ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗΣ

Μαζεμένοι οἱ πιστοί στίς Ἐκκλησιές, γιά νά ἑορτάσουν τήν ἡμέρα καί νά ἑτοιμαστοῦν νά ὑποδεχτοῦν τά Μεγάλα γεγονότα τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου μας.

Ὅμως, οἱ ὧρες γιά ὅλον τόν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό εἶναι δύσκολες. Μόνη τους παρηγοριά ἡ καταφυγή στόν Ὕψιστο, νά κάνει ἔλεος καί νά τούς ἐλευθερώσει. Ἡ ἐπανάσταση εἶχε ἤδη ξεσπάσει πρίν μέρες.

Ὁ δεσπότης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, εὐλόγησε ἀγωνιστές καί ὅπλα. Ἀπό τήν δική τους μεριά οἱ Τοῦρκοι ἔξαλλοι, ἀλλά καί φοβισμένοι γιά τόν ξεσηκωμό, ἄρχισαν τίς θηριωδίες.

Δέν ὑπολόγιζαν τίποτε. Ἔσφαζαν καί σκότωναν ἀνελέητα. Μαγάριζαν καί λεηλατοῦσαν ὅ,τι πιό ἱερό.

Ὁ παπα-Γιώργης, ὁ ἱερέας, εἶχε ἀπό νωρίς ἀρχίσει τήν λειτουργία στόν νεκροταφιακό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Ἀλεξιώτισσας στήν Πάτρα. Μέσα στήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα, καθώς θερμές ἀναπέμπονταν οἱ προσευχές τοῦ ἐκκλησιάσματος γιά τήν ἐλευθερία, ἔρχεται ἡ εἴδηση ὅτι οἱ ἄπιστοι φτάνουν στόν ναό μέ σκοπό νά σφάξουν καί νά βεβηλώσουν.

Ὁ σεβάσμιος ἱερέας, ἀτάραχος συνεχίζει τήν μυσταγωγία. Μάταια προσπαθοῦν οἱ πιστοί νά τόν πείσουν νά ἐγκαταλείψει τόν ναό. Αὐτός ἀρνεῖται καί ἀπτόητος συνεχίζει:

«Λάβετε φάγετε, τοῦτό μού ἐστι τό Σῶμα… Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τό Αἷμά μου…».

Ἀγαρηνοί, τότε, εἰσβάλλουν. Μπαίνουν στό ἱερό βῆμα καί σφαγιάζουν τόν γενναῖο ἱερέα πού δέν θέλησε νά ἀφήσει τό ἱερό καθῆκον, νά δώσει «τά ἅγια τοῖς κυσί». Ἡ Ἁγία Τράπεζα αἱματοβαμμένη.

Τό αἷμα τοῦ μάρτυρος ἱερέα ἀναμειγνύεται μέ Αὐτό τοῦ Κυρίου μας.

Τό μαρτύριο ὅμως δέν τελείωσε ἐδῶ.

Οἱ Ἀγαρηνοί ἁρπάζουν καί τά τρία παιδιά του. Τά ὁδηγοῦν στά βάθη τῆς Ἀσίας. Ἡ πονεμένη πρεσβυτέρα δέν ξέρει ποιόν νά πρωτοκλάψει. Ἀφοῦ ἐνταφίασε τόν ἱερέα, ἄρχισε νά ψάχνει γιά τά παιδιά της. Βρῆκε τρόπο νά γλυτώσει μέ ἀντίτιμο κάποια λύτρα, τόν ἕνα της γιό, τόν Κωνσταντῖνο.

Ὁ ἱερέας Γεώργιος, πού ἑκούσια θυσιάστηκε, στήν ἀρχή τοῦ ξεσπάσματος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ὑπῆρξε ὁ πρῶτος μάρτυρας ἱερέας, ὁ ὁποῖος μή θέλοντας νά διακόψει τήν Θεία Λειτουργία καί νά διαφύγει, πρόσφερε τόν ἑαυτόν του ἱερό θῦμα ὑπέρ πίστεως καί Ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος.

Οἱ προύχοντες καί ὁπλαρχηγοί τῆς Ἀχαΐας ἔγραψαν καί ὑπέγραψαν τό ἑξῆς συναξάρι γιά τήν θυσία τοῦ Πάπα-Γιώργη.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝ

«Οἱ ὑπογραφόμενοι μεθ’ ὅρκου, ὅτι κατά τό ἔτος 1821 καθ’ ἥν ἐποχήν οἱ Ἕλληνες ἔλαβον τά ὅπλα, ὁ συμπολίτης μας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ ἐκτελῶν τήν Θείαν Μυσταγωγίαν ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Ἀλεξιωτίσσης ΕΦΟΝΕΥΘΗ παρά τῶν ἀγαρηνῶν, αἰχμαλωτισθέντων καί τριῶν (3) τέκνων του, πρός ἀπολύτρωσιν τῶν ὁποίων ὀνόματι ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΝ, τῶν δύο ἑτέρων μενόντων ἐν αἰχμαλωσίᾳ καί ἀγνοούμενης τῆς διαμονῆς των. Κατ’ αἴτησιν ὅθεν τοῦ ἀπελευθερωθέντος Κωνσταντίνου δίδεται τό παρόν αὐτό ἵνα χρησιμεύσει ὅπου δεῖ, καί ὑποσημειούμεθα».

Ἐν Πάτραις τήν α΄ Ἰουνίου

Μ(πενιζέλος) Ροῦφος
Κ. Μπουκαούρης
Γεώργιος Γιαννακόπουλος
Ζ. Νεράγκαθος
Κ. Θωμόπουλος
Ἀναστάσιος Ἡλιόπουλος
Ἄγγελος Ξηρομερίτης
Ἀναγ. Ἀνδρικόπουλος

Ἁρμόδια ἐπιτροπή κατέταξε τήν οἰκογένεια Παπαγεωργίου στήν δεύτερη τάξη τῶν ὑπαξιωματικῶν.
Τό 1971, τοποθετήθηκε μνημεῖο στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ μέ τήν μορφή τοῦ μάρτυρος ἱερέα, ἀπό τήν Ἀχαϊκή Ἑταιρεία Πατρῶν, ὥστε νά διατηρηθεῖ στήν μνήμη τῶν νεωτέρων ὁ ἡρωισμός καί ἡ θυσία τοῦ ἀοιδίμου καί οἱ ἀγῶνες καί οἱ θυσίες τῆς Πρεσβυτέρας.

Μακρίνα

Πηγές:
— i-m-patron.gr (τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου)
— panagiaalexiotissa.gr

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 47 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

violet flower smiley

Advertisements