Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου 

Ζ΄ Ματθαίου (Ματθ. θ΄ 27-35)

T καιρῷ  ἐκείνῳ, παρά­γον­τι  ἐ­κεῖ­θεν τῷ Ἰ­η­σοῦ ἠ­κο­λο­ύ­θη­σαν αὐ­τῷ δύ­ο τυ­φλοὶ κρά­ζον­τες καὶ λέ­γον­τες· Ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς, υἱ­ὲ Δαυ­ῒδ. ἐλ­θόν­τι δὲ εἰς τήν οἰ­κί­αν προ­σῆλ­θον αὐ­τῶ οἱ τυ­φλοί, καί λέ­γει αὐ­τοῖς ὁ Ἰ­η­σοῦς. Πι­στε­ύ­ε­τε ὅ­τι δύ­να­μαι τοῦ­το ποι­ῆ­σαι; Λέ­γου­σιν αὐ­τῷ· Ναί, Κύ­ρι­ε.

Τό­τε ἥ­ψα­το τῶν ὀ­φθαλ­μῶν αὐ­τῶν λέ­γων· Κα­τὰ τὴν πί­στιν ὑ­μῶν γε­νη­θή­τω ὑ­μῖν. Καὶ ἀ­νε­ῴ­χθη­σαν αὐ­τῶν οἱ ὀ­φθαλ­μοί· καὶ ἐ­νε­βρι­μή­σα­το αὐ­τοῖς ὁ Ἰ­η­σοῦς λέ­γων· Ὁ­ρᾶ­τε μη­δεὶς γι­νω­σκέ­τω.

Οἱ δὲ ἐ­ξελ­θόν­τες δι­ε­φή­μι­σαν αὐ­τὸν ἐν ὅ­λῃ τῇ γῇ ἐ­κε­ί­νῃ.  Αὐ­τῶν δὲ ἐ­ξερ­χο­μέ­νων ἰ­δοὺ προ­σή­νεγ­καν αὐ­τῷ ἄν­θρω­πον κω­φὸν δαι­μο­νι­ζό­με­νον καὶ ἐκ­βλη­θέν­τος τοῦ δαι­μο­νί­ου ἐ­λά­λη­σεν ὁ κω­φός. Καὶ ἐ­θα­ύ­μα­σαν οἱ ὄ­χλοι λέ­γον­τες, οὐ­δέ­πο­τε ἐ­φά­νη οὕ­τως ἐν τῷ Ἰσ­ρα­ήλ.

Οἱ δὲ Φα­ρι­σαῖ­οι ἔ­λε­γον· Ἐν τῷ ἄρ­χον­τι τῶν δαι­μο­νί­ων ἐκ­βάλ­λει τὰ δαι­μό­νια. Καὶ πε­ρι­ῆ­γεν ὁ Ἰ­η­σοῦς τὰς πό­λεις πά­σας καὶ τὰς κώ­μας, δι­δά­σκων ἐν ταῖς συ­να­γω­γαῖς αὐ­τῶν καὶ κη­ρύσ­σων τὸ εὐ­αγ­γέ­λιον τῆς βα­σι­λε­ί­ας καὶ θε­ρα­πε­ύ­ων πᾶ­σαν νό­σον καὶ πᾶ­σαν μα­λα­κί­αν ἐν τῷ λα­ῷ.

 Μετάφρασι

Ἐ­νῶ δὲ προ­χω­ροῦ­σε ἀ­π’ ἐ­κεῖ ὁ Ἰ­η­σοῦς, τὸν ἀ­κο­λού­θη­σαν δύ­ο τυ­φλοί, κρά­ζον­τας καὶ λέ­γον­τας: «Σπλα­χv­ί­σo­υ μας καὶ σῶ­σε μας (θε­ρά­πευ­σέ μας) Υἱ­έ Δα­βὶδ» Ὅ­ταν δὲ ἦλ­θε στὸ σπί­τι, ἦλ­θαν κον­τὰ καὶ οἱ τυ­φλοὶ καὶ τοὺς λέ­γει ὁ Ἰ­η­σοῦς: «Πι­στεύ­ε­τε ὅ­τι δύ­να­μαι νὰ κά­νω τοῦ­το;»

Τοῦ λέ­γουν:«Ναὶ Κύ­ρι­ε». Τό­τε ἄγ­γι­ξε τὰ μά­τια τοὺς λέ­γον­τας: «’­Ἂς γί­νη σὲ σᾶς σύμ­φω­να μὲ τὴν πί­στη σας».Καὶ ἄ­νοι­ξαν τὰ μά­τια τους. Ὁ δὲ Ἰ­η­σοῦς μὲ αὐ­στη­ρό ὕ­φος τοὺς πρό­στα­ξε λέ­γον­τας:«Κοι­τά­ξε­τε νὰ μὴν τὸ μά­θη κα­νείς».

Ἀλ­λ’ αὐ­τοί βγῆ­καν καὶ τὸν δι­ε­φή­μι­σαν σ’ ὅ­λη τὴν πε­ρι­ο­χὴ ἐ­κεί­νη.Καί ὅ­ταν βγῆ­κε τό δαι­μό­νιο, ὁ βω­βός μί­λη­σε, καί τά πλή­θη θαύ­μα­σαν καί ἔ­λε­γαν: «Πο­τέ δέν πα­ρου­σι­ά­σθη­κε τέ­τοι­ο φαι­νό­με­νο στό Ἴσ­ρα­ηλ».

Ἄλ­λ’ οἱ Φα­ρισ­σαῖ­οι ἔ­λε­γαν: «Μέ τή δύ­να­μι τοῦ ἄρ­χον­τος τῶν δαι­μο­νί­ων βγά­ζει τά δαι­μό­νια».

Καί πε­ρι­ώ­δευ­ε ὁ Ἰ­η­σοῦς ὅ­λες τίς πό­λεις καί τά χω­ριά, καί δί­δα­σκε στίς συ­να­γω­γές τους καί κή­ρυτ­τε τό χαρ­μό­συ­νο μή­νυ­μα τῆς βα­σι­λεί­ας (τοῦ Θε­οῦ), καί θε­ρά­πευ­ε κά­θε ἀ­σθέ­νεια καί ἀρ­ρώ­σ­τεια στό λα­ό.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕ­ΜΕ­ΣΟΣ 2007

Εἰκόνα ἀπὸ:ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ

violet flower smiley