Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

(Μάρκ. η΄ 34-θ΄ 1)

Κυριακὴ Γ Νηστειῶν -τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅ­στις θέ­λει ὀ­πί­σω μου ἀ­κο­λου­θεῖν, ἀ­παρ­νη­σά­σθω ἑ­αυ­τὸν καὶ ἀ­ρά­τω τὸν σταυ­ρὸν αὐ­τοῦ, καὶ ἀ­κο­λου­θε­ί­τω μοι.  Ὅς γὰρ ἂν θέ­λῃ τὴν ψυ­χὴν αὐ­τοῦ σῶ­σαι, ἀ­πο­λέ­σει αὐ­τήν· ὃς δ’ ἂν ἀ­πο­λέ­σῃ τὴν ἑ­αυ­τοῦ ψυ­χὴν ἕ­νε­κεν ἐ­μοῦ καὶ τοῦ εὐ­αγ­γε­λί­ου, οὗ­τος σώ­σει αὐ­τήν.

Τί γὰρ ὠ­φε­λή­σει ἄν­θρω­πον ἐ­ὰν κερ­δή­σῃ τὸν κό­σμον ὅ­λον, καὶ ζη­μι­ω­θῇ τὴν ψυ­χὴν αὐ­τοῦ;  Ἤ τί δώ­σει ἄν­θρω­πος ἀν­τάλ­λαγ­μα τῆς ψυ­χῆς αὐ­τοῦ; Ὅς γὰρ ἐ­ὰν ἐ­παι­σχυν­θῇ με καὶ τοὺς ἐ­μοὺς λό­γους ἐν τῇ γε­νε­ᾷ τα­ύ­τῃ τῇ μοι­χα­λί­δι καὶ ἁ­μαρ­τω­λῷ, καὶ ὁ υἱ­ὸς τοῦ ἀν­θρώ­που ἐ­παι­σχυν­θή­σε­ται αὐ­τὸν ὅ­ταν ἔλ­θῃ ἐν τῇ δό­ξῃ τοῦ πα­τρὸς αὐ­τοῦ με­τὰ τῶν ἀγ­γέ­λων τῶν ἁ­γί­ω­ν.

Καὶ ἔ­λε­γεν αὐ­τοῖς· Ἀ­μὴν λέ­γω ὑ­μῖν ὅ­τι εἰ­σί τι­νες ὧ­δε τῶν ἑ­στη­κό­των, οἵ­τι­νες οὐ μὴ γε­ύ­σων­ται θα­νά­του ἕ­ως ἂν ἴ­δω­σι τὴν βα­σι­λε­ί­αν τοῦ Θε­οῦ ἐ­λη­λυ­θυῖ­αν ἐν δυ­νά­μει.

Με­τά­φρα­σι

Εἶ­πεν ὁ Κύ­ριος «Ὅ­ποι­ος θέ­λει νὰ μὲ ἀ­κο­λου­θῆ, ἂς ἀ­παρ­νη­θῆ τὸν ἑ­αυ­τό του καὶ ἂς ση­κώ­ση τὸ σταυ­ρό του, καὶ ἔ­τσι ἂς μὲ ἀ­κο­λου­θῆ. Δι­ό­τι ὅ­ποι­ος θὰ ἐ­πι­δι­ώ­κη νὰ σώ­ση τὸν ἑ­αυ­τὸ τοῦ (ἀ­πο­φεύ­γον­τας τὸ μαρ­τύ­ριο), θὰ τὸν χά­ση.

Ἀν­τι­θέ­τως, ὅ­ποι­ος θὰ θυ­σιά­ση τὸν ἑ­αυ­τό του γιὰ μέ­να καὶ τὸ εὐ­αγ­γέ­λιο, αὐ­τός θὰ τὸν σώ­ση. Τί δὲ ὠ­φε­λεῖ­ται ὁ ἄν­θρω­πος, ἐ­ὰν κερ­δί­ση ὁ­λό­κλη­ρο τὸν κό­σμο,ἀλ­λά χά­ση τον ἑ­αυ­τό του; ‘­Ἡ τί δύ­να­ται νὰ δώ­ση ὁ ἄν­θρω­πος ἀν­τί­τι­μο γιὰ τὸν ἑ­αυ­τό του;

Ὅ­ποι­ος βε­βαί­ως ἐν­τρα­πῆ γιὰ μέ­να καὶ τοὺς λό­γους μου σ’ αὐ­τη τὴ γε­νε­ὰ τὴ μοι­χα­λί­δα ( Τὴν ἄ­πι­στη στὸν οὐ­ρά­νιο Νυμ­φί­ο) καὶ ἁ­μαρ­τω­λή, καὶ ὁ Υἱ­ός του ἄν­θρω­που θὰ ἐν­τρα­πῆ γι’ αὐ­τόν ὅ­ταν θὰ ἔλ­θη μὲ τὴ δό­ξα τοῦ Πα­τέ­ρα του μα­ζὶ μὲ τοὺς ἁ­γί­ους ἀγ­γέ­λους».

Καὶ τοὺς ἔ­λε­γε ἀ­κό­μη: «Ἀ­λη­θι­νά σας λέ­γω, ὅ­τι εἶ­ναι με­ρι­κοὶ ἀ­π’ αὐ­τοὺς ποὺ βρί­σκον­ται ἐ­δῶ, οἱ ὁ­ποῖ­οι δὲν θὰ γευ­θοῦν θά­να­το μέ­χρι νὰ ἴ­δουν τὴ βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ νὰ ἔ­χη ἔλ­θει δυ­να­μι­κὰ καὶ ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κὰ» (πρᾶγ­μα ποὺ συ­νέ­βη τὸ 70 μΧ μὲ τὴν ἅ­λω­σι τῆ­ς Ἱ­ε­ρου­σα­λήμ, τὴ συν­τρι­βὴ τοῦ Ἰ­ου­δα­ϊ­σμοῦ καὶ τὴ κα­τί­σχυ­σι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας).

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

 ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕ­ΜΕ­ΣΟΣ 2007

Εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής

violet flower smiley

Advertisements