«Ουκ ελάτρευσαν τη κτίσει οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα…

«Αυτό ταιριάζει να λεχθή και για τους δυο αδελφούς μάρτυρας Ιωνά και Βαραχήσιο τους Πέρσας, των οποίων η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη.

Μ’ όλα τα φρικτά βασανιστήρια οι δήμιοι δεν μπόρεσαν να τους γυρίσουν την πίστη από τον αληθινό Θεό στον ήλιο και στ’ άστρα που λάτρευαν οι Πέρσες.

Όταν χάσουν οι άνθρωποι την πίστη τους στον αληθινό Θεό, τότε πιστεύουν σε κάθε είδους είδωλα.

Μα ό,τι υπάρχει στον κόσμο – στον ουρανό και στη γη, τα «ορατά» και τα «αόρατα» δεν είναι θεοί· είναι τα έργα του Θεού, μέσ’ από τα οποία βλέπομε την δύναμη, τη σοφία και την αγαθότητά Του.

Όσο πιο πολύ βαθαίνομε στην γνώση της ουσίας των όντων κι ανακαλύπτομε τους νόμους της υπάρξεώς των, τόσο περισσότερο πιστεύομε στον Δημιουργό.

«Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα».

Οι Άγιοι Ιωνάς και Βαραχήσιος ήταν ασκητές και μαρτύρησαν περίπου το 330 μ.Χ., όταν βασιλιάς των Περσών ήταν ο Σαβώριος και των Βυζαντινών ο Μέγας Κωνσταντίνος.

Αυτοί λοιπόν, αναχώρησαν από τη Μονή που μόναζαν και πήγαν σε κάποια κωμόπολη, πού ονομαζόταν Μαρβιαβώχ (ή Μαρμιαβώχ).

Εκεί επισκέφθηκαν εννιά κρατούμενους Μάρτυρες, τον Ζανιθά, Λάζαρο, Μαρουθά, Ναρσή, Ηλία, Μάρη, Άβίβο, Σιμιάθη και Σάβα (ή Σώβα) και τους ενθάρρυναν στο μαρτύριο.

Αμέσως τότε τους συνέλαβαν και αυτούς και τους οδήγησαν μπροστά σε τρεις άρχοντες των Περσών, τον Μασδράθ, τον Σιρώ και Μαρμισή. Αυτοί συμβούλευσαν τους Ιωνά και Βαραχήσιο ν’ αρνηθούν τον Χριστό και να προσκυνήσουν τη φωτιά, το νερό και τον ήλιο.

Επειδή όμως οι Άγιοι στάθηκαν σταθεροί στην πίστη τους, τους βασάνισαν φρικτά και τους θανάτωσαν αφού κατατεμάχισαν τα σώματα τους.

Τα άγια λείψανα τους τα αγόρασε κάποιος χριστιανός και τα έθαψαν μαζί με αυτά των εννιά προαναφερθέντων Μαρτύρων.

Απολυτίκιον.
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Χορόν εννεάριθμον, πανευκλεών Αθλητών, και λόγοις και πράξεσι, προς μαρτυρίου οδόν, λαμπρώς ενισχύσατε· όθεν ηγωνισμένοι, συν αυτοίς θεοφρόνως, άμα Βαραχησίω, Ιωνά θεοφόρε, πρεσβεύσατε τω Κυρίω, χάριν δούναι ημίν και έλεος.

Κοντάκιον.
Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Η των Μαρτύρων ενδεκάριθμος φάλαγξ, ανευφημείσθω μελωδίας ασμάτων, συν Ιωνά ο θείος Βαραχήσιος, Άβιβος και Λάζαρος και Ναρσής και Ηλίας, Μάρης Σιμεήθης τε, Μαρουθάς ο θεόφρων, και Ζανιθάς και Σάββας ο στερρός, υπέρ ημών γαρ, Χριστόν ικετεύουσι.

Μεγαλυνάριον.

Στίφος ενδεκάριθμον Αθλητών, εχθρών μυριάδας, ετροπώσαντο νοητών, ων τας αριστείας, αινούντες χαρμοσύνως, Χριστόν τον αθλοθέτην, υπερδοξάσωμεν.

.

Πηγή:Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής

violet flower smiley

Advertisements