Οἱ ῞Αγιοι αὐτοί Μάρτυρες ἄθλησαν στήν Κόρινθο κατά τίς μέρες τοῦ Πάσχα ἐπί αὐτοκράτορος Δεκίου (249-251 μ.Χ.).

῾Ο ῞Αγιος Λεωνίδης ἦταν «ἔξαρχος» πνευματικοῦ χοροῦ, δηλαδή γούμενος κύκλου μαθητῶν τοῦ Κυρίου. Συνελήφθη στήν Τροιζηνία τῆς Πελοποννήσου86 κατά τίς μέρες τῆς Μεγάλης ῾Εβδομάδος καί ὁδηγήθηκε στήν Κόρινθο.

῾Η Νουνεχία καί Βασίλισσα, μητέρα τῆς Νουνεχίας, Γαληνή, Θεοδώρα, Καλλίδα, Νίκη καί Χάρισσα ὁδηγήθηκαν καί αὐτές στήν Κόρινθο, στόν γεμόνα Βενοῦστο.

Εκεῖ ὁ γεμόνας ἐπεχείρησε μέ δελεάσματα στήν ἀρχή, ἀλλά καί μέ ἀπειλές στή συνέχεια, νά πείσει τόν ῞Αγιο Λεωνίδη καί τίς ἑπτά γυναῖκες νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους στόν Χριστό. Οἱ Μάρτυρες ὅμως ἔμειναν ἀκλόνητοι.

῾Ο Βενοῦστος, διαπιστώνοντας ὅτι ὁ ῞Αγιος Λεωνίδης ἔμενε σταθερός στήν πίστη του στόν Χριστό, διέταξε νά τόν κρεμάσουν ψηλά καί νά τοῦ καταξεσκίσουν τό σῶμα μέ αἰχμηρά ὄργανα. Στή συνέχεια ἔδωσε ἐντολή νά βυθίσουν τό νεκρό σῶμα τοῦ Μάρτυρος στήν παραλία τοῦ Κορινθιακοῦ μαζί μέ τίς ῾Αγίες.

Καί ἐνῶ οἱ ῾Αγίες Μάρτυρες ὁδηγοῦνταν ἀπό τούς δήμιους γιά νά ριχτοῦν στό βυθό τῆς θάλασσας, λέγεται ὅτι ῾Αγία Χάρισσα ἔψαλλε, ὅπως ἄλλοτε προφήτιδα Μαριάμ μέ ἀφορμή τόν καταποντισμό τῶν Αἰγυπτίων, λέγοντας· «῞Ενα μίλι ἔτρεξα, Κύριε, καί στράτευμα μέ καταδίωξε, καί δέν Σέ ἀρνήθηκα, Κύριε· σῶσε μου τό πνεῦμα»87.

᾿Αλλά καί ὅταν τίς ἐπιβίβασαν στό πλοῖο, συνέχισαν νά ψάλλουν τήν ὠδή, μέχρι πού ἀνοίχτηκαν μέσα στή θάλασσα. ᾿Εκεῖ τούς ἔδεσαν ὅλους μέ πέτρες καί τούς ἔριξαν στό βυθό τῆς θάλασσας. Οἱ ῞Αγιοι εἰσῆλθαν στή ζωή τοῦ Παραδείσου τήν μέρα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

Τά ἱερά λείψανα αὐτῶν ἀνευρέθησαν τό ἔτος 1917, ὅταν σέ εὐσεβεῖς ᾿Επιδαύριους ὑποδείχθηκε σέ ὅραμα ποῦ νά σκάψουν, γιά νά βροῦν τόν ἱερό θησαυρό.

Στό σημεῖο ἐκεῖνο ἀνευρέθηκε σαρκοφάγος, ἐντός τῆς ὁποίας βρίσκονταν τά ἑπτά ἱερά λείψανα τῶν ῾Αγίων γυναικῶν, καί ἄλλη σαρκοφάγος ἐντός τῆς ὁποίας ὑπῆρχε τό ἱερό λείψανο τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Λεωνίδου.

᾿Αμέσως οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι ἀνήγειραν ἐπί τόπου ναό ἀφιερωμένο στόν ῞Αγιο, ἐντός τοῦ ὁποίου ἔθεσαν τή σαρκοφάγο μέ τά ἱερά λείψανα.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

violet flower smiley