ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Γιατί ὀνομάστηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός «Ὁδός»;
Γιά νά μάθεις ὅτι δι’ Αὐτοῦ ἀνεβαίνουμε πρός τόν οὐράνιο Πατέρα μας.

Γιατί ὀνομάστηκε «Πέτρα»;
Γιά νά μάθεις πόσο χρήσιμη ἀλλά καί πόσο δυνατή καί ἀκλόνητη εἶναι ἡ πίστη πρός Αὐτόν.

Γιατί ὀνομάστηκε «Θεμέλιος»;
Γιά νά μάθεις ὅτι Aὐτός βαστάζει καί στηρίζει τά πάντα ὑλικά καί πνευματικά.

Γιατί ὀνομάστηκε «Ρίζα»;
Γιά νά μάθεις ὅτι ἑνωμένοι μαζί Tου καί παίρνοντας χυμούς πνευματικούς ἀπ’ Αὐτόν ἀνθίζουμε καί καρποφοροῦμε πνευματικά.

Γιατί ὀνομάστηκε «Ποιμήν»;
Διότι Αὐτός μᾶς ποιμαίνει καί προνοεῖ γιά τήν συντήρησή μας.

Γιατί ὀνομάστηκε «Πρόβατον»;
Διότι θυσιάστηκε γιά μᾶς καί συγχωρέθηκαν δι’ Αὐτοῦ οἱ ἁμαρτίες μας.

Γιατί ὀνομάστηκε «Ζωή»;
Διότι ἐνῶ ἤμασταν νεκροί πνευματικῶς ἕνεκα τῶν ἁμαρτιῶν, μᾶς ἀνέστησε μαζί Του.

Γιατί ὀνομάστηκε «Φῶς»;
Γιατί μᾶς ἀπήλλαξε ἀπό τό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας καί τῆς πλάνης.

Γιατί ὀνομάστηκε «Ἱμάτιον»;
Διότι ἐγώ ὁ ἄνθρωπος ἐνδύθηκα πνευματικά Αὐτόν, ὅταν βαφτίστηκα στό ὄνομά του.

Γιατί ὀνομάστηκε «Τράπεζα»;
Διότι τρώγω τό Σῶμα Του καί πίνω τό Αἷμα Του ὅταν συμμετέχω στά ἄχραντα μυστήρια.

Γιατί ὀνομάστηκε «Οἶκος»;
Διότι διά μέσου τῶν ἱερῶν μυστηρίων κατοικῶ εἰς Αὐτόν.

Γιατί ὀνομάστηκε «Ἔνοικος»;
Διότι μέ τήν Θεία Κοινωνία γίνομαι ναός καί κατοικία Του.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Ἁγία Ἄννα
Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης
Ἔτος 16ο † Α΄ – Β΄ Τρίμηνο 2013 – Τεῦχος 108ο

violet flower smiley