῾Η Χίος δὲν εἶχε ἐπαναστατήσει κατὰ τὸ πρῶτο ἔτος τῆς ἐπανάστασης, γιατὶ βρισκόταν κοντά στὴ Μικρασιατικὴ ἀκτὴ καὶ μποροῦσαν σὲ κάθε στιγμὴ νὰ περάσουν σ’ αὐτὴ τουρκικὰ στρατεύματα καὶ νὰ καταστείλουν τὴν ἐπανάσταση.

Ἀλλὰ καὶ γιατὶ δὲν αἰσθανόταν καὶ πολὺ τὸ βάρος τῆς δουλείας. Ὁ Σουλτάνος εἶχε διατάξει νὰ μὴ πιέζουν πολὺ τοὺς κατοίκους τῆς Χίου, γιατὶ ἀπὸ ἐκεῖ προμηθευόταν τὸ παλάτι του τὸ ἀρωματικὸ μαστίχι.

Ἀλλὰ στὶς ἀρχὲς τοῦ 1822 ὁ ἀρχηγὸς τῆς Σάμου Λυκοῦργος Λογοθέτης ἦρθε στὴ Χίο μὲ 2500 ἄνδρες, ὕψωσε τὴ σημαία τῆς ἐπανάστασης καὶ ἀνάγκασε τοὺς Τούρκους νὰ κλειστοῦν στὸ φρούριο.

Μόλις ἔφθασε ἡ εἴδηση τῆς ἐπανάστασης τῆς Χίου στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Σουλτάνος ὀργίστηκε καὶ διάταξε τὸ ναύαρχο Καρᾶ-Ἀλῆ νὰ πλεύση στὴ Χίο καὶ νὰ μὴν ἀφήση, «λίθον ἐπί λίθου»

Ὁ Καρὰ-Ἀλῆς ἔπλευσε στὴ Χίο μὲ 40 πλοῖα καὶ ἄρχισε σφοδρὸ κανονιοβολισμό. Κατόπιν ἀποβίβασε 7.000 Τούρκους καὶ ἐλευθέρωσε τοὺς κλεισμένους στὸ Κάστρο Τούρκους.

Ταυτόχρονα πέρασαν καὶ ἄλλοι Τοῦρκοι ἀπὸ τὴ Μικρασιατικὴ παραλία. Ὁ Λογοθέτης μὲ τοὺς δικούς του μπῆκαν στὰ πλοῖα καὶ ἔφυγαν. Ὁ ἄλλος πληθυσμὸς τῆς νήσου ἔμεινε ἀνυπεράσπιστος στὴ διάθεση τῶν Τούρκων.

Πολλὲς ἡμέρες ἄγρια στίφη Τούρκων περιέτρεχαν τὸ νησὶ καὶ ἔσφαζαν τοὺς κατοίκους χωρὶς διάκριση καὶ λεηλατοῦσαν καὶ πυρπολοῦσαν σπίτια καὶ καταστήματα. Δὲν ἄφηναν οὔτε γέρους, οὔτε ἀρρώστους.

Ἀπὸ τὶς 100.000 κατοίκους τοῦ νησιοῦ μόνο 2.000 μπόρεσαν νὰ σωθοῦν. 30.000 σφάχθηκαν καί οἱ ἄλλοι αἰχμαλωτίσθηκαν καὶ πουλήθηκαν στὰ δουλοπάζαρα τῆς Ἀφρικῆς.

Ἡ ὡραία καὶ μυροβόλος νῆσος τῆς Χίου ἔγινε ἕνα ἀπέραντο νεκροταφεῖο.

Ἡ καταστροφὴ τῆς Χίου βύθισε σὲ πένθος τοὺς ῞Ελληνες. ῾Η σκληρότητα ὅμως τῶν Τούρκων προξένησε βαθιὰ ἐντύπωση στὴν Εὐρώπη.

Ξένοι δημοσιογράφοι περιέγραψαν μὲ ζωηρὰ χρώματα καὶ ζωγράφοι ἀπεικόνισαν φοβερὲς σκηνὲς ἀπὸ τὴ φρικτὴ καταστροφή.

῎Ετσι οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης ἄρχισαν νὰ συμπαθοῦν τὸν ἀπελευθερωτικὸ πόλεμο τῶν ῾Ελλήνων καὶ ἄρχισε νὰ σημειώνεται στὶς δυτικὲς χῶρες μιὰ κίνηση Φιλελληνισμοῦ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

IΣΤΟΡΙA ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ.ΚΑΦΕΝTZH
1974

Εικόνα από:Contessanews

.

Σχετική ανάρτηση:

Διαβάστε στο παιδάκι σας για το Ελληνόπουλο του 1821 Victor Hugo – Το Ελληνόπουλο – L’enfant

violet flower smiley