Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

Ἑκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (κεφ. κε´, 36 – 46)

Εἶπεν ὀ Κύριος· ὅ­ταν ἔλ­θῃ ὁ υἱ­ὸς τοῦ ἀν­θρώ­που ἐν τῇ δό­ξῃ αὐ­τοῦ καὶ πάν­τες οἱ ἅ­γιοι ἄγ­γε­λοι με­τ’ αὐ­τοῦ, τό­τε κα­θί­σει ἐ­πὶ θρό­νου δό­ξης αὐ­τοῦ· καὶ συ­να­χθή­σε­ται ἔμ­προ­σθεν αὐ­τοῦ πάν­τα τὰ ἔ­θνη, καὶ ἀ­φο­ρι­εῖ αὐ­τοὺς ἀ­π’ ἀλ­λή­λων, ὥσπερ ὁ ποι­μὴν ἀ­φο­ρί­ζει τὰ πρό­βα­τα ἀ­πὸ τῶν ἐ­ρί­φων, καὶ στή­σει τὰ μὲν πρό­βα­τα ἐκ δε­ξι­ῶν αὐ­τοῦ τὰ δὲ ἐ­ρί­φια ἐξ εὐ­ω­νύ­μων.

Τό­τε ἐ­ρεῖ ὁ βα­σι­λεὺς τοῖς ἐκ δε­ξι­ῶν αὐ­τοῦ. Δεῦ­τε, οἱ εὐ­λο­γη­μέ­νοι τοῦ πα­τρός μου, κλη­ρο­νο­μή­σα­τε τὴν ἡ­τοι­μα­σμέ­νην ὑ­μῖν βα­σι­λε­ί­αν ἀ­πὸ κα­τα­βο­λῆς κό­σμου· Ἐ­πε­ί­να­σα γὰρ καὶ ἐ­δώ­κα­τέ μοι φα­γεῖν, ἐ­δί­ψη­σα καὶ ἐ­πο­τί­σα­τέ με, ξέ­νος ἤ­μην καὶ συ­νη­γά­γε­τέ με, γυ­μνὸς καὶ πε­ρι­ε­βά­λε­τέ με, ἠ­σθέ­νη­σα καὶ ἐ­πε­σκέ­ψα­σθέ με, ἐν φυ­λα­κῇ ἤ­μην καὶ ἤλ­θε­τε πρός με.

Τό­τε ἀ­πο­κρι­θή­σον­ται αὐ­τῷ οἱ δί­και­οι λέ­γον­τες· Κύ­ρι­ε, πό­τε σε εἴ­δο­μεν πει­νῶν­τα καὶ ἐ­θρέ­ψα­μεν, ἢ δι­ψῶν­τα καὶ ἐ­πο­τί­σα­μεν; Πό­τε δέ σε εἴ­δο­μεν ξέ­νον καὶ συ­νη­γά­γο­μεν, ἢ γυ­μνὸν καὶ πε­ρι­ε­βά­λο­μεν; Πό­τε δέ σε εἴ­δο­μεν ἀ­σθε­νῆ ἢ ἐν φυ­λα­κῇ καὶ ἤλ­θο­μεν πρός σε;

Καὶ ἀ­πο­κρι­θεὶς ὁ βα­σι­λεὺς ἐ­ρεῖ αὐ­τοῖς· Ἀ­μὴν λέ­γω ὑ­μῖν, ἐ­φ’ ὅ­σον ἐ­ποι­ή­σα­τε ἑ­νὶ το­ύ­των τῶν ἀ­δελ­φῶν μου τῶν ἐ­λα­χί­στων, ἐ­μοὶ ἐ­ποι­ή­σα­τε.

Τό­τε ἐ­ρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐ­ω­νύ­μων· Πο­ρε­ύ­ε­σθε ἀ­π’ ἐ­μοῦ οἱ κα­τη­ρα­μέ­νοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰ­ώ­νιον τὸ ἡ­τοι­μα­σμέ­νον τῷ δι­α­βό­λῳ καὶ τοῖς ἀγ­γέ­λοις αὐ­τοῦ· Ἐ­πε­ί­να­σα γὰρ καὶ οὐκ ἐ­δώ­κα­τέ μοι φα­γεῖν, ἐ­δί­ψη­σα καὶ οὐκ ἐ­πο­τί­σα­τέ με, ξέ­νος ἤ­μην καὶ οὐ συ­νη­γά­γε­τέ με, γυ­μνὸς καὶ οὐ πε­ρι­ε­βά­λε­τέ με, ἀ­σθε­νὴς καὶ ἐν φυ­λα­κῇ καὶ οὐκ ἐ­πε­σκέ­ψα­σθέ με.

