Ο ῞Αγιος Μάρτυς Εὐψύχιος ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ δυσσεβοῦς αὐτοκράτορος ᾿Ιουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361-363 μ.Χ.) καί καταγόταν ἀπό τή χώρα τῆς Καππαδοκίας.

῏Ηταν ἄνθρωπος μέ θεοφιλή βίο καί ἀγαθή κρίση καί εἶχε πολύ πόθο γιά τόν Χριστό.

῞Οταν στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας ὁ ᾿Ιουλιανός ἔχτισε ναό τῆς θεᾶς Τύχης, στόν ὁποῖο ἐθυσίαζαν οἱ εἰδωλολάτρες, ὁ Εὐψύχιος πῆρε μαζί του καί μερικούς ἄλλους θαρραλέους νέους καί ἐγκρέμισαν τό ναό ἀπό τά θεμέλια καθώς καί τό εἴδωλο τῆς θεᾶς.

῞Οταν ἔμαθε αὐτά ὁ βασιλέας ὀργίσθηκε ὑπερβολικά καί ἀπέστειλε στρατιῶτες γιά νά τούς συλλάβουν. Καί τούς ἄλλους, ἀφοῦ τούς ἐστέρησε ἀπό τήν περιουσία τους, τούς ὑπέβαλε σέ ποικίλα χτυπήματα καί τούς ἐξόρισε.

Τόν Μάρτυρα ὅμως Εὐψύχιο, ἐπειδή κατά τή γνώμη του ὑπῆρξε αἰτία αὐτῆς τῆς ἐνέργειας, πρῶτα τόν ἔκλεισε στή φυλακή, στή συνέχεια δέ τόν ἐβασάνισε πολύ.

᾿Επειδή ὅμως δέν κατάφερε νά τόν πείσει νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του στόν Χριστό, ἔδωσε ἐντολή καί τόν ἀποκεφάλισαν. ῏Ηταν τό ἔτος 363 μ.Χ. ῎

Ετσι ὁ Μάρτυς Εὐψύχιος ἐκέρδισε ἀντί τῆς φθαρτῆς ζωῆς τόν ἄφθαρτο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

violet flower smiley

Advertisements