Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

 Β΄ Ματθαίου: Ματθ. δ΄ 18-23

Τ ἐ­κεί­νῳ πε­ρι­πα­τῶν δὲ πα­ρὰ τὴν θά­λασ­σαν τῆς Γα­λι­λα­ί­ας εἶ­δεν δύ­ο ἀ­δελ­φο­ύς, Σί­μω­να τὸν λε­γό­με­νον Πέ­τρον καὶ Ἀν­δρέ­αν τὸν ἀ­δελ­φὸν αὐ­τοῦ, βάλ­λον­τας ἀμ­φί­βλη­στρον εἰς τὴν θά­λασ­σαν· ἦ­σαν γὰρ ἁ­λι­εῖς.  Καὶ λέ­γει αὐ­τοῖς· Δεῦ­τε ὀ­πί­σω μου, καὶ ποι­ή­σω ὑ­μᾶς ἁ­λι­εῖς ἀν­θρώ­πων.  Ο δὲ εὐ­θέ­ως ἀ­φέν­τες τὰ δί­κτυ­α ἠ­κο­λο­ύ­θη­σαν αὐ­τῷ. 

Καὶ προ­βὰς ἐ­κεῖ­θεν εἶ­δεν ἄλ­λους δύ­ο ἀ­δελ­φο­ύς, Ἰ­ά­κω­βον τὸν  τοῦ Ζε­βε­δαί­ου καί Ἰ­ω­άν­νην τόν ἀ­δελ­φόν αὐ­τοῦ, ἐν τῶ πλοῖ­ο με­τά τοῦ πα­τρός αὐ­τῶν κα­ταρ­τί­ζον­τες τά δί­κτυ­α αὐ­τῶν, και ἐ­κά­λε­σεν αὐ­τούς .Οἱ δὲ εὐ­θέ­ως ἀ­φέν­τες τὸ πλοῖ­ον καὶ τὸν πα­τέ­ρα αὐ­τῶν ἠ­κο­λο­ύ­θη­σαν αὐ­τῷ. 

Καὶ πε­ρι­ῆ­γεν ὅ­λην τὴν Γα­λι­λα­ί­αν ὁ Ἰ­η­σοῦς, δι­δά­σκων ἐν ταῖς συ­να­γω­γαῖς αὐ­τῶν καὶ κη­ρύσ­σων τὸ εὐ­αγ­γέ­λιον τῆς βα­σι­λε­ί­ας καὶ θε­ρα­πε­ύ­ων πᾶ­σαν νό­σον καὶ πᾶ­σαν μα­λα­κί­αν ἐν τῷ λα­ῷ.

Μετάφρασι

Ἐ­κεῖ­νο τὸν και­ρὸ πε­ρι­πα­τών­τας ὁ Ἰ­η­σοῦς κον­τὰ στὴ λί­μνη τῆς Γα­λι­λαί­ας εἶ­δε δύ­ο ἀ­δελ­φούς, τὸ Σί­μω­να πού λέ­γε­ται Πέ­τρος καὶ τὸν Ἀν­δρέ­α τὸν ἀ­δελ­φόν αὐ­τοῦ, νὰ ρί­χνουν δί­χτυ­α στὴ λί­μνη, δι­ό­τι ἦ­σαν ἁ­λι­εῖς (ψα­ρᾶ­δες).

Καὶ λέ­γει σ’ αὐ­τούς; «Ἀ­κο­λου­θῆ­στε μὲ καὶ θὰ σᾶς κά­νω ἁ­λι­εῖς ἀν­θρώ­πων».Αὐ­τοὶ δὲ ἀ­μέ­σως ἄ­φη­σαν τὰ δί­χτυ­α καὶ τὸν ἀ­κλού­θη­σαν.

Καὶ ὅ­ταν προ­χώ­ρη­σε ἀ­π’ ἐ­κεῖ, εἶ­δε ἄλ­λους δύ­ο ἀ­δελ­φούς, τὸν Ἰ­ά­κω­βο τὸν υἱ­όν τοῦ Ζε­βε­δαί­ου καὶ  τὸν ἀ­δελ­φό του, μέ­σα στὸ πλοῖ­ο, μα­ζὶ μὲ τὸν   Ζε­βε­δαῖ­ο τὸν πα­τέ­ρα τους, νὰ τα­χτο­ποι­οῦν τὰ  δί­χτυ­ά τους, και τοὺς κά­λε­σε.

Καὶ αὐ­τοὶ ἀ­μέ­σως ἄ­φη­σαν τὸ πλοῖ­ο καὶ τὸν πα­τέ­ρα τους καὶ τὸν ἀ­κο­λού­θη­σαν.

Καὶ πε­ρι­ό­δευ­ε σ’ ὅ­λη τὴ Γα­λι­λαί­α ὁ Ἰ­η­σοῦς δι­δά­σκον­τας στὶς συ­να­γω­γές τους καὶ κη­ρύτ­τον­τας τὸ εὐ­αγ­γέ­λιο τῆς βα­σι­λεί­ας καὶ θε­ρα­πεύ­ον­τας κά­θε ἀ­σθέ­νεια καὶ ἀρ­ρώ­στεια στὸ λα­ό.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕ­ΜΕ­ΣΟΣ 2007

Εἰκόνα ἀπὸ:Ι.Ν.Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

violet flower smiley

Advertisements