῾Ο ῞Αγιος Τριφύλλιος ἐγεννήθηκε στήν Κύπρο πιθανῶς περί τά τέλη τοῦ 3ου αἰῶνος μ.Χ. ῾Ως πατρίδα του θεωρεῖται Τριμυθούντα καί Λευκωσία.

Σέ ἕνα χειρόγραφο Συναξάρι203 ἀναφέρεται πώς ὁ ῞Αγιος εἶχε πατέρα ἕναν ἀπό τούς δώδεκα περιφανεῖς ἄνδρες πού ὁ Μέγας Κωνσταντίνος εἶχε μεταφέρει ἀπό τή Ρώμη στήν Κωνσταντινούπολη.

᾿Από τήν Κωνσταντινούπολη ὁ νεαρός Τριφύλλιος μέ τή μητέρα του Δομνίκη πῆγαν νά προσκυνήσουν στά ῾Ιεροσόλυμα καί στήν ἐπιστροφή τους ἦλθαν στήν Κύπρο. ᾿Εδῶ ὁ Τριφύλλιος συνδέθηκε μέ τόν ῞Αγιο Σπυρίδωνα καί μητέρα του ἀργότερα ἔγινε μοναχή.

῾Ο ῞Αγιος ἐσπούδασε νομικά στήν περιώνυμη σχολή τῆς Βηρυτοῦ, ὅπου καί ἐδέχθηκε τό ἅγιο βάπτισμα. ᾿Επανελθών στήν Κύπρο ἐχειροτονήθηκε διάκονος ὑπό τοῦ ῾Αγίου Σπυρίδωνος, ᾿Επισκόπου Τριμυθοῦντος († 12 Δεκεμβρίου), καί διακρίθηκε γιά τή ρητορική δεινότητά του καί τό χάρισμα τοῦ λόγου.

᾿Εξελέγη ᾿Επίσκοπος Λήδρας (Λευκωσίας) καί μετέσχε στή Σύνοδο τῆς Σαρδικῆς, πού ἔγινε τό 343 μ.Χ.

῾Υπῆρξε σφοδρός πολέμιος τῶν αἱρετικῶν ὀπαδῶν τοῦ ᾿Αρείου, φίλος καί ὑπερασπιστής τοῦ Μεγάλου ᾿Αθανασίου († 18 ᾿Ιανουαρίου). ῾

Ο ῞Αγιος ῾Ιερώνυμος († 15 ᾿Ιουνίου), ἐπαινώντας τόν ῞Αγιο, γράφει ὅτι ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς εὐγλωττότερους κληρικούς τοῦ 4ου αἰῶνος μ.Χ. καί ὅτι ἀνέγνωσε πολλά ἔργα του, ἐκ τῶν ὁποίων κανένα δέν περισώθηκε.

῾Ο ῞Αγιος ἦταν ἁπλός στό χαρακτήρα, ἀκτήμονας, αὐστηρός ἀσκητής καί φιλάνθρωπος καί ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό τοῦ χαρίσματος τῆς θαυματουργίας.

᾿Εκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη, τό 369 μ.Χ., καί εἶναι πολιοῦχος τῆς Λευκωσίας. ῾Η τιμία κάρα αὐτοῦ φυλάσσεται μέ εὐλάβεια στήν ἱερά μονή Κύκκου τῆς Κύπρου.

Σέ μία ἀπό τίς ἀραβικές ἐπιδρομές, ὅπως γράφει ὁ Λεόντιος Μαχαιρᾶς, στό Χρονικό του, γύρω στό 15ο αἰώνα μ.Χ., ῎Αραβες ἐπιδρομεῖς ἄνοιξαν καί τόν τάφο τοῦ ῾Αγίου Τριφυλλίου μέ τήν ἐλπίδα νά εὕρουν κάποιο θησαυρό.

᾿Αντί ἄλλου θησαυροῦ εὑρῆκαν τό ἱερό λείψανο τοῦ ῾Αγίου πού ἦταν ἀνέπαφο καί εὐωδιάζον. Γεμάτοι ἀγριότητα ἀπέκοψαν μέ μαχαίρι τήν τιμία κεφαλή καί ἀμέσως ἀπό τό λαιμό ἔτρεξε ἄφθονο αἷμα.

Τότε ἐπῆραν τό ἱερό λείψανο καί τό ἐπῆγαν κοντά στό ναό τῆς Φανερωμένης, ὅπου ἄναψαν φωτιά γιά νά τό κάψουν. Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ τό λείψανο τοῦ ῾Αγίου ἔμεινε ἀνέπαφο.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

violet flower smiley