Κατά τίς μέρες τοῦ βασιλέως ᾿Αδριανοῦ (117-138 μ.Χ.) ἄρχισε καί πάλι δίωξη τῶν Χριστιανῶν. ᾿Εκείνη τήν περίοδο ἐμαρτύρησε καί ῾Αγία Ζωή μέ τόν ἄνδρα της ῞Εσπερο καί τά παιδιά της Κυριάκο καί Θεόδουλο, πού κατάγονταν ἀπό τήν Πισιδία.

Οἱ ῞Αγιοι εἶχαν ἀγορασθεῖ ὡς δοῦλοι ἀπό τόν Ρωμαῖο συγκλητικό Κάτλο καί τή γυναίκα του Τετραδία, πού κατοικοῦσαν στήν ᾿Αττάλεια τῆς Παμφυλίας.

Βλέποντας οἱ ῞Αγιοι τίς θυσίες τῶν ἀρχόντων στά εἴδωλα παρατηροῦσαν τή μάταιη λατρεία αὐτῶν καί ἐπρόσεχαν πολύ μήπως καί τροφή πού τούς προσέφεραν ἦταν ὑπολείμματα ἀπό εἰδωλολατρικές θυσίες.

Στό Συναξάρι τους ἀναφέρεται ὅτι ῾Αγία Ζωή πήγαινε τό βράδυ στό φρουρό πού ἐφύλασσε τό ἀνάκτορο τῶν ἀρχόντων καί τοῦ ἔλεγε νά πάει νά κοιμηθεῖ, γιατί ἦταν κουρασμένος, καί τόν ἀνεπλήρωνε στά καθήκοντά του.

῎Εξω ὅμως ἀπό τίς πύλες τοῦ ἀρχοντικοῦ ἦσαν σκυλιά τά ὁποῖα κατασπάρασσαν ὅποιον φτωχό ἐπήγαινε νά ζητήσει βοήθεια καί εὐποιία.

῾Η ῾Αγία Ζωή ἔπαιρνε τό ψωμί πού τῆς ἔδιναν γιά τήν καθημερινή συντήρηση τῆς οἰκογένειάς της, ἔριχνε λίγο στά σκυλιά γιά νά σωπάσουν, καί τό ὑπόλοιπο τό ἐμοίραζε στούς φτωχούς, λέγοντάς τους· «Νά γίνεσθε Χριστιανοί, Χριστοῦ δοῦλοι, διότι μόνο ᾿Εκεῖνος εἶναι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου».

῎Ετσι, λοιπόν ἔπραττε ῾Αγία Ζωή διδάσκοντας καί τά παιδιά της. ῾Ο δέ σύζυγός της ῞Εσπερος ἀπεστάλη ἀπό τόν ἄρχοντα Κάτλο στήν πόλη Τριτόνιο, ὡς ἐπίτροπος αὐτοῦ καί ἐζοῦσε ἐκεῖ. ῾

Ο Κάτλος ἔμαθε ὅμως ὅτι οἰκογένεια τοῦ ῾Εσπέρου καί τῆς Ζωῆς ἦσαν Χριστιανοί καί ἐταράχθηκε διάνοιά του.

᾿Επειδή σύζυγός του Τετραδία ἦταν ἔγκυος, ἀνέμενε τή γέννηση τοῦ βρέφους καί ἐπιθυμοῦσε νά προσφέρει θυσίες στή θεά Τύχη, ἀνέβαλε τό θέμα καί τούς ἀπέστειλε στό Τριτόνιο, ἐκεῖ πού ἦταν ὁ ῞Εσπερος.

Οταν ἐγεννήθηκε τό παιδί τοῦ Κάτλου καί ἐθυσίαζαν γι᾿ αὐτό στή θεά Τύχη, ὁ Κάτλος ἀπέστειλε στόν ῞Εσπερο καί τήν οἰκογένειά του κρασί καί κρέατα.

῾Η δέ ῾Αγία Ζωή, μόλις εἶδε τά εἰδωλόθυτα, ἀτένισε στόν οὐρανό καί εἶπε· «Θεέ, καρδιογνῶστα, ἀληθινέ, αἰώνιε, βοήθησέ μας, διότι δέν ἔχουμε κανένα πλήν Σοῦ καί τοῦ Υἱοῦ Σου». Καί ἔριξε στά σκυλιά τά μολυσμένα κρέατα καί ἔχυσε τό κρασί.

῞Οταν ὁ Κάτλος ἐπληροφορήθηκε τό γεγονός ἐθύμωσε καί διέταξε νά ὁδηγήσουν ἀμέσως ἐνώπιόν του τήν ῾Αγία Ζωή, τόν ἄνδρα αὐτῆς καί τά παιδιά της. Βλέποντας ὁ γεμόνας τήν ἔνσταση τῶν ῾Αγίων καί τήν ἀμετάθετη πίστη τους πρός τόν Χριστό, ἐγέμισε καρδιά του ἀπό ὀργή καί ἀπό τήν ἐνέργεια τοῦ διαβόλου.

῎Εδωσε ἐντολή νά τούς βάλουν σέ φοῦρνο ἀσφαλισμένο ἀπό παντοῦ, ἔτσι ὥστε νά μήν ἀναπνέουν κἄν, καί τό μαρτύριο νά εἶναι μεγαλύτερο καί φρικτότερο. Μέσα στή φωτιά οἱ ῞Αγιοι ἐδοξολογοῦσαν τό ῎Ονομα τοῦ ῾Αγίου Θεοῦ, ὅπως οἱ ῞Οσιοι Παῖδες στήν κάμινο ἐπί Ναβουχοδονόσορος.

Τήν ἑπόμενη μέρα ἦλθαν στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου ὁ Κάτλος καί οἱ στρατιῶτες του, πού ἄκουγαν ψαλμωδίες μέσα ἀπό τό φοῦρνο. ῎Αρχισαν νά ἀναρωτιοῦνται ἀπό ποῦ ἔβγαινε αὐτός ὁ ἦχος τοῦ πλήθους. ᾿Ενόμισαν ὅτι ἄνθρωποι εἶχαν εἰσέλθει μέσα στό φοῦρνο καί ἀμέσως τόν ἐκύκλωσαν, γιά νά τούς συλλάβουν.

Μόλις ἄνοιξαν τό φοῦρνο δέν εὑρῆκαν τίποτε καί δέν εἶδαν κανένα, παρά μόνο τά τίμια λείψανα τῶν ῾Αγίων Μαρτύρων πού κείτονταν κατά ἀνατολάς σάν νά ἐκοιμοῦντο.

῎Ετσι ἐμαρτύρησαν οἱ ῞Αγιοι Ζωή καί ῞Εσπερος καί τά τέκνα αὐτῶν, ἀφοῦ ἐνίκησαν τό δόλιο καί ἐνάντιο διάβολο καί τούς παράνομους εἰδωλολάτρες αὐτοῦ.

Ναό στή Μάρτυρα Ζωή ἀνήγειρε ὁ αὐτοκράτορας ᾿Ιουστινιανός (527-565 μ.Χ.), κοντά στό ναό τῆς ῾Αγίας ῎Αννας στό Δεύτερον τῆς Κωνσταντινουπόλεως. ῾Ο βασιλέας Βασίλειος Αύ (867-886 μ.Χ.) τόν ἀνοικοδόμησε ἐκ βάθρων, διότι εἶχε πέσει.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

violet flower smiley

Advertisements