸ πλοῖ­ον καὶ προ­ά­γειν αὐ­τὸν εἰς τὸ πέ­ραν, ἕ­ως οὗ ἀ­πο­λύ­σῃ τοὺς ὄ­χλους.

Μετάφρασι

Ἐ­κεῖ­νο τόν και­ρό ὁ Ἰησοῦς εἶ­δε πο­λύ λα­ό, καί τούς σπλα­χv­ί­σθη­κε, καί θε­ρά­πευ­σε τούς ἀρ­ρώ­στους των. Ὅ­ταν δέ πλη­σί­α­ζε νά βρα­δυ­ά­ση, προ­σῆλ­θαν σ’ αὐ­τόν οἱ μα­θη­τές του καί εἶ­παν: «Ὁ τό­πος εἶ­ναι ἔ­ρη­μος καί ἡ ὥ­ρα ἤ­δη πε­ρα­σμέ­νη.Δῶ­σε δι­α­τα­γή νά φύ­γουν τά πλή­θη, γιά νά πᾶ­νε  στά χω­ριά ν’ ἀ­γο­ρά­σουν τρό­ψι­μα νά φᾶνε»

Ἄλλ’ ὁ Ἰ­η­σοῦς τούς εἶ­πε: «Δέν χρει­ά­ζε­ται νά φύ­γουν, δῶ­στε τούς ἐ­σεῖς νά φᾶ­νε».

Ἀλλ’ αὖ­τοί τοῦ λέ­γουν:«Δέν ἔ­χου­μεν ἐ­δῶ πα­ρά πέν­τε ψω­μιά καί δύ­ο ψά­ρια».

Αὐ­τός δέ εἶπε: «Φέρ­τε μου αὐ­τά ἐ­δῶ».

Καί ἀ­φοῦ δι­ά­τα­ξε τά πλή­θη νά ξα­πλώ­σουν στά χορ­τά­ρια, πῆ­ρε τά πέν­τε ψω­μιά καί τά δυ­ό ψά­ρια, ὕ­ψω­σε τά μά­τια του στόν οὐρα­νό καί εὐ­λό­γη­σε, καί ἔ­κο­ψε καί ἔ­δω­σε στούς μα­θη­τάς τά ψω­μιά καί οἱ μα­θη­ταί στά πλή­θη.

Καί ἔ­φα­γαν ὅ­λοι καί χόρ­τα­σαν, καί σή­κω­σαν τό πε­ρίσ­σευ­μα ἀ­πό τά κομ­μά­τια δώ­δε­κα κο­ψί­νι­α πλή­ρη. Ἐ­κεῖ­νοι δέ πού ἔ­φα­γαν, ἦ­ταν πε­ρί­που πέν­τε χι­λιά­δες ἄν­δρες, ἐ­κτός ἀ­πό τίς γυ­ναῖ­κες καί τά παι­διά.

Ἀ­μέ­σως δέ ὁ Ἰη­σοῦς ἀ­νάγ­κα­σε τούς  μα­θη­τές του νά μποῦ­νε σ­τό πλοῖ­ο καί νά πά­νε πρω­τύ­τε­ρα ἀπ’ αὐ­τόν στό ἀ­πέ­ναν­τι  μέ­ρος, γιά νά δι­α­λύ­ση ἐν τῷ με­τα­ξύ τά πλή­θη.

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕ­ΜΕ­ΣΟΣ 2007

Εἰκόνες ἀπὸ: doxologia.ro

violet flower smiley