῾Ο ῞Αγιος Τιμόθεος καί σύζυγός του ῾Αγία Μαύρα ἦταν μιά ἁγιασμένη οἰκογένεια, πού ἐζοῦσε σέ κάποιο μικρό χωριό τῆς Θηβαΐδος, στήν Αἴγυπτο, κατά τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 3ου αἰῶνος μ.Χ.

῾Ο ῞Αγιος Τιμόθεος ξεχώριζε ἀπό τούς ἄλλους συμπολίτες του γιά τή μεγάλη εὐσέβειά του καί τήν ἐπίδοση πού εἶχε στά ἱερά γράμματα.

Τούς τά ἐδιάβαζε στό σπίτι του ἤ στήν ἐκκλησία καί ξεδιψοῦσε τίς ψυχές τους μέ τό ἀθάνατο νερό τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

᾿Επιβραβεύοντας αὐτό τό ζῆλο του, ὁ ᾿Επίσκοπος τῆς Θηβαΐδος τόν ἐχειροθέτησε ἀναγνώστη, τοποθετώντας τον ἔτσι στό προστάδιο τῶν κληρικῶν.

῞Ομως, ἀντί ἐκείνου τοῦ σταδίου, Θεία Πρόνοια τόν εἰσήγαγε σ᾿ ἕνα ἄλλο. Στό ὑψηλότερο ἀπ᾿ ὅλα, δηλαδή στήν κορυφή τοῦ Γολγοθᾶ, πού εἶναι στολισμένη ἀπό τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ.

Εκεῖνον ἀκριβῶς τόν καιρό, δέν εἶχαν περάσει οὔτε εἴκοσι μέρες πού ὁ Τιμόθεος εἶχε νυμφευθεῖ τή Μαύρα, ἐνῶ ὅλοι ἐχαίρονταν γιά τόν ἁρμονικό αὐτόν γάμο, κάποιοι φθονεροί χωρικοί τούς διέβαλαν στόν εἰδωλολάτρη γεμόνα τῆς Θηβαΐδος ᾿Αρριανό.

῾Ο ᾿Αρριανός διέταξε τόν ῞Αγιο Τιμόθεο νά παρουσιασθεῖ ἐνώπιόν του. Τόν ἀνέκρινε. Καί βλέποντας τήν ἀκλόνητη πίστη του, ἐπρόσταξε νά τόν φυλακίσουν καί νά τόν βασανίσουν, μέ τήν ἐλπίδα πώς θά τοῦ συνέτριβε τό φρόνημα. Μάταιος κόπος.

῾Σάν εἶδε πώς δέν μποροῦσε μέ τίποτα πιά ν᾿ ἀλλάξει τήν πίστη τοῦ Μάρτυρος, ὁ τύραννος ἐσκέφθηκε νά φέρουν τή γυναίκα του Μαύρα, περιμένοντας πώς ἐκείνη, μέ τά καλοπιάσματά της, θά τόν λυγίσει.

῞Οταν ῾Αγία Μαύρα ἐπαρουσιάσθηκε μπροστά στόν γεμόνα, ἐκεῖνος τῆς εἶπε· «῎Ακουσα, Μαύρα, πώς δέν πέρασαν οὔτε εἴκοσι μέρες πού στεφανώθηκες τόν ἄνδρα σου.

Τά λεμονάνθια εἶναι ἀκόμη δροσερά στά νέα καί ὄμορφα κεφάλια σας καί εἶναι κρίμα νά σταθεῖ πίστη του ἐμπόδιο στό νά χαρεῖτε τή ζωή μαζί. Πήγαινε λοιπόν, ὅπως εἶσαι στολισμένη, νά τόν πείσεις νά ἔλθει στά λόγια μου και νά θυσιάσει στά εἴδωλα».

῾Η ῾Αγία Μαύρα ὑποσχέθηκε νά ἐπισκεφθεῖ στή φυλακή τό σύζυγό της καί νά τοῦ μιλήσει. Πῆγε ὅμως ὄχι νά τόν βγάλει ἀπό τήν πίστη, ἀλλά νά τόν στηρίξει σ᾿ αὐτή καί νά στηριχθεῖ καί ἴδια ἀπό τά λόγια του, γιά ὅσα ἔμελλε καί ἐκείνη, ὕστερα ἀπό λίγο, νά ὑποφέρει γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ.

Γυρίζει λοιπόν στόν γεμόνα καί ὁμολογεῖ πώς καί αὐτή εἶναι Χριστιανή, ἕτοιμη νά μαρτυρήσει. ῾Ο ᾿Αρριανός ἔγινε ἔξαλλος. Δίνει ἐντολή νά βασανίσουν τήν ῾Αγία μέ φρικώδη βασανιστήρια. ᾿Αλλά Μάρτυρας ἐπέρασε ὅλες τίς φρικτές δοκιμασίες μέ ἀπτόητο θάρρος.

Στό τέλος, ὁ μιαρός ᾿Αρριανός προστάζει νά καρφώσουν σέ σταυρούς τόν Τιμόθεο καί τήν Μαύρα. Τούς ἐσταύρωσαν τόν ἕνα δίπλα στόν ἄλλο, γιά νά εἶναι ὁ πόνος τους πιό μεγάλος.

᾿Αλλά καί ἐσταυρωμένοι οἱ δύο νεαροί σύζυγοι, οἱ ῞Αγιοι Τιμόθεος καί Μαύρα, ἀντικριστά ἐπάνω στά ξύλα, εὐχαριστοῦσαν τόν Θεό, πού τούς ἀξίωνε νά ἔχουν τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς τους ὅμοιο μ᾿ ἐκεῖνο τοῦ Υἱοῦ Του.

῎Ετσι, ἐπάνω στό σταυρό, παρέδωσαν στόν Κύριο τίς ἁγνές τους ψυχές καί εἰσῆλθαν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

Εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής

violet flower smiley

Advertisements