ΚΑΤΑΛΑΒΕ το καλά:

Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ εἶναι ἕνας ἰσόβιος πνευματικὸς πόλεμος. Ὁ πανοῦργος ἐχθρὸς στήνει ἐπιδέξια παγίδες καὶ ρίχνει ἀναρίθμητα ψυχοκτόνα βέλη.

Μπροστὰ σὲ πολλοὺς κοσμικοὺς ἀνθρώπους ρίχνει τὸ δόλωμα τῆς κοσμικότητος καὶ τῆς ὑλοφροσύνης, μὲ τὴν ἐξωτερική, ὁρατὴ καὶ χονδροειδὴ ὑπερηφάνεια τοῦ πλούτου, τῆς ἐπιδείξεως, τῶν σωματικῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἀπολαύσεων.

Ἀλλὰ σὲ ὅσους ἀπὸ μᾶς ὅλ’ αὐτὰ δὲν ἀσκοῦν καμιὰ ἕλξη, ὁ διάβολος σπέρνει κάποιες ἄλλες λεπτότερες μορφὲς ὑπερηφάνειας.

Γεννάει μέσα μας μιὰν ἀδιόρατη αὐτοϊκανοποίηση, μιὰν αὐτοδικαίωση, μιὰν αὐτάρκεια, ποὺ σχεδὸν ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε.

Καὶ ἀφοῦ σκοτίσει τὴ διάνοιά μας, τυλίγοντάς την μέσα στὴ σκοτεινὴ ὁμίχλη αὐτῆς τῆς λεπτότατης ὑπερηφάνειας, μᾶς ὁδηγεῖ σὰν τυφλωμένους σκλάβους του μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Κι ἐμεῖς εἴμαστε ἐντελῶς ἀνυποψίαστοι γι’ αὐτό!

Σημείωσε καὶ τοῦτο: Δὲν εἶναι πολὺ δύσκολο γιὰ τὸν ἁπλὸ ἁμαρτωλὸ νὰ μισήσει τὴ ρυπαρὴ ζωή του, νὰ τὴν ἐγκαταλείψει καὶ νὰ προσπέσει στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι ὅμως πολὺ δύσκολο γιὰ τὸν αὐτάρκη ἁμαρτωλὸ ν’ ἀφήσει ἔστω καὶ μιὰν ἀκτίνα θείας ἀγάπης νὰ διαπεράσει τὸ δερμάτινο χιτώνα τοῦ φαρισαϊσμοῦ του…

Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι τὸ μόνο ὅπλο ποὺ ἀποκρούει ὅλες τὶς ἐπιθέσεις, ἀλλὰ εἶναι δύσκολο νὰ τὸ ἀποκτήσει κανείς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ τρόπος χρήσεώς του συχνὰ παρεξηγεῖται, εἰδικὰ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ κάνουν μιὰν ἐξωστρεφή, κοσμικὴ ζωή.

***

Νὰ θυμᾶσαι πάντα, ὅτι στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ ἕνας μετανοημένος ἁμαρτωλὸς εἶναι προτιμότερος ἀπὸ ἕναν ὑπερήφανο, ποὺ δὲν ἔχει ἁμαρτήσει μὲ ἄλλο τρόπο, παρὰ μόνο μὲ τὴν ὑπερηφάνειά του.

Θυμήσου τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνη καὶ τοῦ Φαρισαίου. Καὶ προπαντός, τὸ σχόλιο ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος στὸ τέλος της…

Πολλὲς φορὲς πίσω ἀπὸ τὴν προσευχή μας κρύβεται ὕπουλα καὶ δόλια αὐτὸ τὸ κοφτερὸ παγοκρύσταλλο, ἡ ὑπερηφάνεια.

Τότε ἡ προσευχὴ ὄχι μόνο δὲν μᾶς ἑνώνει μὲ τὸ Θεό, ἀλλὰ ἐνεργεῖ σὰν ἕνα δηλητήριο, ποὺ φαρμακώνει τὴν ψυχή μας καὶ τὴν ὁδηγεῖ ἀσυνείδητα ἀκόμη μακρύτερα ἀπὸ Ἐκεῖνον.

***

Ἀλλά, θὰ μὲ ρωτήσεις ἴσως, ποιὰ εἶναι τὰ μέσα γιὰ ν’ ἀποκτήσουμε ταπείνωση; Πρὶν σοῦ πῶ τὶ λένε οἱ Ἅγιοι, ἄκουσε καὶ δυὸ φτωχὰ δικά μου λόγια.

Λοιπόν, ἀποκτοῦμε αὐτὸ τὸ θησαυρὸ μὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων· μὲ τὴν καθημερινὴ καὶ αὐστηρὴ αὐτοεξέταση· μὲ τὴ συνεχὴ αὐτομεμψία καὶ αὐτοκαταδίκη· μὲ τὴν καλλιέργεια βαθιᾶς πεποιθήσεως ὅτι εἴμαστε χειρότεροι καὶ ἁμαρτωλότεροι ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀποχὴ ἀπὸ τὴν κατάκριση· μὲ τὴν πρόθυμη ἀποδοχὴ κάθε ἀτιμίας, ἀδικίας ἤ ἐξευτελισμοῦ μας ἀπὸ τοὺς ἄλλους, πιστεύοντας πὼς ὅλ’ αὐτὰ τὰ παραχωρεῖ ὁ Θεός, γιὰ νὰ θεραπεύσει ἔτσι τὰ φρικτὰ πνευματικά μας ἕλκη…

.

(*) Στάρετς Μακαρίου τῆς Ὄπτινα, Πνευματικὲς Νουθεσίες (ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του), ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς, 1991, σελ. 138-139, 136-137.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕʹ – ΤΟΜΟΣ ΙΖʹ – ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014 -ΤΕΥΧΟΣ 372 

Εἰκόνα ἀπὸ:mudroslov

violet flower smiley

Advertisements