ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗfull

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ. ΓΑΤΑΝΑΣ Λυκειάρχης Φιλόλογος καί Ἱστορικός

Μεγαλοπρεπής ὑψώνεται ἐκεῖ στήν Ἱερουσαλήμ, ὁ πανίερος τῆς Ἀναστάσεως Ναός μέ τά ἱερά Προσκυνήματα καί παρεκκλήσιά του.

Εἶναι τό πρῶτο προσκύνημα μέσα στόν ἱερό Ναό, ἡ Ἁγία ἀποκαθήλωσις, ὁ τόπος πού ἐναποτέθη τό πανάγιο τοῦ Κυρίου σῶμα μετά τήν καταβίβασιν αὐτοῦ ἀπό τόν Τίμιο Σταυρόν καί ἐδῶ ἐτοιμάσθη πρός ἐνταφιασμόν.

Ὁ τόπος αὐτός καλυμμένος εἶναι μέ πλάκα πού φέρει γύρω της τό «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου καθελών τό ἄχραντόν Σου σῶμα…».

Ἐπάνω ἀπό τήν πλάκα κρέμανται 7 κανδῆλες, ἀπό τίς ὁποῖες ἀνήκουν 4 στούς Ὀρθοδόξους, 1 στούς Καθολικούς, 1 στούς Ἀρμενίους καί 1 στούς Κόπτας.

Ἀνατολικά καί δυτικά τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως ὑπάρχουν 12 μανουάλια, 6 μικρά καί 6 μεγάλα, πού ἀνήκουν ἀνά 4 στούς Ὀρθοδόξους, Καθολικούς καί Ἀρμενίους.

Ὁ χῶρος καλύπτεται ἀπό λευκοπόρφυρο μάρμαρο καί ἔχει διαστάσεις 2,7 Χ 1,30 μέτρα καί χρονολογεῖτα ἀπό τά 1810, τό αὐτό ἔτος μέ τήν κατασκευή τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐπί Πατριάρχου Πολυκάρπου.

Ἐκεῖ στόν ἀνατολικό τοῖχο μαρμαρίνη ὑπάρχει πλάκα ἐπάνω στήν ὁποία γραμμένη εἶναι σχετική εὐαγγελική περικοπή πού ἀναφέρεται στήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν. Τό κυρίως προσκύνημα ἀνήκει στούς Ὀρθοδόξους.

Οἱ ἱεροί Εὐαγγελισταί γράφουν σχετικά διά τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί Ταφήν τοῦ Κυρίου· ὁ Ματθαῖος (κζ΄ 57-61), ὁ Μᾶρκος (ιε΄ 42-47), ὁ Λουκᾶς (κγ΄ 50-56) καί ὁ Ἰωάννης (ιε΄ 38-42).

Ἐκεῖ στά ἱερά προσκυνήματα τελεῖται ἰδίως τήν Μ. Ἑβδομάδα Ἱερά Λιτανεία, ἔτυχε κάποτε νά παρευρίσκομαι ἐκεῖ στό ἱερό τῆς Ἁγίας ἀποκαθηλώσεως προσκύνημα τήν ἱερά στιγμή τῆς λιτανείας· ἔβλεπα τώρα σάν ὅραμα, ἀλλά μέ τῆς ψυχῆς τούς ὀφθαλμούς τήν Θεοτόκον, τόν Ἰωσήφ, τόν Νικόδημο καί ὅλες τίς Μυροφόρες νά παρίστανται καί νά ψάλλουν.

Συγκίνησι ἱερά προκαλεῖ κάθε τροπάριο μέ τῆς Θεοτόκου τό ὄνομα, βλέποντας τώρα μέ θλίψη τόν Υἱό της καί Κύριο, τεθνεῶτα.

Ἡ Θεοτόκος λέγει στόν Κύριο·• Ἀκατάληπτόν ἐστι καί ἀγγέλοις καί βροτοῖς, τό μυστήριον, Υἱέ, τῆς ἀρρήτου Σου ταφῆς.

• Λογχονύκτου Σου πλευρᾶς, ὦ γλυκύτατε Υἱέ, ἀποστάζεις τήν ζωήν, Θεοῦ Λόγε καί Θεέ.

• Ψυχοσῶστα μου Υἱέ, περιφρούρει τήν πληθύν, τῶν ὑμνούντων εὐλαβῶς, σήν ἐκούσιον ταφήν.

Ἕνας διάκονος ἤ μοναχός, διαβάζει ὕστερα τήν ἑρμηνεία εἰς τό προσκύνημα αὐτό, ὅπως γράφεται στό βιβλίο «Ὁ Σιωνίτης ὑμνωδός» πού ἐξεδόθη στά Ἱεροσόλυμα στά 1893.

Στούς κδ΄ πενθοχαρμοσύνους πρός τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον τοῦ Σωτῆρος Τάφον οἴκους, γράφοντας σχετικά διά τήν Ἁγίαν τοῦ Κυρίου Ἀποκαθήλωσιν, ὅπως,Οἶκος Β. Βλέπων Ἀριμαθαίας ὁ βλαστός, ὅτι ἔχει ἀδήλως τό ἄφευκτον χρεών τοῦ θανάτου, ἐν τῷ κήπῳ τάφον ἑαυτῷ καινόν ἡτοίμασεν· ἀλλ’ ἐκ τοῦ Σταυροῦ σε νεκρόν καθελών, Κύριε, σεπτῶς ἐν αὐτῷ σπεύδει κηδεῦσαί Σε, βοῶν σοι πόθῳ. Ἀλληλούϊα.

Οἶκος Γ. Γνώσει θείᾳ ἐπέγνω Ἰωσήφ ὁ Εὐσχήμων τό μέγα τῆς σταυρώσεως ἔργον· διό καί Πιλάτῳ προσελθών ἔφησε· Δός μοι τό ἄχραντον τοῦ Κυρίου σῶμα. Ὡς δέ ᾐτήσατο καί ἔλαβε, τῷ καινῷ μνημείῳ ἐναπέθετο, κραυγάζων πρός τόν Τάφον οὕτω.

Χαῖρε, παθῶν τοῦ Σωτῆρος τέλος·χαῖρε, πιστῶν χαρμόσυνον μέλος.

Χαῖρε ἀφθαρσίας, βροτῶν ἐργαστήριον…

Οἶκος Δ. Δύναμίν σου τήν θείαν Ἰωσήφ κεκτημένος ἀπέβαλε τόν φόβον Ἑβραίων. Καί Σταυροῦ τό σῶμα τό σόν καθελών, σύν τῷ Νικοδήμῳ σμυρναλόη Χριστέ ἤλειψε. Μεθ’ οὗ σεπτῶς κηδεύσας σε, ἔψαλλεν ἐν πόθῳ· Ἀλληλούϊα.

Μετά τό ἱερό προσκύνημα τῆς Ἀποκαθηλώσεως,ὅλοι κατέβηκαν ψάλλοντας στό προσκύνημα τό ἱερό τῶν Μυροφόρων· φεύγοντας, παρακαλοῦσα τόν Κύριον ἀντάμα μέ τήν σύζυγό μου Μαρία, λέγοντά Του νοερά·Ὦ Θεάνθρωπε Χριστέ, διαφύλαξον ἡμᾶς, ἀνυμνοῦντας τήν ταφήν καί προσφέροντας ᾠδάς. Εἴθε.

Χίος, Φεβρουάριος 2014
.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014-TEYXOΣ􀀀 58
violet flower smiley

Advertisements