«Εν ονόματι Θεού Παντοκράτορος.

Τό Ελληνικόν Έθνος βεβαρυμένον πλέον ν’ αναστενάζη υπό τόν σκληρόν ζυγόν, από τού οποίου τέσσαρας περίπου αιώνας καταθλίβεται επονειδίστως, τρέχει μέ γενικήν καί ομόφωνον ορμήν εις τά όπλα, διά νά κατασυντρίψη τάς βαρείας αλύσεις τάς υπό τών βαρβάρων μωαμεθανών περιτεθείσας εις αυτό.

Τό ιερόν όνομα τής Ελευθερίας αντηχεί εις όλα τά μέρη τής Ελλάδος καί πάσα ελληνική καρδία αναφλέγεται από τήν επιθυμίαν τού νά επαναλάβη τό πολύτιμον τούτο δώρον τού Θεού ή ν’ απολεσθή εις τόν υπέρ τούτου αγώνα.

Οι κάτοικοι τής νήσου Ύδρας δέν θέλουσι μένει ολιγώτερον πρόθυμοι εις τόν ευγενή τούτον αγώνα, αλλά καταφρονούντες πάντα κίνδυνον διά νά καταστρέψωσι τούς τυράννους των θέλουσι μεταχειρισθή τούτο τό μόνον μέσον, τό οποίον η φύση τής τοπικής αυτών θέσεως δίδει πρός αυτούς πρός τόν σκοπόν τούτον.

Ημείς οι προύχοντες οι συγκροτούντες τήν διοίκησιν τής νήσου ταύτης, επιτρέπομεν εις τόν καπετάν Γιακουμάκην Νικολάου Τομπάζην τού πλοίου «Θεμιστοκλής», τό οποίον έχει κανόνια δεκαέξ καί άλλα πολεμικά όπλα υπό τήν ελληνικήν σημαίαν νά υπάγημετά τού πλοίου τούτου όπου ήθελεν κρίνει ωφέλιμον καί αναγκαίον εις τόν κοινόν αγώνα καί νά ενεργή κατά τών οθωμανικών δυνάμεων ξηράς τε καί θαλάσσης πράττον πάν ότι συγχωρείται εις νόμιμον πόλεμον, έως ού η ελευθερία καί η ανεξαρτησία τού Ελληνικού Γένους αποκατασταθή μέ στερέωσινΠηγή:agiasofia

flowers smiley