τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Δέν γνωρίζεις, ἄνθρωπε, ὅτι γυμνός ἐξῆλθες ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητρός σου, καί πάλι γυμνός θά ἀπέλθῃς ἀπό αὐτό τόν κόσμο;

Ποῦ, λοιπόν, βρῆκες τά ἀγαθά; Ἐάν πῇς ὅτι αὐτομάτως τά βρῆκες, τότε εἶσαι ἄθεος, διότι δέν ἀναγνωρίζεις οὔτε τόν Δημιουργόν, οὔτε ὅτι εἰς ἐσένα τά ἐδώρισε.

Ἐάν ὁμολογῇς ὅτι τά ἀγαθά προέρχονται ἀπό τόν Θεό, τότε διά ποῖον λόγον σοῦ τά ἔδωκε;

Μήπως εἶναι ἄδικος ὁ Θεός, ἐσύ νά ἔχῃς ἀπ’ ὅλα τά ἀγαθά καί ὁ συνάνθρωπός σου νά πένεται; Ὄχι.

Ἀλλά ἐσύ μέν νά ἀμειφθῇς ὡς καλός διαχειριστής τῶν ἀγαθῶν, δηλαδή διά τίς ἀγαθές πράξεις σου, ἐκεῖνος δέ νά τιμηθῇ διά τήν ὑπομονήν του.

Ἐάν σέ θαμβώσουν τά χρήματα, διότι νομίζεις ὅτι αὐτά φέρουν τιμή καί δόξα, πρόσεξε διά νά ἰδῇς ὅτι φέρει πολύ περισσότερη δόξα τό νά ὀνομάζεσαι πατέρας χιλιάδων παιδιῶν, παρά νά ἔχῃς εἰς τό χρηματοκιβώτιό σου χιλιάδες χρημάτων.

Διότι τά μέν χρήματα θά τά ἀφήσῃς ἐδῶ εἰς τήν γῆ, καί μάλιστα χωρίς νά θέλῃς, τήν δόξα, ὅμως, γιά τίς εὐεργεσίες καί τά καλά ἔργα σου θά τήν πάρῃς μαζί σου καί θά τήν ἀπολαύσῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅταν κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως πλῆθος ἀνθρώπων πλησίον τοῦ κοινοῦ Κριτοῦ θά σέ ὀνομάζῃ τροφοδότη καί εὐεργέτη καί θά σοῦ ἀποδίδῃ ὅλα τά ὀνόματα τῆς φιλανθρωπίας. 

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας» 

ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN«Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009

Εικόνα από: makangale satellite

violet flower smiley

 

Advertisements