Ο ῞Αγιος Μάρτυς Λεόντιος καταγόταν ἀπό τήν ῾Ελλάδα καί ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Βεσπασιανοῦ (69-79 π.Χ.).

Καταταγείς στό στράτευμα, διακρινόταν γιά τό ρωμαλέο καί μεγαλοπρεπές παράστημα, τή γενναιότητα καί ἀνδρεία του.

῞Ενεκα τῶν ἀρετῶν του ἀνῆλθε ταχέως τίς στρατιωτικές βαθμίδες, γενόμενος στρατηγός.

Διορισθείς στήν ᾿Αφρική, διένεμε ἄφθονα ἀπό τά στρατιωτικά σιτηρέσια στούς φτωχούς Χριστιανούς, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκατελέγετο καί ὁ ἴδιος, λατρεύων τόν ἕνα καί ἀληθινό Θεό.

Τό γεγονός τοῦτο πληροφορηθείς ὁ γεμόνας τῆς Φοινίκης ᾿Αδριανός, ἀπέστειλε τόν τριβοῦνο ῞Υπατο μέ δύο στρατιῶτες γιά νά συλλάβουν τόν Λεόντιο καί τόν ὁδηγήσουν ἐνώπιόν του.

Αὐτοί, ἀφοῦ ἦλθαν καί συναναστράφησαν μετά τοῦ Λεοντίου, ἐπείσθησαν ἀπό τούς λόγους του καί ἀσπάσθησαν τό Χριστιανισμό, καί ὁ ῞Υπατος καί ὁ ἕνας ἐκ τῶν στρατιωτῶν, ὁ Θεόδουλος.


Μαθόντες τά γενόμενα οἱ εἰδωλολάτρες, εἰδοποίησαν τόν ᾿Αδριανό, ὁ ὁποῖος, ἀφιχθείς ἐκ Φοινίκης στήν Τρίπολη, διέταξε τή σύλληψη αὐτῶν καί τήν ἐνώπιόν του προσαγωγή τους.

Καί τούς μέν ῞Υπατο καί Θεόδουλο, ἀφοῦ ἤλεγξε γιά τήν ἀνυπακοή τους, ἀποκεφάλισε, τόν δέ Λεόντιο, ἀφοῦ μάταια προσπάθησε νά ἐπαναφέρει στήν εἰδωλολατρία, διέταξε νά τόν μαστιγώσουν ἀνηλεῶς, νά τόν κρεμάσουν καί νά καταξεσχίσουν τίς σάρκες διά σιδηρῶν ὀνύχων καί νά τόν ἐγκλείσουν στή φυλακή.

Τήν ἑπόμενη, καλέσας ἐκ νέου τόν Λεόντιο καί μή δυνηθείς πάλι νά μεταπείσει αὐτόν, διέταξε τήν κατόπιν σκληρῶν βασανιστηρίων θανάτωσή του.

῎Ετσι, ἀφοῦ τόν ἐξάπλωσαν στή γῆ καί τοῦ ἔδεσαν τεντωμένα τά χέρια καί τά πόδια σέ τέσσερις πασσάλους, τόν ἐχτύπησαν μέχρι πού παρέδωσε τό πνεῦμα πρός τόν Κύριο, περιβληθείς τόν ἀμάραντο τοῦ μαρτυρίου στέφανο.

῾Η Σύναξη αὐτοῦ ἐτελεῖτο «πέραν ἐν τῷ Μαρωδίῳ» καί στόν εὐκτήριο οἶκο αὐτοῦ κοντά στήν «Πόρτα τῆς Πηγῆς»262.

Πηγή: Αποστολική Διακονία 

Η κεντρική εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής

violet flower smiley

Advertisements