(Θεραπεία δύο δαιμονιζομένων)

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

Ε΄ Ματθαίου ( η΄ 28-Θ΄1)

Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νω, ἐλ­θόν­τι  αὐ­τῷ εἰς τὸ πέ­ραν εἰς τὴν χώ­ραν τῶν Γερ­γε­ση­νῶν ὑ­πήν­τη­σαν αὐ­τῷ δύ­ο δαι­μο­νι­ζό­με­νοι  ἐκ τῶν μνη­μεί­ων ἐ­ξερ­χό­με­νοι, χα­λε­ποὶ λί­αν, ὥ­στε μὴ ἰ­σχύ­ειν τι­νὰ πα­ρελ­θεῖν διὰ τῆς ὁ­δοῦ ἐ­κε­ί­νης. Καὶ ἰ­δοὺ ἔ­κρα­ξαν λέ­γον­τες· Τί ἡ­μῖν καὶ σοί, Ἰ­η­σοῦ υἱ­ὲ τοῦ Θε­οῦ; Ἦλ­θες ὧ­δε πρὸ και­ροῦ βα­σα­νί­σαι ἡ­μᾶς;

Ἦν δὲ μα­κρὰν ἀ­π’ αὐ­τῶν ἀ­γέ­λη χο­ί­ρων πολ­λῶν βο­σκο­μέ­νη. Οἱ δὲ δα­ί­μο­νες πα­ρε­κά­λουν αὐ­τὸν λέ­γον­τες· Εἰ ἐκ­βάλ­λεις ἡ­μᾶς, ἐ­πί­τρε­ψον ἡ­μῖν ἀ­πελ­θεῖν εἰς τὴν ἀ­γέ­λην τῶν χο­ί­ρων.

Καὶ εἶ­πεν αὐ­τοῖς· Ὑ­πά­γε­τε. Οἱ δὲ ἐ­ξελ­θόν­τες ἀ­πῆλ­θον εἰς τὴν ἀ­γέ­λην τῶν χο­ί­ρων καὶ ἰ­δοὺ ὥρ­μη­σεν πᾶ­σα ἡ ἀ­γέ­λη τῶν χο­ί­ρων κα­τὰ τοῦ κρη­μνοῦ εἰς τὴν θά­λασ­σαν, καὶ ἀ­πέ­θα­νον ἐν τοῖς ὕ­δα­σιν.

Οἱ δὲ βό­σκον­τες ἔ­φυ­γον, καὶ ἀ­πελ­θόν­τες εἰς τὴν πό­λιν ἀ­πήγ­γει­λαν πάν­τα καὶ τὰ τῶν δαι­μο­νι­ζο­μέ­νων. Καὶ ἰ­δοὺ πᾶ­σα ἡ πό­λις ἐ­ξῆλ­θεν εἰς συ­νάν­τη­σιν τῷ Ἰ­η­σοῦ, καὶ ἰ­δόν­τες αὐ­τὸν πα­ρε­κά­λε­σαν ὅ­πως με­τα­βῇ ἀ­πὸ τῶν ὁ­ρί­ων αὐ­τῶν. Καί ἐμβάς εἰς πλοῖον διεπέρασε καί ἦλθεν εἰς τήν ἰδίαν πόλιν.


Μετάφρασι

Ἐ­κεῖ­νο τὸν και­ρὸ ἠλ­θεν ὁ Ἰ­η­σοῦς εἰς τὴν χώ­ρα τῶν Γερ­γε­ση­νῶν, τὸν συ­νάν­τη­σαν δύ­ο δαι­μο­νι­σμέ­νοι πού ἔ­βγαι­ναν ἀ­πὸ τοὺς τά­φους, φο­βε­ροὶ πο­λύ, ὥ­στε νὰ μὴν μπο­ρεῖ νὰ πέ­ρα­ση κα­νεὶς ἀ­πὸ τὸ δρό­μο ἐ­κεῖ­νο.

Καὶ ἰ­δού ἔ­κρα­ξαν λέ­γον­τας; «Τί σχέ­ση ἔ­χου­με ἐ­μεῖς μὲ σέ­να, Ἰ­η­σοῦ, Υἱ­ὲ τοῦ Θε­οῦ; «Ἦλ­θες ἐ­δῶ γιὰ νὰ μᾶς βα­σα­νί­σεις προ­τοῦ ἔλ­θει ὃ και­ρός μας;’’

Μα­κριὰ δὲ ἀ­πὸ αὐ­τοὺς ἦ­ταν μί­α με­γά­λη ἄ­γε­λη ἀ­πὸ χοί­ρους πού ἔ­βο­σκε. Οἱ δὲ δαί­μο­νες τὸν πα­ρα­κα­λοῦ­σαν λέ­γον­τας:«Ἐ­ὰν πρό­κει­ται νὰ μᾶς βγά­λης ἄφη­σέ μας νὰ πᾶ­με στὴν ἀ­γέ­λη τῶν χοί­ρων».

Καὶ τοὺς εἶ­πε: «Πη­γαί­νε­τε».

Καὶ βγῆ­καν καὶ πῆ­γαν στὴν ἀ­γέ­λη τῶν χοί­ρων. Καὶ ἰ­δοὺ ὤρ­μη­σε ὅ­λη ἡ ἀ­γέ­λη τῶν χοί­ρων καὶ γκρε­μί­στη­κε στὴ λί­μνη καὶ πνή­γη­κε στὰ νε­ρά· οἱ δὲ βο­σκοὶ ἔ­φυ­γαν, καὶ πῆ­γαν στὴ πό­λι, καὶ ἀ­νήγ­γει­λαν πάν­τα τὰ συμ­βάν­τα, καὶ ἰ­δί­ως τὰ σχε­τι­κὰ μὲ τοὺς δαι­μο­νι­σμέ­νους.

Καὶ ἰ­δοὺ ὅ­λοι οἱ κά­τοι­κοι τῆς πό­λε­ως βγῆ­καν νὰ συ­ναν­τή­σουν τὸν Ἰ­η­σοῦ, καί, ὅ­ταν τὸν εἶ­δαν. τὸν πα­ρε­κά­λε­σαν νὰ φύ­γη ἀ­πὸ τὴν πε­ρι­ο­χή τους. Τό­τε ἐ­πι­βι­βά­σθη­κε σὲ πλο­ῖ­ο καὶ πέ­ρα­σε ἀ­πέ­ναν­τι στὴν πό­λι του (Κα­περ­να­ούμ.)

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»


ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕ­ΜΕ­ΣΟΣ 2007

Εἰκόνα ἀπὸ: bogistina.info

violet flower smiley