Τό μαρτύριο τῶν ἁγίων Σαράντα μαρτύρων..

Λίμνη Σεβαστείας 323 μ.Χ. Ὑψόμετρο 90μ. μέ θερμοκρασία -20C.

Στή μέση τῆς λίμνης 40 γενναῖα παλληκάρια τοῦ Χριστοῦ, γυμνοί ἀπό τούς χιτῶνες τους καί ἀπό τόν παλαιό ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας πού σαγηνεύεται ἀπό τόν ψεύτη ὄφη, δοξάζουν τόν Κύριο σάν τούς τρεῖς παῖδες στήν κάμινο, μόνο πού τώρα ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν τό τσουχτερό κρύο.

«Εἴμαστε Χριστιανοί».

«Ὤ μακάριαι γλῶσσαι, πού ἀφήκατε ἐκείνη τήν ἱεράν ὁμολογίαν τήν ὁποίαν ὁ ἀέρας μέν πού τήν ἐδέχθη ἡγιάσθη, οἱ ἄγγελοι δέ πού τήν ἤκουσαν τήν ἐπεκρότησαν, ὁ διάβολος μαζί μέ τά δαιμόνια ἐπληγώθη, ὁ δέ Κύριος τήν κατέγραψεν εἰς τούς οὐρανούς» (Μ. Βασίλειος).

Ἐπί Λικινίου ὁμολόγησαν οἱ ἅγιοι Σαράντα τήν πίστη τους κι ἀφοῦ τούς χτύπησαν μέ πέτρες στά πρόσωπα καί στό στόμα, τούς ἔριξαν στήν παγωμένη λίμνη νά ἀργοπεθάνουν.

Ἐκεῖ, στό ψύχος τῆς λίμνης ὑπομένουν καρτερικά ὅλη νύχτα μισολιπόθυμοι, ἐνῶ τό αἷμα τους πήζει καί γίνεται μαυροκίτρινο, τά δόντια κτυποῦν ἀκατάπαυστα, τά ἄκρα καίγονται σάν ἀπό φωτιά, καθώς δυνατοί πόνοι τούς διαπερνοῦν τό κορμί. Καί δέν φτάνει μόνο αὐτό.

Γύρω ἀπό τήν λίμνη ὑπάρχουν φωτιές καί ζεστασιά, τραπέζια μέ κάθε λογῆς καλούδια, ἐνῶ ἀδιάφοροι οἱ φύλακες ζεσταίνονται καί χασκογελοῦν.

Τί ἄνθρωποι εἶναι αὐτοί οἱ εἰδωλολάτρες; Πῶς μπόρεσαν καί σκέφτηκαν αὐτό τό ἀπάνθρωπο κι ἀποτρόπαιο βασανιστήριο;Γιατί τόσο μίσος; Ἔτσι ἐπιβεβαιώνεται πώς τά εἴδωλα πού προσκυνοῦν εἶναι γεμᾶτα δαίμονες.

Μά πῶς εἶναι δυνατόν νά ξεγελοῦν νεανικές καρδιές, προβάλλοντας τήν τέχνη καί τόν φιλοπατριωτισμό καί νά ὑπάρχει ἀναγέννηση τοῦ νεοειδωλολατρισμοῦ ἀκόμη καί σήμερα;

Μά ποιά εἶναι αὐτά τά θαρραλέα παλληκάρια πού φωνάζουν μές στό κρύο; Δριμύς ὁ χειμών, ἀλλά γλυκύς ὁ παράδεισος.

Κυρίων, Κάνδιδος, Δόμνας, Εὐτύχιος, Σεβηριανός, Κύριλλος, Θεόδουλος, Βιβιανός, Ἀγγίας, Ἡσύχιος, Εὐνοΐκος, Μελίτων, Ἠλιάδης, Ἀλέξανδρος, Σακερδών, Οὐάλης, Πρίσκος, Χουδίων, Ἡράκλειος, Ἐκδίκιος, Ἰωάννης, Φιλοκτήμων, Φλάβιος, Ξανθίας, Οὐαλέριος, Νικόλαος, Ἀθανάσιος, Θεόφιλος, Λυσίμαχος, Γάϊος, Κλαύδιος,
Σμάραγδος, Σισίνιος, Ἀέτιος, Ἀκάκιος, Δομετιανός, Γοργό νιος, Ἀγλάιος, Εὐτυχής, Ἠλίας, Γοργίνιος (ἄλλος).

