Οἱ ῞Αγιοι Μάρτυρες ᾿Αλέξανδρος καί ᾿Αντωνίνα κατάγονταν ἀπό τήν πόλη τῶν Κοδράμων ἤ Κροδάμων ἤ Καρδάμων καί εἶναι ἄγνωστο πότε ἄθλησαν.

᾿Από αὐτούς ᾿Αντωνίνη, ἀφιερωθείσα στόν Χριστό, διῆγε βίο σώφρονα, λατρεύουσα τόν Θεό καί καταγινομένη σέ ἀγαθοεργίες καί ἐλεημοσύνες, ἑλκύοντας διά τῶν ἔργων καί τῶν λόγων της εἰδωλολάτριδες γυναῖκες πρός τό Χριστιανισμό.

Γιά τή θεοφιλή αὐτή δράση της καταγγέλθηκε στόν ηγεμόνα Φῆστο καί ἐκλείσθηκε σέ οἶκο ἀνοχῆς πρός διαφθορά, ἐπειδή ὁμολόγησε τό ῎Ονομα τοῦ Κυρίου.

᾿Εκεῖ παρέμεινε ἐπί τρεῖς μέρες νηστική καί στή συνέχεια ὁδηγήθηκε ἐκ νέου ἐνώπιον τοῦ γεμόνος. ᾿Εμμένουσα ὅμως στήν ὁμολογία της, ἀφοῦ ἐμαστιγώθηκε σκληρά, ἐκλείσθηκε καί πάλι στό διαφθορεῖο.

Πληροφορηθείς τό γεγονός αὐτό ὁ νεαρός Χριστιανός ᾿Αλέξανδρος, ὁ ὁποῖος ἔτρεφε μεγάλη ἐκτίμηση πρός τήν ᾿Αντωνίνη γιά τόν ὅσιο βίο καί τά θεῖα χαρίσματά της, προσῆλθε στό διαφθορεῖο καί ὑπό τό πρόσχημα ἀκολάστου δῆθεν πράξεως, εὑρῆκε τήν ᾿Αντωνίνη.

᾿Αμέσως τήν ἔντυσε μέ τό χιτώνα του, ἐκάλυψε τήν κεφαλή της καί τήν ἐφυγάδευσε. Μετά ἀπό λίγο ὅμως προσῆλθαν μεθυσμένοι στρατιῶτες, πού ἐστάλησαν ἀπό τόν ηγεμόνα, γιά νά ἐπιτύχουν βίαια τήν ἀτίμωση τῆς ᾿Αντωνίνης.

᾿Αντ’ αὐτῆς ὅμως εὑρῆκαν τόν ᾿Αλέξανδρο. ᾿Εξοργισθέντες οἱ στρατιῶτες, ἀφοῦ ἐκακοποίησαν τόν ᾿Αλέξανδρο, τόν ὁδήγησαν δεμένο ἐνώπιον τοῦ Φήστου, πρός τόν ὁποῖο ὁ Μάρτυς ὁμολόγησε τή φυγάδευση τῆς ᾿Αντωνίνης ἀπό αὐτόν καί τοῦ ἐξήγησε τούς λόγους οἱ ὁποῖοι τόν ὁδήγησαν στήν πράξη του.

῎Εξαλλος ἀπό τό θυμό ὁ ηγεμόνας διέταξε τή σκληρή μαστίγωση τοῦ ᾿Αλεξάνδρου καί τήν πάσῃ θυσίᾳ ἀνεύρεση τῆς ᾿Αντωνίνης, ὁποία συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ Φήστου.

῾Ο ἄρχοντας διέταξε καί τούς ἀπέκοψαν τά ἄκρα τῶν χειρῶν καί τῶν ποδῶν. Στή συνέχεια ἄλειψαν τούς Μάρτυρες μέ πίσσα καί ἔρριψαν αὐτούς μέσα σέ λάκκο μέ φωτιά, ὅπου καί εὑρῆκαν μαρτυρικό θάνατο.

Τά λείψανά τους μεταφέρθηκαν ἀργότερα στήν Κωνσταντινούπολη καί κατετέθησαν στή μονή Μαξιμίνου, ὅπου καί ἐτελεῖτο Σύναξις αὐτῶν.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

violet flower smiley