Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας Α’ Νηστειῶν ( Ἰωάν. Α΄4452)

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι.

Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;

Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Ἔρχου καί ἴδε. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τόν Ναθαναήλ ἐρχόμενον πρός αὐτόν καί λέγει περί αὐτοῦ• Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι.

Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἂπεκρίθη Ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ.

Καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

.
Μετάφρασι.

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ• ἀποφάσισε ὁ Ἰησοῦς νὰ πάη στὴ Γαλιλαία. Καὶ βρίσκει τὸ Φίλιππο καὶ τοῦ λέγει: «Ἀκολούθησε με». ὁ δὲ Φίλιππος ἦταν ἀπὸ τὴ Βησθαϊδά, ἀπὸ τὴν πόλι τοῦ Ἀνδρέα καὶ τοῦ Πέτρου.

Βρίσκει ὁ Φίλιππος τὸ Ναθαναὴλ καὶ τοῦ Λέγει:«Αὐτόν γιά τόν ὁποῖο ἔγραψεν ὁ Μωϋσῆς στό νόμο καί οἱ προφῆτες, τόν βρήκαμε, Εἶναι ὁ Ἰησοῦς ὁ υἱός τοῦ Ἰωσήφ ἀπό τή Ναζαρέτ.»

Ἀλλ’ ὁ Ναθαναήλ τοῦ εἶπε: «Εἶναι δυνατό νά προέλθη τίποτε καλό ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ;» τοῦ λέγει ὁ Φίλιππος: «Ἔλα νὰ ‘Iδῆς».

Εἶδε ὁ Ἰησοῦς τὸ Ναθαναὴλ νὰ ἔρχεται πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει γι’ αὐτόν: « Νὰ ἕνας ἀληθινὸς Ἰσραηλίτης, στὸν ὁποῖο δὲν ὑπάρχει δόλος».

Τοῦ λέγει ὁ Ναθαναήλ:«Ἀπὸ ποῦ μὲ γνωρίζεις;».

Ἀποκρίθηκε ὁ ‘Ἰησοῦς καὶ τοῦ εἶπε: « Προτοῦ νὰ σὲ φωνὰξη ὁ Φίλιππος, σὲ εἶδα κάτω ἀπὸ τὴ συκιά».

Τοῦ λέγει τότε ὁ Ναθαναήλ; « Διδάσκαλε, σὺ εἶσαι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ».

Καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: « Διότι σοῦ εἶπα, σὲ εἶδα κάτω ἀπὸ τὴ συκιά, πιστεύεις; Θὰ δῆς μεγαλύτερα ἀπ’ αὐτά».

Ἐπίσης του λέγει: « Ἀληθινὰ ἀληθινά σας λέγω, ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ βλέπετε τὸν οὐρανό ἀνοικτό, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ν’ ἀνεβαίνουν καιὶ νὰ κατεβαίνουν πρὸς τὸν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου».

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕΜΕΣΟΣ 2007

Εικόνα ἀπὸ:orthodoxia.info

violet flower smiley