Τό κρύο εἶναι ἀνυπόφορο, ἡ καρδιά μειώνει τούς χτύπους της κι οἱ χριστιανοί μάρτυρες ἐμψυχώνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

«Ἄς κατακαοῦν τά πόδια μας διά νά χορεύουν διαρκῶς μαζί μέ τούς ἀγγέλους, ἄς ἀποκοποῦν τά χέρια διά νά ἔχουν παρρησία νά ὑψώνονται πρός τόν Δεσπότη.

Πόσοι ἀπό τούς στρατιῶτες μας δέν ἔπεσαν εἰς τήν μάχην μέ τό νά τηροῦν τήν πίστη εἰς τόν φθαρτό βασιλέα; Ἡμεῖς δέ διά τήν πίστιν εἰς τόν ἀληθινόν βασιλιά δέν θά χαρίσωμεν τήν ζωή αὐτήν;

Ἄς μήν ξεστρατήσωμεν, ὤ στρατιῶται, ἄς μήν δώσωμεν τά νῶτα μας εἰς τόν διάβολον. Σάρκες εἶναι, ἄς μήν λυπηθοῦμεν. Ἄς πεθάνωμεν γιά νά ζήσουμε» (Μ. Βασίλειος, ἔργα 7).

Ὡστόσο ἕνας στρατιώτης δέν ἄντεξε τό κρύο καί τόν πόνο κι ἔτρεξε στήν φωτιά νά ζεσταθεῖ, ἀλλά εὐθύς ἀπέθανε.

Γιά τόσο λίγο ὁ καημένος ὁ στρατιώτης ἔχασε τόν παράδεισο, γιατί νά, οἱ ἄγγελοι κατεβαίνουν μέ 40 στεφάνια νά τιμήσουν τούς μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, μά τό ἕνα στεφάνι περισσεύει…

Τότε ὁ φύλακας Ἀγλάιος βλέποντας τό ὑπερκόσμιο αὐτό θέαμα, ἄδραξε τήν εὐκαιρία καί φωνάζοντας «χριστιανός εἶμαι κι ἐγώ» μπῆκε στή λίμνη μέ τούς ἁγίους.

Τήν ἄλλη μέρα τό πρωΐ, 9 Μαρτίου, οἱ φρουροί, ἀφοῦ συνέτριψαν τά ὀστᾶ, πετοῦσαν τούς μάρτυρες σέ μιά ἅμαξα, ἕναν ὅμως πιό γερό τόν ἄφησαν μήπως ζήσει.

Τότε ἡ πιστή μητέρα του φοβούμενη μήπως χάσει ὁ γιός της τόν παράδεισο, πῆγε ἡ ἴδια καί τόν μετέφερε στήν ἅμαξα! Χαῖρε κι ἐσύ, ἁγία μητέρα, πού ἤξερες πραγματικά τό ὄφελος τοῦ παιδιοῦ σου.

Γίνε πρότυπο στίς σημερινές μητέρες πού ὄχι μόνο δέν στέλνουν τά παιδιά τους στήν ἐκκλησία καί στό κατηχητικό, ἀλλά τά ἀπομακρύνουν κι ἀπό αὐτά ὡς χάσιμο χρόνου ἀπό τήν μόρφωση καί τήν διασκέδασή τους.

Εἶμαι Χριστιανός! Δέν φοβᾶμαι νά τό ὁμολογήσω. Ἅγιοι Τεσσαράκοντα, πρεσβεύσατε νά μείνω σταθερός στήν πί-
στη, ὄχι στίς ἀπειλές τοῦ ἡγεμόνα, ἀλλά στίς εἰρωνεῖες τῶν συμμαθητῶν μου, στά χλευάσματα τῶν δασκάλων μου, στόν ὠχαδερφισμό τῶν συγγενῶν μου.

Κάντε με νά ντρέπομαι μόνο ὅταν ἀπομακρύνομαι ἀπό τό Θεό καί τίς ἐντολές Του.

Εἶμαι κι ἐγώ Χριστιανός!

Π.Ε.


Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 31 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

violet flower smiley