῾Ο ᾿Απόστολος Σίμων, ἕνας ἀπό τούς δώδεκα Μαθητές τοῦ Κυρίου, ἀδελφός ᾿Ιούδα τοῦ Λεββαίου, εἶχε τήν ἐπωνυμία Καναναῖος ἤ Κανανίτης. ῾

Η ἐπωνυμία αὐτή δέν φανερώνει τήν καταγωγή τοῦ ᾿Αποστόλου Σίμωνος ἀπό τή Χαναάν ἤ τήν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας.

῾Η λέξη «Καναναῖος» εἶναι Χαλδαϊκή καί σημαίνει «Ζηλωτής». Πράγματι ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς τόν προσονομάζει ὡς «Ζηλωτή».

Οἱ ζηλωτές ἀποτελοῦσαν μιά ξεχωριστή κοινωνική τάξη στήν ᾿Ιουδαϊκή κοινωνία κατά τούς χρόνους τοῦ Χριστοῦ.

᾿Αποτελοῦνταν ἀπό λαϊκούς ἀγωνιστές, οἱ ὁποῖοι μάχονταν ἐναντίον τῶν Ρωμαίων κατακτητῶν, συνεχίζοντας τήν παράδοση τῶν Μακκαβαίων ἐπαναστατῶν.

῞Ομως συχνά, πολλοί ἀπό αὐτούς, ἐκμεταλλεύονταν τόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα καί καταντοῦσαν τύραννοι τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ τους.

Προέβαιναν σέ παράνομες πράξεις βίας καί ληστειῶν γιά ἴδιο ὄφελος καί γι᾿ αὐτό τόν 1ο αἰώνα μ.Χ. εἶχε ἀναπτυχθεῖ λαϊκή δυσαρέσκεια κατά τοῦ κινήματος τῶν ζηλωτῶν. Οἱ συσταυρούμενοι μέ τόν Κύριο ληστές ἦταν ζηλωτές.

Δέν γνωρίζουμε ἄν ὁ Σίμων ἀνῆκε στή μερίδα τῶν ζηλωτῶν ἤ προερχόταν ἀπό αὐτή. Τό πιό πιθανό εἶναι νά προερχόταν ἀπό τούς ζηλωτές.

Σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεῖ νά ἀνῆκε ταυτόχρονα καί στούς ζηλωτές, διότι τό ζηλωτικό κίνημα ἦταν ἀντίθετο μέ τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου.

῾Υπάρχει βέβαια καί μιά ἄλλη ὑπόθεση γιά τόν ᾿Απόστολο Σίμωνα. Εἶναι πιθανό νά μήν εἶχε καμία σχέση μέ τούς ζηλωτές καί τό προσωνύμιο «Ζηλωτής» νά ἐσήμαινε τόν ἔνθεο ζῆλο του.

Κάποιοι ταυτίζουν τόν ᾿Απόστολο Σίμωνα μέ τό νυμφίο τοῦ γάμου τῆς Κανᾶ, ὅπου ὁ Κύριος ἔκανε τό πρῶτο θαῦμα Του, μεταβάλλοντας τό νερό σέ κρασί. ῞Ομως ὁ ἰσχυρισμός αὐτός δέν ἔχει κανένα ἱστορικό ἔρεισμα καί πρόκειται γιά αὐθαίρετη ὑπόθεση.

Κατά τήν παράδοση, ὁ ᾿Απόστολος Σίμων μετά τήν Πεντηκοστή, μετέβη καί ἐκήρυξε τό θεῖο Λόγο στήν Αἴγυπτο, ᾿Αφρική καί Λιβύη.

᾿Αργότερα, μετέβη μέ τόν ᾿Ιούδα τόν Θαδδαῖο στή Μεσοποταμία καί Περσία, συνελήφθη καί ὑπέστη τόν διά τοῦ σταυροῦ μαρτυρικό θάνατο.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

Εικόνες από: Ορθόδοξος Συναξαριστήςviolet flower smiley

Advertisements