Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου
(Ματθ. Ε΄14-19)

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς. Ὑ­μεῖς ἐ­στε τὸ φῶς τοῦ κό­σμου. Οὐ δύ­να­ται πό­λις κρυ­βῆ­ναι ἐ­πά­νω ὄ­ρους κει­μέ­νη·  οὐ­δὲ κα­ί­ου­σι λύ­χνον καὶ τι­θέ­α­σιν αὐ­τὸν ὑ­πὸ τὸν μό­διον, ἀλ­λ’ ἐ­πὶ τὴν λυ­χνί­αν, καὶ λάμ­πει πᾶ­σι τοῖς ἐν τῇ οἰ­κί­ᾳ.

Οὕ­τω λαμ­ψά­τω τὸ φῶς ὑ­μῶν ἔμ­προ­σθεν τῶν ἀν­θρώ­πων, ὅ­πως ἴ­δω­σιν ὑ­μῶν τὰ κα­λὰ ἔρ­γα καὶ δο­ξά­σω­σιν τὸν πα­τέ­ρα ὑ­μῶν τὸν ἐν τοῖς οὐ­ρα­νοῖς.  Μὴ νο­μί­ση­τε ὅ­τι ἦλ­θον κα­τα­λῦ­σαι τὸν νό­μον ἢ τοὺς προ­φή­τας· οὐκ ἦλ­θον κα­τα­λῦ­σαι ἀλ­λὰ πλη­ρῶ­σαι. 

Ἀ­μὴν γὰρ λέ­γω ὑ­μῖν, ἕ­ως ἂν πα­ρέλ­θῃ ὁ οὐ­ρα­νὸς καὶ ἡ γῆ, ἰ­ῶ­τα ἓν ἢ μί­α κε­ρα­ί­α οὐ μὴ πα­ρέλ­θῃ ἀπό τοῦ νόμου ἕως ἄν πάντα γένηται.

Ὅς ἐάν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καί δι­δά­ξη οὕ­τω, τούς ἄνθρώπους, ­ἐ­λά­χι­στος κλη­θή­σε­ται ἐν τῇ βα­σι­λεί­ᾳ τῶν οὐ­ρα­νῶν· Ὅς δ’ ἄν ποι­ή­ση καί δι­δά­ξη , οὕ­τος μέ­γας κλη­θή­σε­ται ἐν τῇ βα­σι­λεί­ᾳ τῶν οὐ­ρα­νῶν

Μετάφρασι

Εἶ­πεν ὁ Κύ­ριος εἰς τοὺς μα­θη­τάς του· «Σε­ῖς εἶ­σθε τὸ φῶς τοῦ κό­σμου». Δὲν δύ­να­ται νὰ κρυ­βῆ πό­λι, πού εἶ­ναι πά­νω σὲ  βου­νό. Οὔ­τε ἀ­νά­βουν λύ­χνο καὶ τὸν θέ­τουν κά­τω ἀ­πὸ τὸ μό­δι (δο­χεῖ­ο), ἀλ­λ’ ἐ­πά­νω στὸ λυ­χνο­στά­τη, καὶ σκορ­πί­ζει τὴ λάμ­ψι του σὲ ὅ­λους, ὅ­σοι βρί­σκον­ται στό σπί­τι, ἔ­τσι νά λάμ­ψη τό  φῶς σας μπρο­στά στούς ἀν­θρώ­πους, γιά νά ἰ­δούν τά κα­λά ἔρ­γα σας καί νά δο­ξά­σουν τόν πα­τέ­ρα σας τόν οὐ­ρά­νιο.

«Μή νο­μί­σε­ται ὅ­τι ἦλ­θα νά κα­ταρ­γή­σω τό νό­μο ἤ τούς προ­φῆ­τες. Δέν ἦλ­θα νά κα­ταρ­γή­σω, Ἀλ­λά νά ἐκ­πλη­ρώ­σω. Δι­ό­τι ἀ­λη­θι­νά σᾶς λέγω, ἕ­ως ὅ­του πα­ρέλ­θη ὁ οὐ­ρα­νός καί ἡ γῆ, ἕ­να γι­ῶ­τα ἤ μιά γραμ­μή δέ θά ἀ­κυ­ρω­θῆ ἀ­πό τό νό­μο, ἀλ­λά ὅ­λα θά γί­νουν.

Ἐ­κεῖ­νος δέ, ὀ ὁ­ποῖ­ος θά κα­ταρ­γή­ση μί­αν ἀ­πό τίς  ἐν­το­λές αὐ­τές τίς πο­λύ μι­κρές καί θά δι­δά­ξη ἔ­τσι τούς ἀν­θρώ­πους, θά εἶ­ναι πο­λύ μι­κρός γιά τή βα­σι­λεί­α τῶν οὐ­ρα­νῶν (δη­λα­δή θά ἀ­πο­κλει­σθῆ ἀ­πό τή βα­σι­λεί­α τῶν οὐ­ρα­νῶν). Ἀν­τι­θέ­τως ὅ­ποι­ος θά ἐ­φαρ­μό­ση καί θά δι­δά­ξη, αὐ­τός θά εἶ­ναι με­γά­λος (δη­λα­δή, ἄ­ξιος) γιά τή βα­σι­λεί­α τῶν οὐ­ρα­νῶν».

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕ­ΜΕ­ΣΟΣ 2007

Εἰκόνες ἀπὸ:iakovlevskoe.ru / pravlife.org

violet flower smiley