῾Ο ῞Οσιος Σέργιος καταγόταν ἀπό τήν κωμόπολη Νικήτια τῆς ᾿Αμάστριδος τοῦ Εὐξείνου Πόντου.  ῾Η οἰκογένειά του ἦταν διακεκριμένη, συγγενής τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας, συζύγου τοῦ αὐτοκράτορος Θεοφίλου (829-842 μ.Χ).

Μπόρεσε λοιπόν ὁ Σέργιος νά ἐκπαιδευθεῖ καί νά φθάσει σέ μεγάλα πολιτικά καί στρατιωτικά ἀξιώματα.

῎Αν καί ὁ Θεόφιλος ἦταν προστάτης τῶν εἰκονομάχων, ὁ Σέργιος παρέμενε πιστός στήν ὀρθόδοξη διδασκαλία ἀγωνιζόμενος γιά τήν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων.

Προστάτεψε μάλιστα πολλούς πιστούς κατά τό διωγμό τους, καί ὅταν ἀπέθανε ὁ αὐτοκράτορας Θεόφιλος, ὁ ῞Οσιος συνετέλεσε μέ τήν ἐπιρροή του νά ἐνισχυθεῖ γνώμη τῆς Θεοδώρας ὑπέρ τῆς ἀναστηλώσεως τῶν εἰκόνων.

Ο ῞Οσιος Σέργιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη στήν Κρήτη, ὅπου εἶχε ἀποσταλεῖ ὡς ἀρχηγός τῶν βασιλικῶν πλωτήρων καί ναυκλήρων, καί ἐνταφιάσθηκε στή μονή τοῦ Μαγίστρου.

᾿Αργότερα τά τίμια λείψανά του ἀνεκομίσθηκαν καί ἐδόθησαν στή μονή τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου, πού ὁ ἴδιος εἶχε ἀνεγείρει στόν κόλπο τῆς Νικομήδειας, καί ὁποία λεγόταν «τοῦ Νικητιάτου», ἐπειδή ὁ κτίτορας αὐτῆς καταγόταν ἀπό τήν κωμόπολη Νικήτια.

῾Ο ῞Οσιος Σέργιος ἑορτάζεται ἰδιαίτερα στήν Κρήτη.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

violet flower smiley

Advertisements