ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Οἱ ῞Αγιοι ᾿Απόστολοι ᾿Αρίσταρχος, Πούδης καί Τρόφιμος ἀνῆκαν στόν κύκλο τῶν ῾Εβδομήκοντα ᾿Αποστόλων († 4 ᾿Ιανουαρίου) τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

Γιά τόν ᾿Απόστολο ᾿Αρίσταρχο ἀναφέρεται στίς Πράξεις τῶν ᾿Αποστόλων ὅτι ἦταν Μακεδόνας καταγόμενος ἀπό τή Θεσσαλονίκη75 καί κατά πᾶσα πιθανότητα ᾿Ιουδαῖος.

῾Οπωσδήποτε ὁ ᾿Απόστολος ᾿Αρίσταρχος ὑπῆρξε ἀπό τούς πρώτους μαθητές τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου στή Θεσσαλονίκη, ὁ ὁποῖος καί τόν μνημονεύει στίς πρός Κολοσσαεῖς76 καί Φιλήμονα77 ἐπιστολές του.

Ο ᾿Απόστολος ᾿Αρίσταρχος ἦλθε στήν ῎Εφεσο κομίζοντας χάρη τῶν Χριστιανῶν τῶν ῾Ιεροσολύμων τή «λογία».

Τό προϊόν τοῦ ἐράνου ἔφεραν οἱ Γάιος, Σεκοῦνδος καί ᾿Αρίσταρχος. ᾿Από τότε ὁ ᾿Αρίσταρχος ἔγινε ὁ ἀχώριστος σύντροφος τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου ὥς τή Ρώμη.

Τόν ᾿Απόστολο ᾿Αρίσταρχο τόν συναντοῦμε καί στό 19ο κεφάλαιο τῶν Πράξεων, ὅπου ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς περιγράφει μέ ἐξαιρετική ζωηρότητα τά ἐπεισόδια τῆς ᾿Εφέσου.

῾Ο ἀργυροκόπος Δημήτριος εἶχε χολωθεῖ ἀπό τή μεταστροφή τῶν κατοίκων τῆς ᾿Εφέσου πρός τή νέα πίστη καί γι᾿ αὐτό ἐξεσήκωσε τό λαό ἐναντίον τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου καί τῶν συνεργατῶν του ᾿Αριστάρχου καί Γαΐου.

Ο Συναξαριστής ἀναφέρει ὅτι ὁ ᾿Απόστολος ᾿Αρίσταρχος ὑπῆρξε ᾿Επίσκοπος τῆς ᾿Απαμείας78 τῆς Συρίας «καί ὅλους τούς ἐκεῖ εὑρισκομένους ἀπίστους ἐπέστρεψεν εἰς τήν τῆς ἀληθείας καί εὐλαβείας ἐπίγνωσιν».

῾Η δέ παράδοση θεωρεῖ ὅτι ὁ ᾿Απόστολος ᾿Αρίσταρχος συναντήθηκε πάλι μέ τόν ᾿Απόστολο Παῦλο στή Ρώμη καί ἐμαρτύρησε ἐπί Νέρωνος79 (54-68 μ.Χ.). ῾Η ᾿Εκκλησία τιμᾶ τή μνήμη τοῦ ῾Αγίου ᾿Αποστόλου ᾿Αριστάρχου καί στίς 27 Σεπτεμβρίου.

Ο ᾿Απόστολος Πούδης μνημονεύεται στήν Βύ πρός Τιμόθεον ἐπιστολή80 τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου, τοῦ ὁποίου ἦταν ἀκόλουθος στά παθήματα καί τούς διωγμούς. ῾Υπέστη μαρτυρικό θάνατο ἐπί Νέρωνος (54-68 μ.Χ.).

῾Ο ᾿Απόστολος Τρόφιμος μνημονεύεται στίς Πράξεις καί τήν Βύ πρός Τιμόθεον ἐπιστολή τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου81, τόν ὁποῖο ἀκολούθησε στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καί ὑπέστη μαζί του διωγμούς καί κακώσεις. ῾Υπέστη μαρτυρικό θάνατο ἐπί Νέρωνος (54-68 μ.Χ.).

Πηγή:Αποστολική Διακονία

violet flower smiley

 

Advertisements