῾Ο ῞Αγιος Μαρτίνος, ᾿Επίσκοπος Ρώμης, ἐγεννήθηκε στό Τόδι τῆς ᾿Ομβρικῆς τῆς Κεντρικῆς ᾿Ιταλίας. ᾿Ανῆλθε στόν ἐπισκοπικό θρόνο τῆς Ρώμης σέ μιά ἐποχή, κατά τήν ὁποία τήν ᾿Εκκλησία ἐτάρασσε αἵρεση τῶν Μονοθελητῶν.

῾Η ᾿Εκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶχε τότε ἐμπλακεῖ στήν αἵρεση αὐτή.

῾Ο ῞Αγιος Μαρτίνος συνεκάλεσε Σύνοδο στό ναό τοῦ Σωτῆρος Λατερανοῦ, τό ἔτος 649 μ.Χ., ὁποία κατεδίκασε τόν Μονοθελητισμό, ὁ δέ ῞Ορος αὐτῆς ἦταν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Δύ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. ῾

Η Σύνοδος ἐψήφισε ἐπίσης, καί εἴκοσι ἀναθεματισμούς κατά τῶν αἱρετικῶν καί τῶν ἀρχηγῶν τους, ἐνῶ κατεδίκασε ἐκτός τῶν ἄλλων τούς μονοθελῆτες Πατριάρχες τῆς Κωνσταντινουπόλεως Σέργιο καί Πύρρο, συνεργάτες τοῦ ῾Ηρακλείου, καί τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παῦλο Βύ. Σημαντικό ρόλο στίς διεργασίες τῆς Συνόδου διεδραμάτισε καί ὁ ῞Αγιος Μάξιμος ὁ ῾Ομολογητής.

῾Ο ῞Αγιος Μαρτίνος ἀνέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα γιά τήν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου αὐτῆς στή Δύση καί στήν ᾿Ανατολή.

Εἶχε διατελέσει παπικός ἀποκρισάριος στήν Κωνσταντινούπολη καί δέν ἦταν πρόσωπο εὐχάριστο στόν αὐτοκράτορα Κώνσταντα Βύ (641-668 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος ἦταν ὁμόφρονας μέ τούς αἱρετικούς καί διέταξε τόν ἔξαρχο τῆς ᾿Ιταλίας ᾿Ολύμπιο νά μεταβεῖ στή Ρώμη καί νά φέρει αἰχμάλωτο τόν ῞Αγιο στήν Κωνσταντινούπολη. ῾

Η διαταγή ὅμως ἔμεινε ἀνεκτέλεστη, διότι ὁ ᾿Ολύμπιος ἐπαναστάτησε κατά τοῦ αὐτοκράτορος καί μετά ἀπό δύο ἔτη σκοτώθηκε στή Σικελία, μαχόμενος ἐνάντια στούς ῎Αραβες, τό ἔτος 652 μ.Χ.

Ο νέος βυζαντινός διοικητής τῆς ᾿Ιταλίας Θεόδωρος συνέλαβε τελικά τό ἔτος 653 μ.Χ. τόν ῞Αγιο Μαρτίνο καί ἀπέστειλε αὐτόν, ἀσθενή καί κλινήρη, στήν Κωνσταντινούπολη.

᾿Εκεῖ ἐδικάσθηκε ὑπό τῆς συγκλήτου ὡς συνωμότης, καθαιρέθηκε σέ τελετή, κατά τήν ὁποία διέρρηξαν τά ἱερατικά του ἄμφια, καί ἐξορίσθηκε στή Χερσώνα τῆς Κριμαίας, ὅπου καί ἀπέθανε τό ἔτος 655 μ.Χ.

†Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν δύο ᾿Επισκόπων, τῶν ἐξορισθέντων σύν τῷ ἁγίῳ Μαρτίνῳ εἰς Κριμαίαν, τῶν ῾Ομολογητῶν.
Μαζί μέ τόν ῞Αγιο Μαρτίνο, ᾿Επίσκοπο Ρώμης, ἐκδιώχθηκαν καί δύο ᾿Επίσκοποι, τῶν ὁποίων μνήμη ἑορτάζεται κατά τήν μέρα αὐτή.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

Εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής

violet flower smiley

Advertisements