Τό­τε ἀ­πο­κρι­θή­σον­ται αὐ­τῷ καὶ αὐ­τοὶ λέ­γον­τες· Κύ­ρι­ε, πό­τε σε εἴ­δο­μεν πει­νῶν­τα ἢ δι­ψῶν­τα ἢ ξέ­νον ἢ γυ­μνὸν ἢ ἀ­σθε­νῆ ἢ ἐν φυ­λα­κῇ καὶ οὐ δι­η­κο­νή­σα­μέν σοι;

Τό­τε ἀ­πο­κρι­θή­σε­ται αὐ­τοῖς λέ­γων· Ἀ­μὴν λέ­γω ὑ­μῖν, ἐ­φ’ ὅ­σον οὐκ ἐ­ποι­ή­σα­τε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

.
Μετάφρασι

Εἶπεν ὁ Κύριος ὅταν δέ ἔλθη ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου μέ τή δόξα του καί ὅλοι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μαζί του, τότε θά καθήση στόν ἔνδοξο θρόνο του, καί θά συναχθοῦν μπροστά του ὅλα τά ἔθνη, καί θά χωρίση τούς μέν ἀπό τούς δέ, ὅπως ὁ βοσκός χωρίζει τά πρόβατα ἀπό τά γίδια, καί θά θέση τά μέν πρόβατα στά δεξιά του, τά δέ γίδια στά ἀριστερά.

Τότε ὁ βασιλεύς θά εἰπῆ σ’ αὐτούς στά δεξιά του: «Ἐλατέ σεῖς οἱ εὐλογημένοι ἀπό τόν Πατέρα μου, καί κληρονομήσετε τή βασιλεία, πού ἔχει ἑτοιμασθῆ γιά σᾶς ἄπ’ ἀρχή τοῦ κόσμου (τῆς δημιουργίας). Διότι πείνασα καί μοῦ δώσατε νά φάγω, δίψασα καί μέ ποτίσατε, ξένος ἤμουν καί μέ πήρατε στό σπίτι σας, γυμνός καί μέ ντύσατε, ἀσθένησα καί μέ ἐπισκεφθήκατε, ἤμουν στή φυλακή καί ἤλθατε νά μέ ἰδῆτε».

Τότε οἱ εὐσεβεῖς θά τοῦ ἀποκριθοῦν λέγοντας: «Κύριε, πότε σέ εἴδαμε πεινασμένο καί σέ θρέψαμε, ἤ διψασμένο καί σέ ποτίσαμε; Πότε ἐπίσης σέ εἴδαμε ξένο καί σε πήραμε στό σπίτι μας, ἤ γυμνό καί σέ ντύσαμε; Πότε πάλι σέ εἴδαμε ἀσθενῆ ἡ φυλακισμένο καί σέ ἐπισκεφθήκαμε;».

Ὁ δέ βασιλεύς θ’ ἀποκριθῆ καί θά τούς πῆ:«Ἀληθινά σας λέγω, ἀφοῦ κάνατε αὐτά σ’ ἕνα ἀπ’ αὐτούς τους μικρούς καί ἀσήμαντους ἀδελφούς μου, σέ μένα τά κάνατε».

Τότε θά εἰπῆ καί σ’ ἐκείνους, πού θά εἶναι στά ἀριστερα: «Φύγετε ἀπό μένα σεῖς, οἱ καταραμένοι, καί πηγαίνετε στό πῦρ τό αἰώνιο, πού ἔχει ἑτοιμασθῆ γιά τό διάβολο καί τούς ἀγγέλους του. Διότι πείνασα καί δέν μοῦ δώσατε νά φάγω, δίψασα καί δέν μέ ποτίσατε, εἴμουν ξένος καί δέν μέ πήρατε στό σπίτι σας, γυμνός καί δέν μέ ντύσατε, ἀσθενής καί φυλακισμένος καί δέν μέ ἐπισκεφθήκατε».

Καί θά τοῦ ἀποκριθοῦν καί αὐτοί λέγοντες: «Κύριε, πότε σέ εἴδαμε πεινασμένο ἤ διψασμένο ἤ ξένο ἤ γυμνό ἤ ἀσθενή ἤ φυλακισμένο καί δέν φροντίσαμε γιά σένα;».

Θά ἀποκριθῆ δέ σ’ αὐτούς λέγοντας:«Ἀληθινά σᾶς λέγω, ἀφοῦ δέν κάνατε αὐτά σέ ἕνα ἀπ’ αὐτούς τούς μικρούς καί ἀσήμαντους, οὔτε σέ μένα τά κάνατε». Καί θά πᾶνε αὐτοί σέ κόλασι αἰώνια, οἱ δέ εὐσεβεῖς σέ ζωή αἰώνια»

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕΜΕΣΟΣ 2007

Εικόνα από:doxologia.ro

violet flower smiley

Advertisements