Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

(Ματθ. Στ΄  1421)

Εἶπεν ὁ Κύριος• ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 

Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,  ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 

Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·  ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

.
Μετάφρασι

Εἶπεν ὁ Κύριος ἐὰν συγχωρήσετε δὲ τοὺς ἀνθρώπους τὰ ἁμαρτήματα τους (πρὸς ἐσᾶς), θὰ συγχωρήση καὶ σὲ σᾶς ὁ πατέρας σας ὁ οὐράνιος, Ἀλλ’ ἐὰν δὲν συγχωρήσετε στοὺς ἀνθρώπους τὰ ἁμαρτήματά τους, οὔτε ὁ πατέρας σας θὰ συγχωρήση τὰ ἁμαρτήματά σας.

‘Ὀταv δὲ νηστεύετε, μὴν γίνεσθε ὅπως οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, διότι ἄφηνουν ἄπλυτα καὶ ἀτημέλιτα τὰ πρόσωπά τους γιὰ νὰ φανοῦν στοὺς ἀνθρώπους ὅτι νηστεύουν. Ἀληθινά σας λέγω, ὅτι ἔχουν λάβει πλήρως τὸ μισθό τους.

Σὺ δὲ ὅταν νηστεύης, ἄλειψε τὸ κεφάλι σου (περιποιήσου τὰ μαλιά σου) καὶ νίψε τὸ πρόσωπό σου, γιὰ νὰ μὴν φανῆς στοὺς ἀνθρώπους ὅτι νηστεύης, ἀλλά στὸ πατέρα σου, ποὺ εἶναι παρὼν στὰ κρυφὰ (καὶ βλέπει).

Ὁ δὲ πατέρας σου ποὺ βλέπει τὰ κρυφά, θὰ σοῦ ἀποδώση στὰ φανερά.

Μὴ θησαυρίζετε γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας θησαυροὺς πάνω στὴ γῆ, ὅπου σκόρος καὶ σκουλήκι τοὺς ἀφανίζουν, καί ὅπου κλέπτες κάνουν διάρρηξι καὶ τοὺς κλέβουν.

Ἀλλὰ νὰ θησαυρίζετε γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας θησαυροὺς στὸν οὐρανό, ὅπου οὔτε σκόρος οὔτε σκουλήκι ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπτες δὲν κάνουν διάρρηξι καὶ δὲν κλέβουν.Ὅπου δὲ εἶναι ὁ θησαυρός σας, ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σας.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕΜΕΣΟΣ 2007

Εικόνα από: hramkoptevo.ru

violet flower smiley

Advertisements